2 Peter 2

Pamalele Pifoge Au'i

Kai ufainagai papiau epo'iai pifoge profeta'i isafa keagu koa i'opoga, oi epomiai pamalele pifoge au'i isafa akeagu. Isa ogefakeai papiau fekepalifu afe'aini'i auga opola'i akemaiseini'i oi epomiai. Ke kapa ma'oai e'ima'i Lopiaga, ifagai isa e'afai'i auga mo ganinagai akepuniaiaina. Ega koa akekapa isa fiakoa mo fekelifu afe'ai auga laoga maina ifo'i ee'i akemaiseina. Papiau ma'o isa e'i meagai lao'i mai'i muni'iai akepea. Ega kainai papiau Deo ega iifa keagaga eegai akeifa apala. Pamalele au'i ega'ina e'i mogemoge kainai, isonioni isa ifo'i kepagama'i au'i faaga'iai akefogeimi emi amu akeafi'i. Ke isa e'i laomai apala afa fekeafia auga, Deo epafua kania'i laagai mo ekae. Ke isa fekelifu afe'ai auga ee'i agemai agefiakoa.

Gome Deo agelo laomai apala kekapa au'i aeafi gogopu'i kai, eulai'i ipeli kelao, egae afu uminagai akeagu mo agelao Deo papiau ma'oai e'i laomai felo, o apala afa agepeni'i kinagai kai. Ke Deo ufainagai ipauma alo opai au'i laa'i au'i ee'iai kou eulaisa aisama, ega'ina kinagai keagu papiau'i ma'oai mo kania'i aeagamauga kai, Noa alo opai laoga maina einogonia auga, ke ega famili papiau'i au'i imagea gua mo kania'i eagamauga. Ke Deo Sodom ke Komora taoni'i e'i laomai apala afa epenii'i, lo eulaisa eumai'i agafa kemia. Ega koa ekapaisa, papiau kapa'i Isa afakeau afagaina au'i faaga'iai kapa'ina agemia auga iisa koa epakina'i. Ke Deo Lot alo opaina auga, papiau Isa maagai laomai apala'i ipauma'i kekapai'i au'i ee'iai alo emafu alogaina auga, ega'ina papiau'i ee'iai epapealaisa. Gome alo opai auga ega'ina aufa kina ega'ina papiau'i fou keagu alogai, isa e'i laomai apala'i ipauma'i kekapai'i eisa'i, ke a'o'i elogonia auga kainai alo felo auga ekiekie alogaina. Ke Lopia Deo papiau kapa'i Isa keau afagaina au'i i'opo ee'iai ala fepapealai oma'i auga elogo. Ke Isa papiau kapa'i alo'i opaina laa'i au'i e'i laomai apala afa epeni'i alogai, ala feafiapi oma'i mo felao papiau ma'oai e'i laomai felo, o apala afa agepeni'i auga kinagai kai auga isafa elogo. 10 Papiau kapa'i papiau aumauni laoga maina apala kapa'ina emaaga auga muninai kepea, ke Deo isa e'ima'i auga ega isapu keisa papa au'i ee'iai auga ega'ina iifaga ko'a ipauma.

Ke isa alo'i kepakapulania ke ifo'i keaina'au, ke akemani'i ufai kapa'ina akeisaisa'i au'i keifa apala peni'i.
11 Kai agelo e'i isapu ke e'i kapula auga, pamalele pifoge au'i e'i isapu ke e'i kapula fou keka'egaini'i mo ganinagai, Lopia agogai tiapolo apala'i au'i ee'iai afakeifa apala. 12 Kai i'ina au'i auga kapa aga'o oko'i akelogo au'i auga keifa apala peni'i. Isa auga, ago alo a'o a'i'i apala'i koa i'opo'i, ke pagama kapa'i kapa'ina gamuga keopo auga mo muninai kepea au'i koa i'opo'i. Ke a'o ega'ina kemauni auga, papiau isa fekeafi'i ke fekeaupugu'i auga mo puogai kemauni. Ke pamalele pifoge au'i ega'ina isafa, a'o koa i'opo'i laa'i akemia.

