2 Corinthians 3

Lai ega'ina aifania auga, lai ifomai felo akapa aoma ma? O lai papiau isa'i koa famia oi felo okapa auga malelega fapapua eemiai faulaisa, o oi lai felo akapa auga malelega fopapua eemaisai foulaisa ma? Laa'i ipauma! Oi ifomi auga lai malele apapua foumi aifa felo auga, ke guamai alogai malele apapua eemi efai auga koa i'opoga. Ke papiau ma'oai oi auga malele koa kekuapinimi ke kelogo. Oi auga lai Iesu Kristo ega pinauga akapaisa puaga aumi. Ke ega'ina malelega auga, papiau aumauni ima'iai peniai akepapua kai, Deo eague aoniamo auga ega Spirituai kepo falapa'iai aepapua'i kai, papiau gua'i alogai epapua'i auga.

Ke Iesu Kristo faagagai, lai emai pako'a kapula Deo eegai aoge. Lai ega'ina aifania auga, kapa'ina akapa auga alomai ekainia auga kainai akapa afalaoma kai, alomai ekainia auga, Deo eegai emai akapa. Isa lai iifa kapula mamaga pinaugaga fakapa fekaina auga keagaga ekapaisa. Ke ega koa emia auga, Deo Moses ega iifa alogai
6 Grik malagai auga, ‘malele.’
lai ega koa fakapa auga aepapua aepenimai kai, Deo ega Spiritu isapugai epalogonimai ega'ina pinaugaga fakapa eoma. Gome Moses ega iifa kainai auga, papiau kapa laomai apala ekapa auga femae eoma. Kai Deo ega Spiritu auga papiau kapa laomai apala'i ekapai'i auga, gua eafi opogaina aisama, papiau ega'ina eponi ega laomai apala'i eumakalaini'i, ke mauni mamaga Deo eegai emai auga eafia.

Deo Ega Nini'ani Kapula Mamaga Auga Isapuga Ke Eaea Akaiki'a Ipauma

Pau Moses ega iifa kepo falapa'iai Deo epapua'i auga ega pinaugai mae emaiseina auga, isapuai ke eaea akaiki'agai emai. Ega koa Israel papiau'i Moses kua maaga eeaea kainai, maa'i elao kua maaga keisa kai, maa'i egae mo feka auga aekainia. Kai ega'ina eaea auga laa'i emia. Ega koa aisama, Deo ega Spiritu ega pinauga auga isapuga ke eaea akaiki'a ipauma afaemia, Moses ega iifa pinauga ekapa auga isapuga, ke eaea afaeka'egaina ma? Iifa gome ageka'egaina paisa. Gome pinauga, papiau laomai apala kekapa au'i fekemae eoma auga, isapuga akaiki'a ke eaea akaiki'a auga papiau keisa. Ega koa aisama, pinauga papiau alo'i opaina epamia auga, isapuga ke eaea akaiki'a ipauma, pinauga ega'ina papiau laomai apala'i kekapa'i fekemae eoma auga isapuga ke eaea fou eka'egaini'i! 10 Gome kapa'ina isapuga, ke eaea akaiki'a emia auga, pau kapa'ina ega'ina isapuga ke eaea akaiki'a eka'egaina auga fou aoge opo'i aisama, ega'ina isapuga ke eaea fou auga isapu ke eaea ko'a laa'i. 11 Ke kapa'ina laa'i emia elaoaina auga isapuai, ke eaea akaiki'agai emai koa aisama, kapa'ina ageka aoniamo auga, isapuga ke eaea akaiki'a ipauma agemia, kapa'ina laa'i emia elaoaina auga isapuga ke eaea ageka'egaina.

12 Ega puo lai emai afia'ama ega koa kainai aaipa anini'ani. 13 Ke lai auga isa koa i'opomai laa'i. Moses kua maaga tiapuai emokaisa, ega koa kua maaga eeaea ke isapuga laa'i emia auga, Israel papiau'i fakeisa eoma. 14 Kai papiau ega'ina au'i Moses kua maaga emokaisa koa i'opoga, alo'i e'inoka. Gome ega'ina kinagai emai pau kina, Deo ega iifa kapula ufaina auga kekuapina aisama, tiapu ega'ina Moses kua maaga emoka auga, isa maa'i emoka paisa. Ke ega'ina tiapuga kai aga'o aeafi'aua, gome Iesu Kristo mo faagagai ega'ina tiapuga akeafi'aua agekaina. 15 Ke ega'ina papiau'i pau ganinagai, Moses ega iifa kekuapina aisama, tiapu aga'o isa alo'i ekupuga alo'i aeagalai. 16 Kai aufalao aga'o kina kapagai Lopia eaipenia aisama, Lopia tiapu ega'ina isa alo ekupuga auga eafi'aua. 17 Pau Lopia auga Deo ega Spiritu. Ke Lopia ega Spiritu kaisau alo'iai eague au'i, kapa'ina papa'iai kala'afi koa kemia auga papagai epapealai'i. 18 Ke Deo i'a kua'a maa'aisai tiapu eafilaisa au'a auga, eaea elao oleole egefa aisama, oleole ekimage koa i'opoga, Lopia ega isapu ke eaea akaiki'a auga, egefa emai i'a faaga'a oleole koa i'opoga emia, ekimage epealai elao papiau keisa aefuafua. Ke Lopia, Spiritu auga, i'a alo'aisai epinauga elaolao i'a Isa koa i'opo'a agamia, ke a'a isapu ke eaea agepagai alogaina agelaoaina.

Copyright information for `MEK