2 Corinthians 7

Ekefa'auagai, i'a Deo pako'a iifa'i ega'ina epenii'a kainai, kapa'ina imaau'a ke lalau'a fou kepalifu'i kepaofua au'i ma'oai amaikulai'i. Ke Deo amamani'iaina, ke amaunia imoimo alo'a galolofa ipauma mo.

Paulo Ega Alogama

Oi alomi amopaagalaisa, alomiai lai afumai aga'o amoafia gaka. Lai kai aga'o eegai laomai apala aga'o alakapaisa, ke kai aga'o alapalifua, ke kai aga'o alapapinaugania ega amu alaafi'i. Lau ega'ina laifania auga, oi apala okapa alaoma. Gome oma'e laifa kakaua, lai oi aafiimi alomaisai oague, ke fou kai'alao agaagu, ke fou kai'alao agamae laoma. Ke oi eemiai alou lapakapulania, ke oi faagamiai e'u aina'au akaiki'a ipauma. Ke lai kina apala'i ma'oai aafii'i mo ganinagai, oi lau alou opakapula alogaina, ke alou opagama alogaina.

Gome lai afai Masedonia agogai akoko aisama, alalaagai kai, ala alao auga kina apala'i mo akaifaini'i. Lai afemaisai auga akekua akaiki'a'i kemia, ke alomaisai auga amani'i alogaina. Kai Deo papiau alo'i emafu epaame'i auga, Taitus eulaisa eemai emai, epaameimai. Ke isa ega maisai mo lai aepaameimai kai, oi isa opaame auga faagagai lai isafa epaameimai. Ke isa oi lau aniu ala oani oma auga, ke puouai alomi emafu auga, ke opopou ala opa'au oma auga isafa fouga maamaisai eifania. Ega koa ekapaisa e'u alogama auga alogama ma'oai eka'egaini'i, laalogama alogaina.

Gome lau e'u maleleai oi alomi lapamafua mo ganinagai alapikaisai. Kai lau lapikaisai mo ganinagai, lau e'u maleleai alomi lapamafua auga, emi alomafu ega'ina epo aemaefa auga laisa. Ke pau auga lau laalogama. Kai lau laalogama auga oi alomi emafu kainai laa'i kai, emi alomafu ega'ina oi epapeaimi emi laomai apala'i oumakalaini'i kainai laalogama. Gome oi emi alomafu ega'ina auga, Deo anina eani kainai emai, ega koa lai kai aga'o alapalifua. 10 Gome Deo alomafu ega'ina epapinauga, papiau emaiseini'i e'i laomai apala'i keumakalaini'i, ke epapea'i kelao kania'i eagamauga. Ke ega koa ekapa, kai aga'o aepikaisai. Kai papiau i'ina agofa'a laoga mainai alo'i emafu auga, ega'ina laoga maina isa epapea'i kelao kemae. 11 Pau alomafu Deo eegai emai auga kapa'ina ekapaisa auga amoisa. Alomafu ega'ina oi kapa aga'o alomi ko'agai fokapa auga alomiai epa'uegenia. Ke oi kapa'ina apala okapaisa auga ofuga laa'i gamia ooma, alomi ko'agai ega'ina okapa. Ke papiau aga'o kapa'ina apala ekapa auga eegai guami ekupu. Ke oi maami ekiakae oague. Ke alomi eagalai umamo ekae. Ke oi papiau ma'oai ee'iai kapa'ina emia auga opopo opa'aua. Ke ofua oague kaisau apala ekapa auga iifa ipakaina olaoaina, ega koa faagagai kapa aga'o feikapa foisa ooma. Ega kainai kapa ma'oai okapai'i alogai, kapa apala aga'o alokapaisa, ke kai aga'o oi puo afaepeni'i auga papiau opakina'i. 12 Ega puo lau malele eemiai laulaisa mo ganinagai, malele ega'ina lapapua auga papiau laomai apala ekapa auga kainai laa'i, o kaisau faagagai kelele emia auga kainai laa'i. Kai Deo maagai lai alomai ko'agai imaaumai oi apalao penimi auga fapakinaimi laoma kainai, malele ega'ina lapapua eemi efai. 13 Ega puo ega'ina laoga mainai lai alomai apakapulania.

Ke lai alomai ekapula auga laagai, lai Taitus alo ala egama oma aisa aisama, lai isafa alomai egama alogaina. Gome oi ma'oai isa opalagaina alo opakakipo.
14 Ke lau oi foumi isa maagai laifania laaina'au auga, oi lau alopameagainiau. Kai lai oi maamiai kapa'ina aifani'i au'i ko'a'i koa i'opoga, lai Taitus maagai foumi aifa aina'au auga isafa ko'a mo emia. 15 Ke isa oi kapa ma'oai okapai'i alogai lai ainamai oafiia, ke maimani'imi mo ke maipigugumi mo isa oifa koko auga eopolaga aisama, oi guami eani alogaina. 16 Ke alou egama alogaina, gome lau alou ko'agai lapako'ania oi kapa ma'oai agokapa'i agekaina laoma.

Copyright information for `MEK