2 Corinthians 1

Lau Paulo. Lau auga Deo ega logoai Iesu Kristo ega apostolo lamia. Lau i'ina malelega lapapua, ke aki'a Timoti aunimai akamaisai laulaisa, oi Deo ega iifi e'a papiaumi Korinto taoninai oague aumi, ke Deo ega papiau ma'oai Akaia agogai oaguega aumi fou eemi efai.

Lai amegamega, ega koa Ama'a Deo, ke a'a Lopia Iesu Kristo fou e'i gafegafe akaiki'a, ke gagao fou fekepenimi foagu felo aoma.

Deo Auga Papiau Ipaame'i Gome Auga

I'a a'a Lopia Iesu Kristo Ama Deo, guani gome auga, ke papiau ma'oai ipaame'i gome auga amaau afagaina. Isa i'a kina apala'i ma'oai aafii'i au'i kina'iai epaamei'a. Ega koa Deo i'a epaamei'a auga laoga mainai i'a ifo'a isafa kaisau mo kina apala'i keafi'i au'i fapaame'i eoma. Gome Iesu Kristo ala ekiekie oma auga kiekie'i alo'aisai epogu koa i'opoga, Deo Iesu Kristo faagagai i'a kina apala'i aafi'i au'i isafa ee'iai agepaamei'a afaefuafua. Ke lai faagamai ekiekie koa aisama, ega'ina auga oi fepaameimi, ke kaniami feisagamau kainai ega emia oma. Ke Deo lai emai kiekieai epaameimai koa aisama, ega'ina auga oi lai foisamai emi kiekieai foameame eoma kainai ega emia oma. Ke ega koa emia aisama, ega'ina laoga mainai kiekie lai aafi'i koa i'opo'i foafi'i mo ganinagai, alomiai ega'ina kiekie'i gamu'i mo agooponi'i, agoafiapi'i mo auga laoga maina agepagama. Ke lai emai afia'ama oi eemiai auga ekapula, gome alogo oi lai emai kiekieai okiekie koa i'opoga, Deo lai epaameimai auga, oi isafa epaameimi.

Aau akiu Kristiano papiaumi, lai anina aani oi lai Asia agogai kelele akaiki'a'i faagamaisai kemia akiekie auga fouga fologo aoma. Ega'ina alogai lai faagu auga aekainimai, ke ega'ina kapa'i faagamaisai kemia auga faafiapi'i, gamu'i mo faoponi'i auga aekainimai kainai, lai i'ina agofa'agai faagu felao auga afia'amaga aga'o laa'i koa i'opoga. Iifa gome papiau lai famae auga iifaga kepaapa efua auga, lai guamai alogai gamuga aoponia. Kai ega'ina emia, ega koa lai maamai faelao ifomai mo kapa aga'o agakapa agekaina auga falaisa kai, maamai felao Deo papiau maeai epamaunimue'i auga Deoga faisa eoma. 10 Isa lai mae mauni epogai alao amai auga eegai kaniamai eagamauga, ke Isa muni lai kiekie ee'iai agepapealaimai paisa. Ke lai emai afia'ama auga, Isa aufa kina mo lai ega'ina kiekie'i ee'iai agepapealaimai afaefuafua aoma. 11 Ke oi isafa emi megamegai lai opalagainimai. Ega'ina auga, Deo papiau ma'o lai faumaisai kemegamega auga, aina'i agelogo afa agepeni'i. Ke Deo lai pipeni felo'i agepenimai faagagai, papiau ma'o lai faumaisai Deo tenkiu akaiki'a akepenia.

Paulo Opo I'oina Epamia

12 Pau lai emai aina'au auga i'ina: Lai alomai eifa, lai i'ina agofa'agai ifomai a'imaimai emai laomai ma'oai felo'i mo akapai'i auga ko'a eoma. Ega'ina auga lai Deo eegai laomai kemai au'i, alo lolofa lao'i mai'i, ke alomai ko'agai ega'ina lao'i mai'i oi ipaumami aumi eemiai akapai'i. Ke ega koa akapaisa auga i'ina agofa'a ikifagai alakapaisa kai, Deo ega gafegafe akaiki'a kainai akapaisa. 13 Gome kapa'ina oi agokuapina agekaina, ke oko agologo auga mo apapua eemi efai. Ke lau e'u afia'ama auga i'ina: 14 Oi pau lai foumai afa'agamo ologo auga fofouga fologo afe'ai, ega koa Lopia Iesu agemai kinagai aisama, lai oi aina'aumi agapa'aua koa i'opoga, oi isafa lai aina'aumai fopa'aua laoma.

15 Ke ega'ina agemia auga lau alou lapakapulania kainai, opou lapaapa oi eemi faafai kaukau, ega koa Deo ega gafegafe isafina auni'i fopamia laoma. 16 Lau opou lapaapa auga, lau Masedonia alalao alogai, ega'ina peagai oi faisami laoma. Ke alalao Masedoniai alamue alamai pugu aisama, famai fakoko faisami pugu, ega koa oi lau fopalagainiau foulaisau Iudea ago falao laoma. 17 Kai opou ega lapaapa oma alogai, oopolaga lau ega'ina kapa e'ele lapamia ooma ma? O lau papiau aumauni opo'i kepaapa kapa aga'o kegakapa keoma, ake'i ega'inagai mo keifa, “E, e,” keoma, ke “Laa'i, laa'i,” keoma koa lakapaisa ma ooma?

18 Kai iifa gome Deo auga, kapa'ina eifania agekapa eoma auga agekapa paisa. Ega koa i'opoga, ega'ina kainai lai emai iifa oi eemi efai auga, “E,” auga “E,” ke “Laa'i,” afalaoma. 19 Gome lau Silas, ke Timoti fou Deo Gauga, Iesu Kristo fouga oi epomiai ainogonia aisama, lai “E,” ke “Laa'i,” alaoma. Kai Iesu Kristo faagagai auga, “E,” moa'ina aoma. 20 Gome Deo pako'a iifa'i pika ekapai'i mo ganinagai, Iesu Kristo faagagai pako'a iifa'i ega'ina au'i ma'oai, “E,” moa'ina. Ega kainai Iesu Kristo faagagai i'a ma'oai “Amen” iifaga aifania. Ke ega koa akapa Deo au akaiki'a apamia. 21 Ke pau Deo oi lai fou kai'alao Iesu Kristo faagagai a'a pako'ai faapa inoka auga ekapaisa. Isa i'a i'ina agofa'a papiau'i epo'iai ekinani'a
21 Grik malagai auga, ‘oili kania'a e'efaisa. Pilitani malagai ‘anoint’
Deo ega Spiritu eake peni'a.
22 Ke i'a Isa apuga ipauma'a auga gouga faaga'aisai ekapaisa, ke ega'ina mo kapa faugai ega Spiritu epenii'a alo'aisai eague.

23 Lau Deo laifaga, ega koa Isa lau kapa'ina laifania auga ko'a mo laifania feoma laoma. Lau oi eemi Korinto alamue alafai, gome anina laani oi falafinaimi alomi falapamafua laoma. 24 Lau ega'ina laifania auga, lai oi emi pako'a alopialaina alaoma kai, lau ke fou apinauga au'i fou oi apalagainimi oalogama. Gome oi emi

Copyright information for `MEK