2 Thessalonians 2

Lopia Ega Mai Pugu Kina Ke Apala Ikapa Auga

Aamai akimai Kristiano aumi, pau i'a a'a Lopia Iesu agemai pugu, ke Deo i'a Iesu apako'ania au'a agepakai guguaini'a auga fouga maamiai agaifania. Lai oi agoinimi aufalao aga'o profeta koa agemia Deo kapa'ina agekapa auga fouga maamiai afeifania, o iifa aga'o, o malele aga'o aufalao aga'o afepapua kai, pifogeai lai akamaisai afeulaisa afefai afeifa, Lopia ega mai pugu kina emai efua afeoma aisama, oi folokauai, ke alomi isafa folopama'o. Ke oi aufalao aga'o kapa'ina feifania, o ala fenini'ani oma mo ganinagai faefogeimi. Gome ega'ina kina auga afaemai agelao papiau ma'o Deo anina afakeani akeumakalaina, ke laomai apala gome auga, Deo ega logoai isa ageauoka agepalifu afe'aina auga, ifo ageapafoki afegai kai, ega'ina kina agemai. Ega'ina kina aemai koa kai, laomai apala gome auga, Deo agekaisapua ageifa papiau kapa ma'oai Deo keoma, ke keau afagaini'i au'i ma'oai eka'egaini'i ageoma. Ega koa agekapa agelao papiau Deo keau afagaina e'agai agekoko, Deo afugai ageagu kai, papiau maa'iai ifo deo auga ageifafoua.

Lau oi eemiai laagu aisama, i'ina kapa'i maamiai laifani'i au'i aloopolani'i ma? Ke pau kapa'ina isa epaapakipo aemai auga ologo, ega koa isa Deo kina eifania auga kina agekaina kai agemai. Ke laomai apala gome auga pau eague ogefakeai isapuai epinauga. Kai kaisau ega'ina kina eafiapia auga, ageafiapia mo agelao Deo isa ageafi'aua kinagai kai. Ke ega'ina agemia afegai aisama, Deo laomai apala gome auga agepafokia. Ke Lopia Iesu ake mapugai isa ageaupugua, ke ega isapuai, ke ega eaea akaiki'agai isa ageauoka agepalifu afe'aina. Kai ega'ina aemia koa kai, laomai apala gome auga agemai aisama, Satani ega isapu koa i'opogai agemai, ke mirakulo i'oi'i i'oi'i agekapa'i, ke pifogeai isapu gou'i ma'o agekapa'i. 10 Ke pifogeai laomai apala'i i'oi'i i'oi'i agekapa'i papiau lalau'iai kemae kelaoaina au'i agefoge'i. Ke ega'ina papiau'i kemae umamo, gome iifa ko'a isa kania'i feagamauga auga iifaga alo'i ko'agai anina fekeani auga keumakalaina. 11 Ega kainai Deo pifoge isapuga akaiki'a isa ee'iai ageulaisa, ega koa isa pifoge iifa'i akepako'ani'i. 12 Ke Deo ega agekapa oma, ega koa ega'ina papiau'i Deo ega iifa ko'a akepako'ania kai, laomai apala eegai alo'i egama au'i ma'oai afa apala ipauma agepeni'i.

Emi Pako'ai Foapa Inoka

13 Kai lai auga, oi aamai akimai Lopia animi eani alogaina aumi faumiai Deo tenkiu fapenia faefua. Gome Deo agofa'a aepagama koa kai, Isa oi ekinanimi, ega koa ega iifa ko'a auga fopako'ania, ke ega Spiritu ega pinaugai oi alo lolofa aumi fomia, ke kaniami feagamauga eoma. 14 Ke lai iifa faunina Iesu fouga aifafoua aisama, Isa oi eifanimi, ega koa i'a a'a Lopia Iesu Kristo ega agu afugai fou kaimialao foagu ega isapu, ke ega eaea fou foisa'i eoma. 15 Ega puo aamai akimai Kristiano aumi, emi pako'ai foapa inoka, ke pamalele apeniimi au'i akemaisai, o maleleai ma aifani'i au'i isafa ma'oai foafi inokani'i.

16 Iifa ko'a i'a a'a Lopia Iesu Kristo ifo, ke Ama'a Deo alo ko'agai ani'a eani, ke ee'aisai egafegafe kainai alo'a fekapula aoniamo auga laoga maina alo'aisai eogeisa. Ega koa ekapaisa i'a muni afa felo agaafia auga, afia'amaga apa'aua. Lai amegamega ega koa oi pinauga felo'i agokapa'i, ke iifa felo'i agoifafoua alogai, isa oi magogo kapula fepenimi, ke fepakapulanimi aoma.

Copyright information for `MEK