13 Ke Deo isa kapa'ina apala'i kekapai'i au'i afa i'opoga mo agepeni'i. Isa kinaisai kapa'ina alo'i fepagama keoma auga mo kekapa. Ke isa ofu, ke kelele i'oi'i i'oi'i kekapa'i papiau isa puo kepeni'i au'i. Ke isa pifogeai oi fou omiamia alogai, ifo'i mo alo'i fekepagama au'i mo kapa'i kekapa'i. 14 Ke isa maa'i auga amage koa lao'i mai'i epogu, ke isa laomai apala'i kekapa'i aefuafua. Ke isa papiau e'i pako'ai akeapa kapula au'i alo'i keania apala kekapa. Ke isa auga Deo papiau eifa apala peni'i afa apala fekeafia eoma au'i gau'i. Ke isa mogemoge lao'i mai'i kekapa'i au'i. 15 Ke isa keaga opaina auga kepua'afuga, kekailai Beor gauga Balaam muninai kepea. Balaam auga papiau laomai apala'i kekapa'i afa'i keafiia au'i lao'i mai'i alo ko'agai ani'i eani. 16 Kai donki aenini'ani laolao auga isa laomai apala ekapaisa puogai efinaisa. Ke donki ega'ina auga papiau aumauni aina'iai enini'ani, profeta auga ega'ina ega kafo'o epaapakipo.

17 Ke profeta pifoge'i au'i auga, ipu alogai fei laa'i au'i koa i'opo'i. Ke apuapu lanina epua'i au'i koa i'opo'i. Ke isa fau'iai auga afu umina umuga ipauma auga kepafua ekae. 18 Gome isa ake'iai aina'au iifa'i kapa aga'o afakepagama au'i kepealai. Ke isa papiau aumauni laoga maina apala kapa'ina emaaga auga laoga mainai papiau alo'i keania. Ke isa papiau isa'i, papiau kapa'i laomai apala'i kekapa'i au'i ee'iai pau mo kepiaukoko au'i kepaafi'i, laomai apala'i fekekapa'i keoma. 19 Ke isa ifo'i auga, laomai apala'i isa agepalifu'i auga ega kala'afi kai, isa papiau maa'iai keifa ko'ania kapa ma'oai papa'iai akepealai keoma. Kai pamalele pifoge au'i auga kala'afi, gome papiau auga kapa'ina isa ke'ima'i au'i e'i kala'afi kemia. 20 Kai pamalele pifoge ega'ina au'i, i'a a'a Lopia, ke kania'a eagamauga auga, Iesu Kristo kelogonia faagagai agofa'a agelifu afe'ai auga eegai kepiaukoko. Kai isa kemue kemai agofa'a elifu afe'ai auga laoga maina isa einoi'i pugu, ke isa ega'ina laoga maina akepalutinia afaekaina koa aisama, isa fuagai auga akelifu afe'ai. Ega'ina auga isa ufainagai Iesu akelogonia alogai laomai apala'i kekapai'i alogai kelifu kai, pau auga akelifu alogaina. 21 Gome isa alo opai keagaga oko fakelogo koa aisama, afa felo koa i'opoga femia. Kai isa alo opai keagaga oko kelogo efua kai, Deo ega iifa kapula isa kepeni'i auga kemunia koa aisama, isa afa apala ipauma akeafia. Ke ega'ina auga isa alo opai keagaga akelogo alogai afa keafiia auga afa eka'egaina. 22 Ke isa fou'i paikifa iifaga alogai iina keifa oma auga ko'a: “Amu'e emue elao, kapa'ina eugalaisa auga eania,”
22 Proverbs 26:11
ke “Uma kepauepia efua auga, emue elao ougoai e'ougo pugu,” keoma

Copyright information for `MEK