aAisaea 49:8
dAisaea 52:11; Esekiel 20:34,41
e2 Samuel 7:8, 14

2 Corinthians 6

Ke lai Deo fou apinauga aga'omo kainai, agoinimi oi Deo ega gafegafe akaiki'a foloafi aagenia mo aoma. Gome Deo ega iifa pukagai ifo iina eifa oma:

“Lau kina maaga anina laani auga kina maagai, oi ainami lalogonia,
ke kaniami isagamauga kinagai lapalaganimi,”
eoma. a 

Iifa gome maamiai laifania, Deo kina maaga anina eani auga kina inamo'e, ke kaniami gaagamauga eoma auga isafa kina inamo'e.

Paulo Kina Apala'i Eafii'i Au'i Fou'i

Ke lai aufalao aga'o ife fe'anina fe'ualai auga kapa aga'o keagai alaoge, ega koa kai aga'o lai emai pinauga akapa apalania faeoma aoma. Kai kapa ma'oai akapa'i alogai, lai ifomai Deo ega pinauga aumai auga papiau apakina'i. Ega'ina alogai lai kiekie akaiki'a'i, kina apala'i aafii'i, ke kapa aga'o eegai aafi'afu mo ganinagai, gamu'i mo aoponi'i aafiapi'i mo. Ke lai keauniimai, ke kepatipulanimai, ke faagamaisai kelele akaiki'a'i kemia, ke a'oa'o akaiki'a'i kemia, ke apinauga aafipugu, ke feu felo alaisa, ke inaemai ekimu. Ke kapa ma'oai akapai'i alogai, alomai lolofagai Deo fouga kapa'ina alogo auga, ke alomai aafiapia mo, ke papiau agafei'i, ke Deo ega Spiritu kapa'ina epalogonimai au'i mo kapa'i akapai'i. Ke kapa ma'oai akapai'i au'i, alomai ko'agai papiau ma'oai ani'i aani auga laoga mainai akapai'i. Ke emai nini'aniai iifa ko'a'i mo aifani'i, ke Deo ega isapuai kapa ma'oai akapai'i. Ke papiau alo'i opaina femia auga lao'i mai'i ifani amu'i koa i'opo'i au'i, isa'i imamai kainai aafii'i, ke isa'i imamai lafaninai aafii'i. Ega'ina akapai'i alogai, papiau isa'i lai au akaiki'amai kepamiaimai kai, isa'i auga lai au e'elemai kepamiaimai. Ke papiau lai keau afagainimai kai, isa'i au'i keifa apala penimai. Ke lai iifa ko'a mo aifania mo ganinagai, papiau lai pifogemai keifania. Ke papiau lai kelogonimai ganinagai, akelogonimai koa kekagakaga. Ke lai famae koa i'opoga kai, aagu paisa. Ke keauniimai kai akeaupuguimai. 10 Ke alomai emafu ganinagai aufa kina alogamai alao amai. Ke ulalu aumai ganinagai, papiau ma'o apa'amu'amu'i. Ke kapa aga'o eemaisai laa'i mo ganinagai, kapa ma'oai apumai akemia.

11 Korinto papiaumi, lai emai nini'aniai kapa aga'o alaogefake kai, aifa ofakaeni'i mo, ke guamai alogai kapa'ina kekae au'i oi maamiai aifafou'i. 12 Ke lai guamai alogai kapa'ina mo kekae au'i oi eemiai alaafiapi'i. Kai oi auga guami alogai kapa'ina kekae au'i lai eemaisai oafiapi'i mo. 13 Ke pau oi auga lau gau koa i'opomi lapamiaimi maamiai lanini'ani. Oi isafa guami fopaagalaisa. Ke lai oi eemiai akapa koa i'opoga, oi isafa lai eemaisai ega koa fokapa. Ega koa oi lai fou epo'aisai i'opoga aga'omo fakapa laoma.

Pako'a Laa'i Au'i Fou Folomia

14 Oi pako'a laa'i au'i fou folokaifou. Gome alo opai laoga maina, ke alo opai laoga maina laa'i auga fou aga'omo akemia ma? Ke eaea umina fou aga'omo akemia agekaina ma? Laa'i. 15 Ke Iesu Kristo, Satani
15 Grik malagai auga, ‘Beliar’
auni'i aina'i aga'omo agemia ma? Ke pako'a auga, ke pako'a laa'i auga fou aina'i aga'omo emia ma?
16 Ke Deo ega e'a, ke deo pifoge'i fou epo'iai kapa aga'omo fouga keifania ma? Laa'i. Gome i'a imaau'a auga, Deo eague aoniamo auga ega aguagu afuga. Ega'ina fouga Deo ega iifa pukagai iina eifa oma: “Lau isa fou agaagu, epo'iai alapea lao alapea mai. Ke Lau isa e'i Deo alamia, ke isa Lau e'u papiau akemia,”
16 Leviticus 26:12; Jeremaia 32:38; Esekiel 37:27
eoma.

17 “‘Ke Lopia eifa pugu einaka,
“Ega puo oi ega'ina papiau'i epo'iai amopealai ifomi mo amoagu.
Ke kapa'ina papiau alo'i kepaofua kapa'i au'i aga'o foloafi opogaini'i.
Ke Lau oi alaafimi e'u papiau agomia,”
eoma. d 

18 “‘Ke Lopia Isapu Gome auga eifa pugu einaka,
“Lau oi Amami alamia, ke oi auga Lau gau maguaemi,
ke gau papiemi agomia,”
eoma. e 

Copyright information for `MEK