aExodus 16:18

2 Corinthians 8

Gafegafeai Pipeni Auga Fouga

Ke aau akiu Kristiano aumi, pau Deo ega gafegafe akaiki'a Masedonia ago iifi e'a'i epenii'i auga fouga maamiai amaifania aoma. Isa kina apala'i keafii'i, ke i'opo apala'i ipauma'i ee'i kemai. Ke isa keulalu alogaina mo ganinagai, e'i alogama akaiki'a ipauma, ke alo'iai gafegafe akaiki'a ipauma kainai pipeni monina kepipeni. Gome lau isa fou'i ko'a mo auga laifania. Isa moni pika kepipeni auga, isa akepipeni agekaina auga faagagai kepipeni. Ke epogai auga moni fekepipeni faekaina koa kai, kekapula kepipeni paisa. Ke ifo'i kelogo kapa isa'i kegakapa'i keoma. Ega'ina auga isa Deo ega papiau fau'iai pipalagai aga'o fekekapa auga keagaga kekapunia, lai kegoinimai akeaponimai. Ke lai kapa'ina ala femia oma aoma koa akekapaisa kai, ifo'i imaau'i Lopia kepalao peni kakaua, ke egae kai Deo ega logoai imaau'i lai kepalao penimai. Ke Taitus oi eemi efai pinauga ega'ina e'inaisa kainai, lai isa agoi peni kapulania fefai eemiai gafegafe akaiki'a pinaugaga ega'ina fepafua aoma. Kai oi emi pako'a kapula, emi nini'ani felo, emi logo akaiki'a, ke imaaumi fofougai pinauga okapa, ke alomi ko'agai lai animai oani auga laoga mainai ekainimi. Oi i'ina lao'i mai'iai ekainimi koa i'opoga, foisa oi gafegafeai pipeni fopipeni auga isafa eegai fekainimi.

Lau alaifa kapula penimi ega'ina okapa alaoma kai, anina laani oi alomi ko'agai papiau ani'i oani auga laoga maina, papiau isa'i e'i laomai fou maoge'opo ma'opoimi maisa laoma. Gome oi i'a a'a Lopia Iesu Kristo ega gafegafe akaiki'a auga ologo. Ega'ina auga isa gafegafe eegai epa'amu'amu alogaina mo ganinagai, oi faumiai ulalu auga emia. Ega koa isa ega ulaluai oi pa'amu'amu aumi fomia eoma.

10 Ke pau pipeni faagagai lau magogo i'ina lapenimi, ke magogo i'ina auga oi eemiai felo mo femia laoma puo lapenimi. Muni'a inipogai oi oufai pipeni opipeni. Ke ega'ina mo alokapaisa kai, alomiai ega'ina emai fokapa paisa ooma kainai okapaisa. 11 Pau oi kapa'ina faagamiai ekainia auga faagagai ega'ina pinaugaga amopafua, ega koa oi alomi ko'agai ologo ega'ina fokapa ooma auga, pau pinauga agopafua auga fou i'opo'i mo fekemia laoma. 12 Gome oi ifomi ologo pipeni fopipeni ooma koa aisama, Deo kapa'ina oi eemiai ekae opipeni auga anina eani eafia. Kai kapa'ina eemiai laa'i auga fopipeni aeoma.

13 Lai ega'ina aifania fokapa aoma auga, oi meau aapenimi, papiau isa'i kegaagu felo alaoma kai, ma'oai epomiai pipalagai i'opoga aga'omo fokapa aoma. 14 Pau auga oi eemiai kapa'ina ma'o kekae au'i isa kapa'ina eegai keafi'afu auga agopeni'i. Ega koa agepopo isa ee'iai kapa'ina ma'o akeka aisama, oi kapa'ina eegai agoafi'afu auga akepenimi. Ega koa agemia aisama, oi isa ee'iai okapa koa i'opoga, isa oi eemiai akekapa. 15 Ke ega'ina fouga Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma koa i'opoga mo agemia:

“Kaisau kapa ma'o eafii'i auga, ma'o alogaina aeafi'i. Ke kaisau kapa oiso mo eafii'i auga, oiso mo alogaina aeafi'i.” a 

Taitus Keulaisa Korinto Taonina Elao

16 Ke lau oi eemiai ala laopopo oma koa i'opoga, Deo Taitus oi ega feopopolai omaimi auga laoga maina alogai eogeisa auga Deoga tenkiu lapenia. 17 Gome Taitus lai emai magogo mo a'o aelogonia kai, ifo logogai, ke alo ko'agai anina eani oi eemi fefai paisa eoma kainai efai. 18 Ke isa lai akimai Kristiano auga aga'o, iifa faunina Iesu Kristo fouga faugai epinauga auga kainai, iifi e'a papiau'i ma'oai isa keifagaina auga fou aulai'i eemi kefai. 19 Ke ega'ina mo laa'i kai, papiau pipeni kepipeni au'i pipeni'i agaafi'i agalao alogai, iifi e'a papiau'i isa kekinaga, lai feisaonimai fou falao keoma. Ke ega'ina pinauga lai akapa auga, Lopia ifo au akaiki'a amapamia aoma, ke alomai ko'agai papiau fapalagaini'i aoma auga fefoki aoma puo akapa. 20 Ke lai kaimaisalao fafai, ega koa iifi e'a papiau'i e'i gafegafe akaiki'agai pipeni kepipeni auga faaga'iai, kai aga'o lai pipeni ega'ina alapapea felo faeoma, ke eemaisai faeifa apala aoma. 21 Gome lai kapa'ina felo mo amakapa aoma alogai, Lopia mo agogai kiekie alaafi'i kai, papiau isafa ago'iai kiekie aafii'i auga keisa'i.

22 Ke lai akimai Kristiano auga aga'o, isa auni'i fou aulai'i eemi kefai. Lai isa keaga i'oi'i i'oi'iai a'opoisa aisa, ke kapa'ina mo ekapai'i alogai, alo ko'agai ega'ina kapa'i ekapai'i aisa. Ke isa auga oi eemiai alo epakapulania kainai, pinauga ekapa kakaua koa i'opoga ekapa kai, pau auga alo ko'a ipaumagai ekapa. 23 Ke Taitus auga, lau fou apinauga auga, ke isa lau aunimai amia oi epomiai apinauga auga. Ke lai akimai auni'i auga, inae iifi e'a papiau'i aka'iai kefai, ke isa Lopia au akaiki'a kepamia au'i. 24 Ega puo oi alomi ko'agai papiau ani'i oani auga i'ina au'i faaga'iai fokapa, ega koa iifi e'a papiau'i ma'oai ago'iai oi aau afagainimi auga, alaau afagai aagenimi mo auga fekelogo aoma.

Copyright information for `MEK