2 Corinthians 4

Oga Alo'iai Amu Afa'i Akaiki'a'i Kekae Au'i Fou'i

Ega puo Deo ega guaniai lai i'ina pinaugaga aafiia kainai, alomai alapaapokenia. Kai lai ogefake kapa'i, ke meagai lao'i mai'i fou aumakalaini'i. Ke lai pifogeai kapa aga'o alakapa, ke Deo ega iifa isafa alapaefo pagainia i'oina alapamia. Kai lai Deo ega iifa ko'a auga mo papiau maa'iai apafokia. Ke Deo agogai ifomai felo akapa auga papiau ma'oai alo'iai felo mo fekeoma aoma. Kai lai iifa faunina Iesu Kristo fouga aifafoua auga ekafake koa aisama, ega'ina auga papiau kapa'i lalau'iai kemae kelaoaina au'i mo ee'iai ekafake. Ke pau i'ina agofa'a deoga, ega'ina papiau'i Iesu akepako'ania au'i alo'i ekupunia maa'i epakimi'inia, ega koa iifa faunina Iesu Kristo, Deo iisagai emai auga, ega isapu ke eaea akaiki'a fouga eaea afakeisa. Gome lai aumai, ifomai foumai alainogonia kai, Iesu Kristo Lopia auga fouga ainogonia. Ke Iesu Kristo faugai lai auga oi emi pinauga aumai auga fouga ainogonia. Gome Deo iina eifa oma, “uminagai eaea gagefalai,”
6 Genesis 1:3
eoma auga ega eaea lai alomaisai epagefauka. Ega koa Isa ega isapu ke eaea akaiki'a logo Iesu Kristo kua maagai eeaea auga, lai fepenimai eoma.

Kai pau Deo ega isapu ke eaea akaiki'a, kapa aga'o afa akaiki'a koa i'opoga auga, oga mi'iuai kekapa kai, agelifu auga alogai keukaisa ee'aisai ekae. Ega koa emia auga, isapu akaiki'a ipauma isapu ma'oai eka'egaini'i auga, lai eemaisai aemai kai, Deo eegai emai auga, i'a ma'oai epakinai'a. Ke apiemaisai apiemaisai kekoninimai kai, akekoni mu'aimai. Ke kapa'ina fakapa auga alalogo mo ganinagai, emai pako'ai alaapakipo ipauma mo. Ke papiau lai keafi apalanimai kai, Deo lai aepua'afunimai. Ke papiau lai keauniimai a'ualai kai, akeaupuguimai. 10 Ke Iesu Kristo emae kiekie auga, lai aufa kina imaaumaisai aafii'i alao amai, ega koa isa eague aoniamo auga maunina isafa lai imaaumaisai fefoki aoma. 11 Gome lai pau aaguega aumai, Iesu Kristo puogai aufa kina papiau ima'iai kepaauimai fekeaupuguimai, ega koa Iesu Kristo eague aoniamo auga maunina, lai imaaumai agemae auga faagagai fefoki aoma. 12 Ega puo lai imaaumaisai auga, mae ekae epinauga kai, oi alomiai auga mauni umamo ekae epinauga.

13 Ke Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma: “Lau Deo lapako'ania. Ega puo lau lanini'ani,”
13 Sam 116:10
keoma. Ke pau lai isafa alomaisai ega'ina mo pako'agai Deo apako'ania, ke ega'ina kainai lai anini'ani.
14 Gome Deo Lopia Iesu Kristo maeai epamaunimue auga, lai isafa Iesu fou maeai agepamauni mueimai, oi fou kai'alao Isa ifo agogai agepaapai'a auga alogo. 15 Ke ega'ina kapa'i ma'oai faagamaisai kemia auga, oi faumiai felo mo femia puogai kemia. Ega koa Deo ega gafegafe akaiki'a papiau ma'o ma'o mo eafi'i au'i, tenkiu akaiki'a ipauma Deo ega isapu, ke eaea akaiki'a auga fekepenia faefuafua aoma.

16 Ega kainai lai alomai alapaapokenia. Ke papiau maa'iai auga lai apao alaoaina mo ganinagai, kina aga'o aga'o alogai auga alomaisai mamamai amia alaoaina. 17 Gome lai kiekie ke'ilikae, afakeka aoniamo, pau aafi'i au'i kepapeaimai isapu ke eaea akaiki'a ageka aoniamo, kiekie ega'ina ma'oai meau'i eka'egai afe'aini'i auga eega elaoainimai. 18 Ega puo maamai kapa'ina aisa auga eegai alaoge kai, kapa'ina alaisa auga eegai aoge. Gome kapa'ina aisa auga, afaeka aoniamo kai, kapa'ina alaisa auga ageka aoniamo.

Copyright information for `MEK