2 Corinthians 5

Imaau'a Mamaga Agaafia Auga Fouga

Lau ega laifa oma, gome pau inae aagoai imaau'a, e'a koa i'opoga alogai aaguega auga ageisauoka laa'i agemia aisama, ufai Deo eegai imaau'a, e'a koa i'opoga ageka aoniamo auga agepeni'a auga alogo. Ke ega'ina e'a auga papiau aumauni ima'iai akekapaisa. Kai ega'ina aemia koa kai, aagoai aapoki alafai amaoma, ufai imaau'a ageka aoniamo auga amaafia tiapu koa amai'iuka aoma. Ke imaau'a ega'ina tiapu koa agai'iuka kainai, papiau i'a faaga'a maini agaagu afakeisa'a. Gome pau aagoai imaau'a i'ina e'a koa i'opoga alogai aague alogai, i'a apoki ke meau ma'o aafi'i. Gome i'a faaga'a maini faagu auga anina alaani kai, anina aani imaau'a ufai ekae auga amaafia tiapu koa amai'iuka aoma. Ega koa ufai imaau'a ekae afaemaemae auga, imaau'a pau aagoai ekae agemae auga fekogopa aoma. Ke Deo ega'ina mo puogai i'a epagamai'a. Ke ega Spiritu epenii'a, ega koa ega Spiritu i'a kapa'ina muni agaafia auga ko'a paisa auga gouga emia.

Ega puo lai alomai apakapulania aefuafua, ke pau imaaumai i'inagai aague alogai, ifomai emai paguai koa aague, ke Lopia eegai alaagu auga alogo. Ke lai auga emai pako'a kainai aaguega kai, kapa'ina aisa'i au'i kai'iai alaagu. Lau laifa lai alomai apakapulania laoma, ke lau anina laani auga, lai imaaumai i'ina pau aagoai ekae auga fapua'afuga falao, emai pagua ko'agai Lopia fou faagu laoma. Ega puo lai pau aagoai imaaumaisai faagu, o falaagu mo ganinagai, anina aani Lopia mo alo fapagama aoma. 10 Gome i'a ma'oai Iesu Kristo afugai eagu papiau e'i laomai felo, o apala afa epeni'i auga afuga agogai agaapa. Ega koa i'a aga'o aga'o imaau'aisai aagu alogai, kapa'ina felo o apala akapaisa auga afa kapa faafia eoma auga agepeni'a.

Iesu Kristo Faagagai Deo Papiau Fou Kegagao Auga Fouga

11 Ke lai Lopia ala famani'iai oma auga alogo kainai, lai papiau alo'i amaafia aoma maa'iai anini'ani. Ke lai kaisau auga Deo elogo feloimai, ke lau e'u afia'ama auga oi isafa alomiai lai kaisau auga fologo feloimai laoma. 12 Lau ega'ina laifania, gome lai ifomai felo akapa auga, oi maamiai amaifania pugu alaoma. Kai oi lai kaimaisai foaina'au auga keagaga koa aga'o apakinaimi. Ega koa kaisau kapa'ina gua'i alogai eka auga aina'auga afakepa'aua kai, kapa'ina keisa auga aina'auga kepa'aua au'i, e'i aina'au afa fopenimue'i aoma. 13 Gome lai akafo'o koa aisama, ega'ina auga lai Deo faugai akafo'o. Ke lai alomai felogai kapa aga'o akapa koa aisama, ega'ina auga oi faumiai akapa. 14 Gome Iesu Kristo alo ko'agai lai animai eani auga laoga maina lai epaafimai. Ega koa faagamaisai emia, gome lai apako'ania auga, au aga'omo papiau ma'oai e'i laomai apala'i fau'iai emae, ke ega'ina kainai papiau ma'oai i'ina agofa'a ega laomai apala'i ee'iai kemae. 15 Ke isa papiau ma'oai fau'iai emae, ega koa kaisau keague au'i ifo'i mo fau'iai fakeagu kai, Iesu isa fau'iai emae, ke Deo isa maeai epamaunimue auga faugai fekeagu eoma.

16 Ega puo lai pau papiau aumauni aufalao aga'o ala eisa oma auga laoga mainai kai aga'o ega alaisa oma. Kai ufainagai lai i'ina agofa'a Iesu Kristo ala eisa oma auga laoga mainai Iesu Kristo aisa mo ganinagai, pau auga lai Iesu Kristo ega alaisa oma. 17 Ega puo aufalao aga'o Iesu Kristo fou kemia koa aisama, Deo isa epagamamue koa i'opoga, kapa mamaga aga'o koa i'opoga emia. Ke isa ega agu ufaina auga epua'afuga kai, agu mamaga auga kainai eagu. 18 Ke ega'ina kapa'i ma'oai Deo eegai kemai. Ke Isa Iesu Kristo faagagai i'a fou agagao, ke Isa i'a papiau falaoaini'i Isa fou fekegagao auga pinaugaga epenii'a. 19 Ke Deo ega koa ekapaisa Iesu Kristo faagagai agofa'a fofouga papiau'i fou kegagao. Ega koa Isa papiau e'i laomai apala'i kekapa'i au'i afa aepeni'i. Kai Isa papiau fou kegagao auga fouga faifafoua auga pinaugaga lai epeniimai. 20 Ega puo lai auga Iesu Kristo ekinanimai isa faugai apinauga aumai. Ke lai faagamaisai Deo ifo oi egoinimi koa i'opoga. Ke lai Iesu Kristo akagai oi agoinimi, oi Deo fou epomiai amogagao aoma. 21 Gome Deo Iesu Kristo laomai apala aga'o aekapaisa auga eafiia, laomai apala ikapa auga koa epamia i'a a'a laomai apala'i fau'iai emae. Ega koa i'a isa faagagai, Deo maagai alo opai au'a famia eoma.

Copyright information for `MEK