2 Peter 1

Lau Saimon Peto, Iesu Kristo ega pinauga, ke ega apostolo au, i'ina malelega lapapua oi eemi efai. Oi auga, i'a a'a Deo ke i'a kania'a eagamauga auga Iesu Kristo fou papiau alo'i opaina kepamia auga faagagai, oi pako'a kapa akaiki'a lai aafia auga koa i'opoga oafiia.

Lau lamegamega ega koa oi Deo, ke i'a a'a Lopia Iesu Kristo fou ologo felo'i auga faagagai, Deo ega gafegafe akaiki'a ke gagao fou fepenimi akaiki'a femia felaoaina laoma.

Deo Oi Ekinanimi Ke Eifanimi

Ke Deo ifo ega isapu akaiki'a ipaumagai i'a a'a agu alogai, i'a Isa alogo felo auga kainai, kapa ma'oai ani'i aani au'i epenii'a, ega koa Isa anina eani auga agugai faagu eoma. Ke Deo auga Isa ifo ega isapu, eaea akaiki'a, ke ega felo fou i'a faafia eoma puo eifani'a. Ke isa ega isapu eaea akaiki'a, ke ega felo ega'ina faaga'iai, kapa akaiki'a ipauma pako'a iifaga epenii'a. Ega koa pipeni ega'ina faagagai, oi Deo ega laomai foafi'i, ke oi agofa'a papiau'i laomai apala'i kemaani'i kainai, agofa'a elifu afe'ai auga eegai fopiaukoko eoma.

Ega'ina kainai oi kapa ma'oai agokapa'i alogai founiaimoimo Deo ega felo auga foafia emi pako'a laagai foogeaua. Ke Deo ega logo auga, Deo ega felo ega'ina laagai foogeaua. Ke ifomi fo'ima feloimi auga laoga maina foafia, Deo ega logo ega'ina laagai foogeaua. Ke alomi foafiapia gamuga mo foopo auga laoga maina foafia, ifomi fo'ima feloimi auga laoga maina laagai foogeaua. Ke Deo anina eani auga aguga foafia, oi alomi foafiapia, gamuga mo foopo auga laoga maina laagai foogeaua. Ke aami akimi Kristiano au'i ee'iai fogafegafe auga laoga maina foafia, Deo anina eani auga aguga laagai foogeaua. Ke alomi ko'agai Deo, ke papiau ma'oai fou ani'i oani auga laoga maina foafia, aami akimi Kristiano au'i ee'iai fogafegafe auga laoga maina laagai foogeaua. Gome oi i'ina lao'i mai'i alomiai agepogu koa aisama, ega'ina lao'i mai'i akepalagai feloimi, ke faagamiai kapa felo'i mo akepagama'i, oi i'a a'a Lopia Iesu Kristo agologo felo. Kai ega'ina lao'i mai'i aufalao aga'o eegai laa'i koa aisama, Deo maagai isa auga maaga ekimi, ke isa maaga aaka aelao kai, kapa'ina agogai ekae auga mo eisa. Ke Deo isa ufainagai laomai apala'i ekapai'i au'i eikui'i auga e'agege efua.

10 Ega puo aau akiu Kristiano papiaumi, oi founiaimoimo, Deo oi ekinanimi ke eifanimi auga foafiapi kapulania. Gome oi i'ina kapa'i agokapa'i koa aisama, oi emi pako'ai afolo'ua'ualai. 11 Ke oi i'a a'a Lopia, ke Kania'a Eagamauga Auga Iesu Kristo, ega agofa'a ageka aoniamo auga afugai, feifa kokoimi auga isapuga fofouga agoafi afe'aina.

Deo Ega Iifa Kapa'ina Eifania Auga Fologo Felo

12 Ega puo oi ega'ina lao'i mai'i ologo felo, ke Deo ega iifa pau oafiia efua auga alogai oapa inoka mo ganinagai, lau ega'ina lao'i mai'i alapaopolanimi afaefuafua. 13 Lau i'ina agofa'agai imaau i'inagai e'a koa alogai laague alogai, lau oi kapa'ina alomiai ekae auga fapa'uegenia auga laopolaga felo laoma. 14 Gome i'a a'a Lopia Iesu Kristo lau maauai epaofakaea koa i'opoga, lau afa'agamo alamae, imaau i'ina alaoge me'e. 15 Ke lau alaauniaimoimo, ega koa lau alamae afegai mo ganinagai, oi ega'ina kapa'i ma'oai foopolani'i fekaina faisami laoma.

16 Lai i'a a'a Lopia Iesu Kristo ega isapu, ke ega mai pugu fou fou'i oi maamiai aifani'i aisama, lai papiau aumauni e'i ikifai isonioni kepagama'i au'i muni'iai alapea. Kai lai isa ega akaiki'a ipauma, maamaisai aisa auga aifafoua. 17 Gome Deo isapu, ke eaea akaiki'a ipauma Auga afugai, ufai aufalao aga'o aina eake emai Iesu epainia einaka, “I'ina auga lau Gau, alou ko'agai anina laani, ke isa eegai Lau alou egama alogaina,” eoma. Ega aisama Iesu i'a Ama'a Deo eegai au akaiki'a isapuga, ke isapu akaiki'a ke eaea fou eafii'i. 18 Ke lai isa fou alao Deo eapakina ikugai aisama, lai ifomai ufai aufalao aga'o ega'ina iifaga eifania aina alogonia.

19 Ke Deo ega iifa ko'a ipauma, profeta keifania auga lai aafiia. Ke Deo ega iifa ega'ina, eaea koa i'opoga, ke uminagai eeaea auga age'imaimi agepapeaimi. Oi ainami agopaaua ega'ina iifa'i a'o'i agologo ke kai'iai agopea koa aisama, felo agokapa. Ega koa agokapa auga, egani afa emage mo alogai amagai mi'imi'ina eeaea koa i'opoga mo agomia agelao Iesu Kristo agemue agemai pugu. Ke isa oi alomi agepaeaea ke kapa ma'oai agepa'ofakaea. 20 Kai ega'ina kapa'i ma'oai laifani'i laa'iai auga, oi i'ina auga fologo. Profeta Deo ega iifa pukagai Deo ega iifa keifania auga, isa ifo'i mino'iai akepagama akeifania. 21 Gome Deo ega iifa ega'ina profeta keifafoua auga, papiau aumauni e'i logoai aegama aemai. Kai papiau Deo ega Spiritu faagagai Deo kapa'ina isa epalogoni'i auga fouga keifania.

Copyright information for `MEK