2 Corinthians 11

Paulo Ke Apostolo Fogefoge'i Au'i Fou

Lau e'u afia'ama auga oi lau kafo'o au koa lanini'ani auga, alomiai afa'agamo foafiapia, gamuga mo foopo laoma kai, oi pau ega'ina okapa. Gome Deo oi eemiai epiapu auga laoga mainai lau oi eemiai ega lapiapu oma. Lau oi maamiai iifa faunina Iesu Kristo fouga laifafoua, ke oi isa opako'ania aisama, oi auga papie koa i'opomi omia, ke Iesu Kristo auga oi akafami aga'omo auga koa emia auga maamiai laifa ko'ania. Ega koa lau oi ifiao aga'o faaga fofouga alo opaina ipauma koa i'opoga isa agogai fapaapalaimi laoma. Kai ufainagai kaapa ega pifoge ikifagai Efa efogeisa koa i'opoga, kapa aga'o afemia alomi ko'agai ke alomi opainai Iesu Kristo muninai opea auga keagagai afepapea me'eimi i'oina afolao auga mani'ina lapa'aua. Gome aufalao aga'o efai lai Iesu fouga ainogonia auga fouga aeinogonia kai, Iesu i'oina aga'o fouga maamiai einogonia, o oi Spiritu oafiia auga Spirituga aloafia kai, spiritu i'oinaga mo aga'o oafia, o iifa faunina Iesu fouga lai eemaisai oafiia auga aloafia kai, i'oinaga mo aga'o isa eegai oafia koa aisama, oi fiakoa mo isa fou omia. Lau ega laifa oma, gome oi papiau opafaala'i “apostolo akaiki'a'i” ooma'i au'i epo'iai, laopolaga lau auga imoi e'ele'i koa i'opo'i laa'i. Ke lau nini'ani ikifaga au laa'i mo ganinagai, logo eeuai ekae. Ke lai keaga i'oi'i i'oi'iai ega koa akapai'i auga oi apakina felo alogainimi.

Ke lau ifou e'eleu lapamiaisau iifa faunina Iesu fouga maamiai laifafoua, ega koa faafiakaemi laoma. Ega'ina alogai lau e'u pinauga afa oi eemiai aga'o alaafia auga apala ma lakapaisa? Iifi e'a isa'i papiau'i lau kepalagainiau oi faumiai lapinauga. Ega koa lakapaisa auga, lau isa ee'iai lapainao koa i'opoga, oi faumiai lapinauga. Ke lau oi fou aagu alogai kapa aga'o eegai laafi'afu aisama, lau kai aga'o meau alapenia. Gome i'a aa'a aki'a Kristiano au'i Masedonia agogai kemai au'i, lau kapa'ina eegai laafi'afu au'i kepeniiau. Lau alou laafiapia, kapa aga'o alakapaisa meau alapenimi. Ke lau ega koa mo alakapa paisa. 10 Ke iifa gome Iesu Kristo ega iifa ko'a lau alouai ekae kainai, Akaia agogai kai aga'o lau e'u aina'au i'ina agepaapakipo afaekaina. 11 Kapa puo lau ega laifa oma? Lau oi animi alaani ma puo ega laifa oma ma? Laa'i. Lau alou ko'agai oi animi laani auga Deo elogo! 12 Ke lau kapa'ina lakapa auga alakapa paisa. Ega koa kai mo keaga aga'o kekapuga kapa'ina kekapa auga lai fou i'opoga aga'omo akapa keoma au'i, e'i keaga fakupuga kapa aga'o aina'auga fakepa'aua laoma.

13 Gome papiau ega koa'i au'i apostolo fogefoge'i, ke pinauga pifoge au'i. Ke isa apostolo ko'a'i laa'i kai, keafi kagakaga Iesu Kristo ega apostolo koa kemia. 14 Isa ega kekapa oma auga folokauai, gome Satani ifo isafa eafi kagakaga Deo ega eaea agelo aga'o koa emia! 15 Ega puo isa ega pinauga au'i isafa akeafi kagakaga alo opai pinaugaga au'i koa akemia auga kapa akaiki'a laa'i. Ke fuagai aisama, isa kapa'ina kekapa auga afa akeafia.

