2 Thessalonians 1

Lau Paulo i'ina malelega lapapua, ke Silas, Timoti aumai oiso, akamaisai laulaisa oi Tesalonika taoninai Deo ega iifi e'a papiaumi oague aumi eemi efai. Oi auga Iesu Kristo opako'ania kainai, Deo Ama auga, ke Lopia Iesu Kristo fou e'i papiau omia.

Lai i'a Ama'a Deo amegamega penia, ega koa Gauga Iesu Kristo fou e'i gafegafe akaiki'a, ke gagao fou fekepenimi foagu felo aoma.

Paulo Emegamega Deo Tenkiu Epeniia

Aamai akimai Kristiano aumi, lai oi faumiai aufa kina mo Deo tenkiu fapenia auga ekainia. Gome oi emi pako'a euki akaiki'a emia elaoaina, ke oi ma'oai aga'o aga'o alomi ko'agai animi oani auga laoga maina isafa alomiai euki akaiki'a emia elaoaina. Oi ega okapa oma kainai, emi pako'ai papiau oi keafi apalanimi, ke i'opo ma'o eemi kefai mo ganinagai, gamu'i mo oponi'i Iesu opako'ania paisa. Ega puo lai Deo ega iifi e'a papiau'i ma'oai epo'iai, oi emi laomai ega okapa oma auga aina'auga apa'aua.

Ke pau oi faagamiai kapa'ina kemia auga, Deo papiau laomai felo kekapa aisama, afa felo epeni'i, ke apala kekapa aisama afa apala epeni'i auga, i'a epakinai'a. Deo ega ekapa oma kainai, oi Deo ega agofa'ai agokoko agekaina. Gome oi Deo ega agofa'a ega'ina puogai okiekie. Deo auga afa felo mo epipeni. Kaisau oi eemiai kelele kekapa'i au'i Deo isafa isa afa agepenimue'i, kelele ee'iai agekapa. Deo ega koa agekapa aisama, isa kelele oi eemiai kekapa auga meauga eemiai ageafilaisa ilikae agepenimi, ke lai isafa ilikae agepenimai. Ke Lopia Iesu ega agelo isapu akaiki'a keafia au'i fou ufai lo eufa emoge auga alogai akeapakina aisama, ega'ina kapa'i ma'oai akemia. Ke ega'ina kinagai Deo akelogonia, ke iifa faunina i'a a'a Lopia Iesu Kristo fouga kainai akepea au'i, afa apala ipauma agepeni'i. Ke isa ega'ina papiau'i afa apala agepeni'i aoniamo, ke Deo agogai agepapealai'i, ega koa Deo kua maaga afakeisaisa. Ke ega isapu, ega eaea akaiki'a isafa afakeisaisa. 10 Kai ega'ina kinagai agemai aisama, papiau isa kepako'ania ega papiau kemia au'i ma'oai, isa fekeau afagaina, ke au akaiki'a fekepamia eoma. Ke akeisa akeopofua akekauai alogaina. Ke oi lai iifa faunina Iesu fouga aifafoua auga opako'ania kainai, oi isafa ega'ina papiau'i epo'iai agoapauka.

11 Lai ega'ina opomaisai ekaega kai, aufa kina oi faumiai amegamega, ega koa i'a a'a Deo oi eifanimi auga felo mo feoma aoma. Ke ega isapuai kapa'ina felo anina oani auga emi agu alogai fekapa, ke emi pako'ai opinauga auga pinaugaga isafa fopafua aoma. 12 Ke lai ega amegamega oma, ega koa Ama'a Deo ke a'a Lopia Iesu Kristo fou e'i gafegafeai Lopia Iesu Kristo aka oi eemiai akaiki'a femia aoma. Ke oi Iesu fou oagu kainai, Iesu ega akaiki'a oi fou kaimialao foafia aoma.

Copyright information for `MEK