2 Corinthians 10

Paulo Ega Pinauga Iina Eogeisa

Lau Paulo, oi epomiai papiau isa'i keifa, lau lafai oi eemiai aisama, lamani'i, ke e'u maleleai auga, lau alamani'i keoma: lau Iesu Kristo ifo e'ele epamia, ke papiau gagafe'i mo eafiia auga laoga mainai oi lagoi penimi. Lau oi lagoinimi ega koa alafai aisama, papiau isa'i keopolaga lai papiau aumauni laoga maina apala agugai aague keoma au'i ee'iai, lau aimani'iu mo isa maa'iai falanini'ani laoma. Gome lai i'ina agofa'agai aaguega mo ganinagai, lai agofa'a papiau'i Deo akelogonia au'i kepipaini koa alapipaini. Ke lai pipaini amu'iai apipaini au'i, i'ina agofa'a pipaini amu'i laa'i kai, Deo eegai pipaini amu'i kemai au'i aafi'i apipaini. Ke Deo eegai pipaini amu'i kemai au'i isapu'i akaiki'a ipauma, ke tiapolo isapu eafiia kapa'ina mo e'ima'i auga isapu'i aauoka'i. Ke opola i'oi'i i'oi'i, ke kapa aga'o ifo eau afagaina, ega koa papiau Deo oko fekelogo auga keagaga ekupuga auga, lai pipaini amu'i ega'inagai ega'ina opola'i aauoka'i. Ke opola ma'oai aafi'i tipula au'i koa apamia'i, ke alaoaini'i Iesu Kristo mo aina kainai kepea. Ke lai kapa'ina aifani'i au'i ma'oai agokapa'i afegai aisama, lai agafua agaagu kaisau lai ainamai akeafia au'i e'i laomai apala afa agapeni'i.

Oi auga amu afe'i mo oisa'i. Aufalao aga'o alogai epakapulania isa Iesu Kristo apuga eoma koa aisama, feopola felo lai isafa isa koa i'opoga Iesu Kristo apuga. Gome Lopia lai isapu epeniimai auga oi emi pako'ai fala'aokaimi aeoma kai, emi pako'ai fapaukimi eoma auga, epogai laaina'auai alogaina koa aisama, ega'ina meagaina alapa'aua. Lau e'u maleleai oi mapamani'inimi koa i'opoga alaoma. 10 Gome papiau isa'i keifa, “Isa ega maleleai auga kapa isa'i meau'i ipauma'i, ke nini'ani kapula'i ipauma'i epapua'i. Kai ifo imaaugai auga ega nini'ani gamuga laa'i ke anina aga'o aepagama,” keoma. 11 Ke lai egae laa'i alogai, kapa'ina maleleai apapua auga, imaaumaisai egae oi epomiai agaagu aisama, ega'ina kapa'i maleleai apapua'i au'i agakapa'i auga, papiau ega koa'i au'i fekelogo laoma.

12 Gome lai papiau isa'i ifo'i keau afagaini'i au'i koa famia, ifomai akaiki'amai fapamiaimai, o lai isa fou faafi opoimai auga anina alaani. Isa ifo'i mo epo'iai kaisau akaiki'a, o e'ele auga kegakapulaisa keoma, o ifo'i mo epo'iai keafi opo'i aisama, isa ikifa au'i laa'i. 13 Kai lai auga emai aina'au afaepagai alogaina kai, Deo lai pinauga kapa epeniimai auga kainai mo agaaina'au. Ke lai emai pinauga auga, oi ganinagai aafiimi auga aina'auga apa'aua. 14 Gome lai oi isafa eemi afai iifa faunina Iesu Kristo fouga maamiai ainogonia. Ega puo lai aina'au auga, emai aina'au alalaoai alogaina. 15 Ke lai emai aina'au auga afuga ekae kai, alalao papiau isa'i pinauga kekapaisa auga aina'auga alapa'aua. Lai emai afia'ama auga, oi emi pako'a Iesu Kristo eegai ooge auga euki alogai, lai oi epomiai pinauga akaiki'a ipauma fakapa aoma. 16 Ega koa lai ago oi laamiai au'i isafa papiau'i maa'iai iifa faunina Iesu Kristo fouga fainogonia aoma. Gome lai afu aga'ogai aufalao i'oina aga'o pinauga ekapaisa efua auga aina'auga fapa'aua auga anina alaani. 17 Kai Deo ega iifa pukagai kepapua koa i'opoga, “Kaisau eaina'au auga, Lopia isa faugai kapa'ina ekapaisa auga aina'auga gapa'aua.”
17 Jeremaia 9:24
18 Gome kaisau ifo felo ekapa eoma auga, kapa aga'o felo eegai afaegama. Kai Lopia au aga'o felo ekapa eoma auga, kapa aga'o felo eegai agegama.

Copyright information for `MEK