Paulo Ega Kiekie Aina'au'i Epa'aua

16 Lau oma'e laifania koa i'opoga, pau laifania pugu. Kai aga'o lau kafo'o au faeoma. Kai oi kapami lau kafo'o au ooma koa aisama, oi kafo'o auga ala oifa koko oma koa i'opoga, lau ega foifa koko omaisau. Ega koa lau ega'ina aina'auga afa'agamo fapa'aua laoma. 17 Lau ifou alou lapakapulania, iina laaina'au oma auga, Lopia ala eaina'au oma koa alaaina'au kai, kafo'o auga ala eaina'au oma koa i'opoga mo lakapa. 18 Ke papiau ma'o papiau aumauni ala keaina'au oma koa keaina'au kainai, lau isafa alaaina'au. 19 Ke oi ifomi oopolaga oikifa ooma aumi, kafo'o papiau'i kapa'ina keifania auga alogamai aina'i ologo! 20 Kai iifa gome auga, kaisau oi kala'afi aumi koa epamiaimi, o emi kapa ma'oai eafi'i, o pifogeai emi amu ma'oai eafi'i, o eisa papaimi, o epoaimi mo ganinagai, oi isa aina mo ologo. 21 Lau e'u meagaisai oi lapainimi, lai aapoke alogaina ega'ina kapa'i oi faagamiai alakapai'i.

Ke pau auga lau kafo'o au'i koa lanini'ani. Aufalao aga'o afaemani'i kapa aga'o aina'auga gapa'aua eoma koa aisama, lau isafa afalamani'i kapa aga'o aina'auga alapa'aua.
22 Ke isa Hibru au'i ma? Lau isafa Hibru au. Ke isa Israel papiau'i ma? Lau isafa Israel au. Ke isa Abraham ufuga apa ma? Lau isafa Abraham ufuga apa. 23 Ke isa Iesu Kristo ega pinauga au'i ma? (Lau ega lanini'ani oma auga, aufalao aga'o ekafo'o enini'ani koa lanini'ani.) Lau auga isa laka'egaini'i, lau Iesu Kristo ega pinauga au ko'au. Lau isa pinauga kekapa koa alakapaisa kai, lau lapinauga alogaina. Ke tipula ma'o lapamia. Ke uipiai kegapu kapula alogainiau. Ke lau mae kua maaga laisa, ke laisaisa pugu. 24 Ke Iudea papiau'i lau kina ima alogai kegapukiau. Ke kina ega'ina aga'o aga'ogai kegapukiau ma'oai mo 39 kepamia. 25 Ke kina oiso alogai auliai keauniiau. Ke kepoai ifouniau aga'omo kepamia. Ke lonti oiso alo'iai laaguka au'i a'u eauoka'i. Ke kina aga'o, ke gapi aga'o fou a'u inaegai lakipo lao lakipo mai. 26 Ke afu aga'omogai alaagu kai, aufa kina lalao mo lamai. Lau agapugeai mae mauni epogai lalao lamai. Ke painao au'i epo'iai mae mauni epogai lalao lamai. Ke ifou e'u ago papiau'i ganinagai, epo'iai mae mauni epogai lalao lamai. Ke Iudea papiau'i laa'i au'i isafa epo'iai mae mauni epogai lalao lamai. Ke taoni alo'iai, ke ago maininai isafa, mae mauni epogai lalao lamai. Ke a'uai mae mauni epogai lalao lamai. Ke Kristiano fogefoge'i au'i isafa epo'iai mae mauni epogai lalao lamai. 27 Ke lau lapinauga mamaogeu eake, ke laafipugu, ke kina ma'o alafeu. Ke lau inaekimu kapa'ina auga, ke aisokupu kapa'ina auga isafa oko lalogo. Ke lau aifo'amau mo laagu. Ke aau eama ke epogai tiapu eeuai laa'i emia. 28 Ega'ina kapa'i ma'oai faagauai kemia mo ganinagai, e'u opopo akaiki'a iifi e'a ma'oai papiau'i ee'iai laogeisa. Ega'ina auga aufa kina meau akaiki'a epeniiau. 29 Ke kaisau eapoke kai lau ega'ina apokega gamuga alaopo? Ke kaisau laomai apala ekapa kai, lau ega'ina guakupuga guau alogai lo koa gamuga alaopo? Iifa gome lau ega'ina gamu'i ma'oai laoponi'i.

30 Ke lau alaaina'au koa aisama, lau kapa'ina faaga'iai laapoke au'i aina'au'i alapa'au'i. 31 Deo i'a a'a Lopia Iesu Kristo Ama, papiau Isa fekeau afagaina aoniamo auga, lau alapifoge auga elogo. 32 Ke Damaskus taoninai kafana, Kin Aretas papagai epinauga auga, Damaskus papiau'i epaini'i taoni keapa lofe, ega koa fekeafiau eoma. 33 Kai papiau isa'i lau ale'a alogai kepaagukaisau kai, pou inegai kepaakeisau, isa eegai lapiaukoko.

Copyright information for `MEK