aSam 112:9

2 Corinthians 9

Lau oi Deo ega papiau fopalagaini'i auga fouga fapapua eemi fefai apuga laa'i. Gome oi alomi ko'agai fopipalagai ooma auga lalogo. Ke lau Masedonia iifi e'a papiau'i ago'iai oi foumi laifa laaina'au, laifa oi Akaia agogai oague aumi muni'a inipogai o'ina ofua oagu pipeni fopipeni ooma. Ke alomi ko'agai kapa'ina fokapa ooma auga, isa epo'iai papiau ma'o isa'i epa'uegeni'i ke'ue kapa aga'o kekapa. Kai lau akiu Kristiano au'i i'ina laulai'i oi eemi kefai, ega koa lai oi i'ina kapa okapa aina'auga apa'aua auga laa'i faemia kai, laifania koa i'opoga oi fofua foagu laoma. Gome inae Masedonia ago auga aga'o fou afafai, ke isa oi alofua aloagu afeisami koa aisama, ega'ina auga oi agomeagai auga fouga alaifania kai, lai alomai oi eemiai apakapulania kainai, lai meagai e'ele laa'i agaafia. Ega puo lau laopolaga kapa aga'o femia laoma auga, lai akimai Kristiano au'i i'ina fagoi peni'i, ega'ina kina aemai koa kai, isa oi eemi fekefai. Ke oi oifa ko'ania gafegafeai pipeni agopipeni ooma auga laoga maina fekepafua umania mo laoma. Ega koa agemia aisama, pipeni ega'ina auga kepaafimi kainai afolopipeni kai, anina oani kainai emi gafegafeai opipeni auga pipenina agemia.

Pau i'ina iifaga foopola felo: Kaisau au oga'i oisomo mo efauga auga anina isafa oisomo mo ageafi'i. Kai kaisau au oga'i ma'opa'i efauni'i auga anina isafa ma'opa'i ageafi'i. Oi aga'o aga'o ifomi alomiai kapa'ina fooge ooma auga folopapuua fooge paisa. Kai aufalao aga'o oi epaafimi kainai folooge. Gome kaisau alogamai epipeni auga, Deo alo ko'agai isa anina eani. Ke Deo oi kapa ma'oai ani'i oani au'i agepenimi, ke laagai isa'i agepeni aagenimi mo agekaina. Ega koa kapa ma'oai alo'iai, ke aufa kina kapa ma'oai agokapa'i alogai, kapa ma'oai ani'i oani au'i agoafi'i, ke laagai fou agoafi'i, pinauga felo'i ma'oai agokapa'i. Ke ega koa agemia auga fouga Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma kai emai emia:

“Isa ega pipeni amu'i efakeoka ulalu papiau'i epenii'i,
ke Isa alo opaina auga ageka aoniamo.” a 
10 Ke pau Deo au oga'i aufalao aga'o epenia efauga auga, palafa isafa epenia eania. Isa oi au oga'i ani'i oani au'i agepenimi, agofauni'i akeuki. Ke oi alo opai laoga maina okapa auga faagagai, Isa oi au oga'i ofauni'i au'i ani'i ma'opa'i agepamia'i agoafi'i. 11 Ke Deo oi kapa ma'oai agepenimi eemiai akeka pa'amu'amu aumi agomia, ega koa aufa kina oi fogafegafe eoma. Ke lai faagamaisai oi emi gafegafe ega'ina felaoainimi Deo tenkiu akaiki'a fopenia laoma.

12 Oi pau i'ina pinaugaga okapa auga, Deo ega papiau kapa'ina anina keani auga mo aepalagaini'i kai, epafakaua elao papiau ma'o epalagaini'i elaoaini'i Deo tenkiu akaiki'a kepenia. 13 Ke i'ina pinaugaga faagagai, oi iifa faunina Iesu Kristo fouga ko'a auga papiau maa'iai oifafoua. Ke iifa faunina Iesu fouga ko'a auga oifafoua auga kainai mo opea. Ke oi emi gafegafeai kapa'ina eemiai eka auga, isa ke papiau ma'oai fou epo'iai o'eaisa auga faagagai, isa Deo akeau afagaina. 14 Ke Deo ega gafegafe akaiki'a ipauma, gafegafe ma'oai eka'egaini'i auga oi epeniimi kainai, isa oi faumiai akemegamega alogai, alo'i auga oi eemiai akepua'afuga ageka. 15 Deo ega pipeni agaifa opo afaekaina auga Deoga tenkiu amapenia.

Copyright information for `MEK