2 Peter 3

Lopia Ega Mai Pugu Kina

Ekefa'auagai, i'ina auga lau malele gua lapapua eemi efai auga. Lau malele aga'o lapapua kakaua auga, ke i'ina fou lapapua'i auga, oi fekepaopolanimi, alomiai laomai felo'i mo fekepa'uegeni'i foopolani'i laoma. Lau oi Deo ega iifa ufainagai keifafoua auga foopolani'i laoma. Ega'ina auga Deo ega profeta, ke i'a a'a Lopia, ke kania'a eagamauga auga ega iifa kapula epipeni, oi emi apostolo keifafoua auga.

Oi i'ina auga oko fologo kakaua. Kina fua'iai papiau keifa palago au'i akemai. Ke isa akeifa palago, ke ifo'i kapa'ina apala'i kemaani'i au'i mo muni'iai akepea. Ke akeifa akeinaka, “Isa eifa ko'ania agemai pugu eoma auga, kapai? I'a ufu'a apa'a kemae efua, ke Deo kapa ma'oai epagama'i mo kinagai emai pau auga, kapa ma'oai i'opo'i mo kemia,” akeoma. Kai ufainagai Deo eifa mo ufa egama, ke aagoa feisai epealai egama, ke fei faagagai aagoa egama auga, isa kepagome ke'agege. Ke feisai isafa kou akaiki'a emai, ega kinagai agofa'ai keagu papiau'i epaoka afe'aini'i. Ke Deo ega iifa ega'inagai mo, pau aagoa ufa fou kekae au'i akeka mo agelao loai ageuma afe'aini'i kinagai. Ke akeka mo agelao, Deo isa afakeau afagaina papiau'i e'i laomai apala afa agepeni'i, ageauoka afe'aini'i kinagai kai.

Ekefa'auagai, i'ina kapa aga'omo auga folo'agege: Lopia eegai kina aga'omo auga, inipo 1000 koa i'opoga. Ke inipo 1000 auga isa eegai kina aga'omo mo koa i'opoga. Ke papiau isa'i keopolaga, isa paakai paakai ala keopola oma koa i'opoga, Lopia pako'a iifaga ekapaisa auga paakai paakai ko'a agepamia keoma. Kai Lopia auga, isa pako'a iifaga ekapaisa auga, paakai paakai mo afaekapa kai, fiakoa mo ko'a agepamia. Kai isa alo oi eemiai eafiapia, ega koa papiau ma'oai e'i laomai apala'i fekeumakalaini'i kania'i feagamauga eoma. Kai kai aga'o faemae eoma.

10 Kai Lopia ega mai pugu kina auga painao auga gapiai emai auga koa i'opoga agemai. Ke ega'ina kinagai ufa maisagaga mo laa'i agemia. Ke ufa guagai kapa ma'oai kekae au'i loai akeuma'i laa'i akemia. Ke aagoa ke aagoai kapa ma'oai kekae au'i ma'oai isafa loai akeuma'i laa'i akemia.

11 Ke ega koa agemia kapa ma'oai laa'i akemia kainai, oi papiau kapami fomia ooma? Oi auga alomi ko'agai Deo agemai pugu kina o'ima alogai, oi Deo maagai alo lolofa agugai foagu, ke Deo foau afagaina. Ega'ina kina lo agemaiseina ufa ageuma agepalifu afe'aina, ke kapa ma'oai ufa guagai kekae au'i lo isapugai akefeifei laa'i akemia. 13 Kai i'a isa ega pako'a iifaga aafiapia auga faagagai, i'a ufa ke aagoa fou mama'i, Deo maagai alo opai au'i e'i pagua agaafia auga kina a'ima.

14 Ega puo ekefa'auagai, oi Deo maagai alo opai au'i e'i pagua foafia ooma o'ima kainai, oi oague alogai, oi Deo maagai laomai apala aga'o folokapa alomi folopaofua, ke kai aga'o puo faepenimi, ke Deo fou gagaoai foagu. 15 Ke i'a a'a Lopia alo oi eemiai eafiapia auga, oi kina koa epenimi oi kaniami feisagamau eoma. Ega'ina fouga auga i'a aa'a aki'a Kristiano auga, Paulo Deo isa ikifa epeniia auga ikifagai isafa oi faumiai epapua koa i'opoga. 16 Isa kina fuagai ala agemia oma auga ega malele ma'oai epapua'i alogai, lau kapa'ina lapapua'i au'i i'opo'i mo epapua'i. Ke isa ega malele alogai auga, kapa isa'i oko'i agalogo afaekaina au'i epapua'i kekae. Ke papiau kapa aga'o akelogo au'i, ke e'i pako'ai akeapa kapula au'i auga, Deo ega iifa isa'i faaga'iai kekapa koa i'opoga, ega'ina iifa'i isafa kepaefo pagaini'i, ke isa ifo'i kepalifu afe'aini'i.

17 Ega puo ekefa'auagai, oi ega'ina ologo efua kainai, oi ifomi fo'ima feloimi. Ega koa papiau Deo aina akeafia au'i e'i keleleai fakepapea me'eimi. Ke oi afumi oafi inokania auga afuga folopua'afuga. 18 Kai oi i'a a'a Lopia, ke kania'a eagamauga Auga Iesu Kristo ega gafegafe akaiki'a ke logoai fouki. Lau lamegamega ega koa oi isa isapu akaiki'a, ke eaea akaiki'a auga pau fopamia ke aoniamo ega koa fokapa laoma. Amen.

Copyright information for `MEK