2 Corinthians 2

pako'ai oapa kapula efua.Ega puo opou lapaapa aga'onia mo, eemi falafai alo kiekie falapenimi pugu laoma. Gome alomi alapakiekie koa aisama, kaisau eague lau alou agepagama? Kai aga'o laa'i kai, oi alomi lapakiekie aumi mo lau alou agopagama. Lau malele ega lapapua oma, ega koa oi eemi alafai aisama, lau alou fopagama papiaumi aumi eemiai alou faemafu laoma. Ke lau ega koa lakapaisa, gome oi ma'oai lau e'u alogamai fou agaalogama auga, alou ko'agai lapako'ania. Gome lau alo kiekie ma'o laafii'i, opopo alouai ekae, ke maau mai'iu'iuga mo malele ega'ina lapapua eemi efai. Ega'ina lakapaisa auga, oi alomi mapamafua kainai laa'i kai, alou ko'agai oi animi ala laani oma auga fologo laoma.

Laomai Apala Ikapa Auga Ega Apala Fo'agegeaina

Kai aufalao aga'o papiau aga'o alo epamafua koa aisama, isa oi ma'oai alomi epamafua koa i'opoga, lau alou ega aemafu oma. Kai alou afa'agamo emafu, ega koa lau isa meau akaiki'a ipauma falapenia laoma. Papiau ma'o isa ega laomai apala afa kiekie kepeniia auga ekainia. Kai pau auga oi isa ega apala fo'agegeaina ke fopaame, ega koa isa ega alomafu akaiki'a faemia, ega'ina alomafuga akaiki'a papagai faeagu laoma. Ega puo lagoinimi, alomi ko'agai isa anina oani auga laoga maina fopakina. Ke lau malele ega'ina lapapua auga, oi i'opo ega'ina alogai agoapa agekaina ma auga, ke e'u pamalele ma'oai kai'iai agopea ma auga maisa laoma. 10 Oi aufalao aga'o ega apala o'agegeaina koa aisama, lau isafa isa ega apala la'agegeaina. Gome lau aufalao aga'o kapa apala aga'o ekapaisa auga, ega apala la'agegeaina koa aisama, o isa kapa apala aga'o ekapaisa auga ekae fa'agegeaina, ke la'agegeaina koa aisama, lau oi faumiai isa Iesu Kristo agogai ega apala la'agegeaina efua. 11 Ega koa Satani ega'ina laoga maina faepapinauga, i'a fae'imai'a. Gome i'a isa kapa'ina ekapakapa auga alogo efua.

Deo Ega Nini'ani Kapula Mamaga Ekapa Pinaugaga Kekapa Au'i Fou'i

12 Ke pau lau iifa faunina Iesu Kristo fouga mainogonia laoma lalao Troas taoninai aisama, Lopia egae lau iifa faunina fainogoaina auga keagaga aga'o epaagalaisa auga laisa. 13 Kai lau alou aekakipo paisa, gome lau akiu Taitus egae alaisa. Ega puo ega'ina papiau'i lapamegoni'i, ke lakailai Masedonia ago lalao.

14 Kai Deo, Iesu Kristo faagagai i'a aufa kina epapeai'a, kapa ma'oai apalutini'i, ke Iesu ega logo fouga, mulamula foga felo, Isa kepa'a penia koa i'opoga auga, Isa i'a faaga'aisai epapea afu ma'oai elao. Deo tenkiu akaiki'a amapenia. 15 Gome Deo papiau kania'i eagamauga au'i, ke papiau isa'i lalau'iai kemae kelaoaina au'i epo'iai i'a auga, Iesu Kristo mulamula foga felo eafia Deo epa'a penia auga koa i'opoga au'a. 16 Ke papiau lalau'iai kemae kelaoaina au'i ee'iai auga, i'a papiau kemae foga'i apala emia au'i koa i'opo'i kepamiai'a. Kai Deo papiau kania'i eagamauga au'i ee'iai auga, i'a mulamula foga felo mauni epipeni auga mulamula koa kepamiai'a. Ke papiau kapa auga ega'ina pinauga agekapa agekaina? 17 Kai i'a auga papiau ma'o isa'i, moni fekeafia keoma, Deo ega iifa, iifa i'oina aga'o fou keafi lapuinia au'i koa laa'i. Kai Iesu Kristo fou amia kainai, i'a papiau Deo eegai kemai au'i koa i'opo'i amia, i'a isafa alo'a ko'agai Deo agogai ega iifa aifafoua.

Copyright information for `MEK