2 Corinthians 13

Paulo Ega Magogo Fua

I'ina auga lau pau oi eemi fai oiso alapamia auga. Ke Deo ega iifa pukagai eifania koa i'opoga, “Aufalao aga'o kapa aga'o afekapa, ke papiau aga'o isa puo afepenia koa aisama, papiau gua, o oiso koa fou fekemai kapa'ina emia auga fekeisa fekepa'opaina.”
1 Deuteronomy 19:15
Lau oi eemi fai gua lapamia aisama, ainami lapalogo efua. Ke pau lau egae oi eemiai laa'i alogai, fouga maamiai laifamue pugu. Ega koa alamue eemi alafai pugu aisama, kaisau mo ufainagai laomai apala'i kekapai'i au'i, o pau isa'i laomai apala'i kekapa'i au'i, afalaafi gogopu'i, e'i laomai apala kekapa auga afa akeafia paisa. Gome oi anina oani Iesu Kristo lau akeuai enini'ani ma auga amoisa amopako'ania ooma. Ke isa oi faagamiai kapa'ina ekapa auga, apokeai aekapa kai, epomiai ega isapu epinauga. Gome iifa ko'a papiau aumauni e'i apoke kainai, isa kolotiai keau'u'ua emae. Kai Deo ega isapuai isa maeai epamaunimue pau eague aoniamo. Ega koa i'opoga mo, lai isafa isa faagagai aapoke kai, Deo ega isapuai agepakapulanimai, Iesu fou agaagu faumiai agapinauga.

Oi ifomi alomi amogagaina, Iesu Kristo opako'ania paisa ma auga amoisa. Oi ifomi amo'opoimi amoisa. Ke Iesu Kristo oi alomiai eaguega auga afoloisa afoloifania koa aisama, ega'ina auga oi i'opo ega'inagai aekainimi o'ualai auga fouga eifania. Ke oi lai i'opo ega'inagai ekainimai ala'ualai auga lau lapako'ania agoisa. Pau lai Deo amegamega penia, ega koa oi kapa apala aga'o folokapa aoma. Ke lai ega'ina akapa auga, lai kapa ma'oai akapa'i ekaina auga papiau fekeisa alaoma kai, lai emai pinaugai a'ualai koa iisa ganinagai, oi laomai felo mo fokapa aoma. Gome lai Deo ega iifa ko'a auga eegai kapa apala aga'o afalakapa kai, Deo ega iifa ko'a auga mo faugai agapinauga. Gome lai emai apokeai oi okapula koa aisama alomai egama. Ke emai megamega auga, oi alo opai ipaumami fomia aoma. 10 Ega puo lau egae oi fou laa'i alogai, i'ina kapa'i lapapua'i eemi efai, ega koa lau oi eemi alafai aisama, eemiai falafa'i'i, ke Lopia lau isapu epeniiau auga falapapinauga fa'i'iokaimi kai, isapu ega'ina fapapinauga emi pako'ai fapaukimi laoma.

Pamego Fua

11 Aau akiu Kristiano papiaumi, e'u nini'ani fuagai oi ma'oai foagu felo laoma. Ke alomi opaina gamia auga uniaimoimoga fopa'aua. Ke ainau foafia kapa'ina lagoinimi fokapa laoma auga fokapa. Ke alomi aga'omo femia, ke ma'oai gagaoai foagu. Ega koa aisama, Deo alo ko'agai papiau ani'i eani, ke gagao gome auga, oi fou agoagu.

12 Ke alomi lolofagai aga'o aga'o imami foafia fopamegonimi. 13 Deo ega papiau ma'oai oi eemiai e'i pamego iifa'i keulai'i.

14 Lai amegamega, ega koa Lopia Iesu Kristo ega gafegafe akaiki'a, ke Deo alo ko'agai papiau ani'i eani auga laoga maina, ke Deo ega Spiritu papiau alo'i aga'omo epamia auga laoga maina oi ma'oai eemiai feka aoma.

Copyright information for `MEK