2 Thessalonians 3

Paulo Tesalonika Papiau'i Egoini'i Isa Fau'iai Fekemegamega Eoma

Aamai akimai Kristiano papiaumi, lai oi agoinimi faumaisai fomegamega, ega koa Lopia fouga fepea feafiakoa, ke oi faagamiai emia koa i'opoga, papiau ma'oai ega'ina iifaga fekepalopiania aoma. Ke faumaisai fomegamega, ega koa Deo lai papiau apala'i, laomai apala'i kekapa'i au'i ee'iai fepapealaimai, gome papiau ma'oai mo pako'a papiau'i laa'i. Kai Lopia auga kapa'ina eifania agekapa eoma auga agekapa paisa. Ke isa oi kapula agepenimi, ke laomai apala ikapa auga eegai agepakaisapuimi. Ke lai Lopia eegai kapula aafia kainai alogo, oi maamiai kapa'ina aifani'i au'i okapa'i, ke agokapa'i afaefuafua. Lai Lopia amegamega penia, ega koa isa Deo oi animi eani alogaina auga fepaopolanimi, ke Kristo ekiekie ganinagai ega kiekie ma'oai eafiapi'i mo auga isafa fepaopolanimi aoma.

Papiau Ke'apolo Au'i Fou'i

Aamai akimai Kristiano aumi, lai Lopia Iesu Kristo akagai aifa kapula penimi. Oi epomiai papiau kapa'i ke'apolo, ke pamalele lai apeniimi auga kainai akeagu koa aisama, oi ega'ina papiau'i ma'oai fomuni'i. Gome lai afai oi eemiai aagu aisama, ala'apolo, ke oi ifomi lai munimaisai ala fopea oma auga ologo. Ke lai aufalao aga'o ega fo'ama aaniia aisama, alaani aagenia mo kai, afa aogeisa kai aaniia. Ke lai gapi gani apinauga, meau aafii'i aafipugu alogaina, ke ega'ina mo akapaisa aefuafua, ega koa lai oi meau falapenimi aoma. Lai ega'ina akapaisa auga, oi eemiai pipalagai falaafia alaoma puo alakapaisa kai, oi lai ifomai kapa'ina akapa auga foisa fokapa aoma puo, ega akapa oma. 10 Gome lai oi eemiai aagu aisama, i'ina iifaga isafa apeniimi: “Au kapa afaepinauga koa aisama, afaeaniani,” aoma.

11 Lai ega aifa oma, gome papiau isa'i oi epomiai ke'apolo auga fou'i alogo. Isa pinauga aga'o akekapa kai, papiau isa'i e'i laomai auga kelao kekaisapua. 12 Lai Lopia Iesu Kristo akagai ega'ina papiau'i aifa kapula peni'i, ke aina'i apalogo, ega koa isa fakelao fakemai aage mo kai, fekeagukipo fekepinauga, ega koa kapa'ina anina keani auga e'i pinaugai fekeafia aoma. 13 Ke aamai akimai Kristiano papiaumi, oi auga kapa'ina felo okapa auga eegai foloafipugu foloapakipo kai, fokapa faefua.

14 Ke oi epomiai aufalao aga'o kapa'ina i'ina malelegai apapua efai auga kai'iai afaepea koa aisama, oi isa foagouka felo alogaina. Ke fou fololao folomai ega koa femeagai. 15 Kai oi isa emi ou auga folopamia kai, aami akimi koa i'opoga kapa'ina apala ekapa auga eegai aina fopalogo.

Pamego Fua

16 Ke pau auga, lau lamegamega ega koa Lopia gagao inagome auga, ifo aufa kina mo gagao fepenimi laoma. Ke kapa'ina agokapa alogai ganinagai, ega gagao fepenimi foagu felo laoma. Ke lamegamega Lopia oi ma'omiai mo eemiai gaagu laoma.

17 Lau Paulo i'ina pamegoga ifou imauai lapapua. Ke lau e'u malele ma'oai ega lapapua oma'i, ke e'u malele ipapua ega koa.

18 Lau lamegamega ega koa i'a a'a Lopia Iesu Kristo ega gafegafe akaiki'a eemiai feka laoma.

Copyright information for `MEK