2 Corinthians 12

Paulo Kapa'ina Agekapa auga Fouga Eifania

Lau auga faaina'au mo felao paisa. Ke e'u aina'auai kapa aga'o alapagama mo ganinagai, maau elaulau alogai Lopia kapa'ina epakinaisau, ke epalogoniau auga alaifania. Inipo 14 elao alogai, lau au aga'o Iesu epako'ania auga
2 I'ina auga, Paulo ifo fouga eifania kai palapoleai enini'ani.
lalogonia auga, Deo isa eafiia ufa au'oni ipauma elaoaina. Ke Deo ega'ina auga mai'imaauga mo eafiia elaoaina, o lalauga mo ma eafiia elaoaina auga alalogo. Kai Deo mo elogo.
Kai lau lalogo auga Deo au ega'ina eafiia elaoaina Isa ifo afugai.
3-4 Grik malagai, “Paradise”
Kai Deo isa mai'imaauga mo ma, o lalauga mo ma elaoaina auga oko alalogo kai, Isa ifo mo elogo. Ke au ega'ina Deo kapa isa'i papiau aumauni aelogoaini'i akeifaifani'i au'i, ke agaifa opo'i afaekaina au'i a'o'i elogoni'i.
Lau au ega koa i'opoga auga fouga alaaina'auaina, ke e'u apoke fouga auga mo alaaina'auaina kai, ifou auga fou afalaaina'auaina. Gome lau faaina'au faoma mo ganinagai, lau kafo'o au afalamia. Gome lau iifa ko'a mo alaifania. Kai lau afalaaina'au, ega koa aufalao aga'o lau kapa'ina lakapaisa eisa, ke kapa'ina laifania a'o elogo auga, lau ala koa i'opou auga ega koa i'opoga mo fepamiaisau kai, au akaiki'au ipaumau fepamiaisau alaoma.

Ke Lopia lau kapa akaiki'a'i, logo ma'oai keka'egaini'i auga kapa'i epalogoniau au'i kai'iai faaina'au. Kai Lopia Satani elogoaina, ega iifa ipapea auga aga'o emai faagau epakiekie, ke ega'ina auga lau faagau ini koa eonia lalao lamai. Ega koa lau faaina'au auga eegai epaapa kipoisau. Ke ega'ina kapa puogai, lau Lopia ipainina oiso lapamia ega'ina kiekie faagauai gaafilaisa laoma. Kai isa lau epainiau einaka, “Lau e'u gafegafe anina loani auga ma'oai loafii'i efua. Gome oi emu apokeai lau e'u isapu ko'a ipauma emia, epinauga felo,” eoma. Ega puo alou gamagai mo, e'u apoke fou'i alaaina'auai alogaini'i afalapo, ega koa Iesu Kristo ega isapu lau faagauai fepinauga laoma. 10 Ke ega kainai lau Iesu Kristo faugai e'u apokeai, ke papiau lau keifa apala peniau, ke kapa ma'o mo ee'iai laafi'afu, ke papiau lau keafi apalaniau, ke e'u alo kiekie kina'iai alou egama. Gome lau laapoke aisama, Lopia ega isapuai lakapula pugu.

Paulo Korinto Papiau'i Ee'iai Eopopo

11 Lau ifou kafo'o au lapamiaisau. Kai oi lau opaafiau ega koa lakapaisa. Oi lau kapa'ina lakapa auga felo fooma. Gome lau kapa aga'o laa'i koa i'opou ganinagai, oi papiau isa'i oifani'i “apostolo akaiki'a'i,” ooma'i au'i epo'iai, lau imoi e'eleu koa i'opou laa'i. 12 Lau alou oi eemiai laafiapia mo, ke oi epomiai kapa isa'i kegama. Ega'ina auga gou, kapa felo'i ke mirakulo lakapai'i. Ega'ina kemia auga lau apostolo ko'a auga oi epakinaimi. 13 Ke iifi e'a ma'oai epo'iai, oi alaisa papaimi, ke kapa ma'oai eemiai lakapai'i kai, meau mo oi alapenimi. Lau ega'ina mo apala lakapaisa. Ke pau lagoinimi e'u apala ega'ina fo'agegeaina laoma.

14 Pau lafua alafai isami oiso alapamia. Ke lau oi meau aga'o afalapenimi, gome kapa'ina oi eemiai kekae au'i ani'i alaani kai, oi ifomi imaaumi animi laani. Gome imoi ina'i ama'i fau'iai kapa aga'o afake'oame. Kai ina ama gau'i fau'iai kapa aga'o feke'oame feka. 15 Ega puo oi faumiai, lau alogamai mo kapa ma'oai eeuai kekae au'i ala'afa'afalaini'i alapapinaugani'i. Ke lau ifou isafa oi faumiai ala'afa'afalainiau. Ke lau alou ko'agai oi animi laani alogaina koa aisama, oi alomi ko'agai lau aniu afoloani ma? 16 Oi isami oifa lau oi meau aga'o alapenimi laoma auga ko'a ooma. Kai isa'i auga keifa lau ikifai lakagakaga, pifogeai oi lapapinauganimi emi moni laafia keoma! 17 Kai lau e'u iifa ipapea au'i laulai'i eemi kefai aisama, pifogeai isa faaga'iai oi lapapinauganimi emi moni laafiia ma? 18 Lau Taitus lagoi penia laulaisa eemi efai, ke akimai Kristiano auga aga'o isafa isa fou laulai'i kefai. Taitus efai oi eemiai aisama, pifogeai oi epapinauganimi emi moni eafiia ma? Ke isa lau aunimai Deo ega Spiritu aga'omo auga ega isapuai kapa aga'omo alakapaisa, ke kapa'ina akapa kakaua auga kainai mo alakapaisa ma? E! Lai ega koa akapaisa.

19 Oi afoopolaga lai i'ina kapa'i aifani'i auga, ifomai iimai aoge afooma. Ke lai auga papiau Iesu Kristo kepako'ania au'i ala kenini'ani oma koa i'opo'i, lai Deo agogai oi maamiai ega anini'ani oma. Ekefa'auagai, lai kapa ma'oai akapa'i alogai, oi emi pako'ai fapakapulanimi auga mo kapa'i akapa'i. 20 Gome lau oi eemi alafai aisama, anina laani oi ala fomia oma faisami laoma auga koa afolomia, ke oi anina oani lau ala famia oma foisau ooma auga koa afalamia afoloisau auga mani'ina lapa'aua. Ke lau e'u mani'i auga, lau oi epomiai, akekua, pikupa, guakupu, lo'u, pikafa, nini i'ani, kai aga'o gefa aloauga, ke kapa aga'o okogai mo alopakaisa afaisami laoma. 21 Ke lau oi eemi alafai pugu aisama, agomiai lau e'u Deo au e'eleu agepamiaisau, papiau isa'i amage koa lao'i mai'i apala'i ipauma'i kekapa'i au'i, ke o'oae ifiao fou akeamage kai fou kefeu aage mo au'i, ke laomai apala'i i'oi'i i'oi'i kemaani'i kekapai'i kai, e'i apala ega'ina akeumakalaini'i au'i fau'iai alou agekiekie alogaina.

Copyright information for `MEK