2 Timothy 1

Lau Paulo. Ufainagai Deo epako'ania eifa kaisau Iesu Kristo agepako'ania auga agu pagai maunina agepenia eoma. Ega kainai Deo ifo ega logoai lau ekinaniau apostolo, ke Iesu Kristo fouga iifafouga au epamiaisau.

Pau i'ina malelega lapapua laulaisa Timoti oi eemu efai pugu. Iifa faunina Iesu fouga maamuai laifania efua auga lopako'ania kainai, oi auga lau gau ko'a koa i'opomu lomia. Lau alou ko'agai ke guau fofougai oi faumuai i'a Ama'a Deo ke a'a Lopia Iesu Kristo fou lamegamega peni'i. Ega koa Isa oi guamu fekeania, e'i gafegafe akaiki'a ke e'i gagao fou fekepenio foagu felo laoma.

Paulo Timoti Magogo Kapula Epeniia

Lau aufa kina gapi gani papiau fau'iai Deo lagoi kapula penia aisama, oi laopolanio faumuai lamegamega aefuafua. Ke oi alomu ko'agai Iesu Kristo lopako'ania kainai Deo tenkiu lapenia. Ke Deo lau ufu apau keau afagaina auga, lau isafa alou ko'agai Isa maagai laomai felo mo laopolaga ke laau afagaina. Ega'ina alogai lau oi lapua'afunio aisama, alomu ekiekie maamu iuga eake auga laopolaga. Ega puo anina laani oi faisao pugu, ega koa Deo alou fepagama alogaina laoma. Lau lalogo oi ufumu Lois ke inamu Eunise fou alo'i ko'agai Iesu kepako'a kakaua. Isa Iesu kepako'ania koa i'opoga mo, lau lapako'ania oi isafa ega'ina pako'aga eemuai ekae, alomu ko'agai Iesu Kristo lopako'ania. Lau oi laopolanio aisama, ega'ina pako'aga laopolaga. Ega kainai lau imau oi kaniamuai laogeaua ke lamegamega aisama, Deo ega pipeni loafiia eemuai ekaega auga lapaopolanio fopapinauga felo laoma. Ke pau ameku lo epuaufa koa i'opoga, lo koa lapuaufaiso fopinauga felo. Gome Deo ega pipeni Spirituga epenii'a auga, pinauga e'inoka puogai pinauga famani'iaina aeoma. Kai Deo ega Spiritu isapugai alo'a ko'agai papiau ani'i faani, ifo'a fa'ima feloi'a, ke Isa maagai kapa felo'i mo fakapa'i eoma.

Ega puo i'a a'a Lopia Iesu fouga ko'a ipauma papiau maa'iai loifafoua auga meagaina folopa'aua. Ke lau kelele aga'o alakapaisa kai Lopia Iesu puogai latipula auga isafa meagaina folopa'aua. Kai lau iifa faunina Iesu fouga kainai lakiekie koa i'opoga, oi isafa Iesu puogai fou fakiekie aga'omo. Ke Deo ega Spiritu isapugai Iesu fouga iifafouga foloapakipo. Deo i'a kania'a eagamauga ke eifani'a ega koa aague alogai, Isa maagai alo opai agugai faagu eoma. Deo i'a fau'aisai iina ekapa oma auga, i'a kapa felo'i akapai'i puogai laa'i. Kai Isa agofa'a aepagama koa kai ifo ega logoai ke ega gafegafeai muni kaisau Iesu Kristo agepako'ania auga kania ageagamauga eoma kainai, fau'aisai ega koa ekapaisa. 10 Ke pau Deo, Iesu Kristo i'a kania'a isagamauga auga eulaisa emai i'ina agofa'agai aisama, iifa faunina Iesu fouga alogai, ega'ina gafegafe epakinai'a, umina alogai aagu au'a alo'a epaeaea. Ke Iesu Kristo emae emaunimue puogai, i'a falogo agamae aisama, amu ma'oai egae afakefua. Kai iifa faunina Iesu fouga apako'ania au'a isa koa i'opoga agamaunimue, agu pagai maunina agepeni'a fou isa afugai agaagu aoniamo. 11 Deo lau falao iifa faunina Iesu fouga, faifafoua eoma kainai ekinaniau inogo au, apostolo, ke pamalele au epamiaisau. 12 Lau iifa faunina Iesu fouga lainogonia kai, papiau anina akeani. Ega kainai lau lakiekie ke tipula au lamia. Kai lau Deo lalogo felo alogaina auga lapako'ania. Ke Isa iifa faunina Iesu fouga lau imauai eogeaua fakapa eoma auga afaegea agelao muni Deo papiau aga'o aga'o e'i laomai felo o apala auga afa agepeni'i auga alou ko'agai lapako'ania. Ega puo lau Isa faugai lakiekie auga meagaina alapa'aua.

13 Oi maamuai Deo ega iifa ko'a'i laifani'i fokapa'i laoma au'i kai'iai fopea. Ke papiau alopamaleleni'i alogai, alomu ko'agai Iesu Kristo fopako'ania, anina foani, ke papiau isafa ani'i foani. 14 Ke Deo ega Spiritu i'a alo'aisai eague auga ega isapuai lau Deo ega iifa ko'a ipauma oi imamuai laogeaua auga fo'ima felo ke fopinauga felo.

Meagai Auga Ke Aemeagai Auga

15 Pako'a papiau'i ma'o Asia agogai keumakalainiau, kepua'afuniau auga fouga lologo. Ega'ina papiau'i epo'iai Fikelus ke Hemokenes auni'i isafa lau kepua'afuniau. 16 Lau Onesiforus faugai Lopia Deo lamegamega penia ega koa Deo isa ke ega famili fou gua'i feania laoma. Gome isa kina isa'iai emai eeuai eagu magogo kapula epeniiau epakapulaniau. Ke lau tipula au lamia tieniai kepaagaisau mo ganinagai eisau aemeagai. 17 Kai isa emai Roma taoninai aisama, ekapuniau elaolao ekapulaisau kai eapakipo. 18 Lau lamegamega ega koa muni kina fua'iai Lopia papiau e'i laomai felo o apala afa agepeni'i aisama, isa Lopia ega guani feafia laoma, ke ega laomai felo kainai afa isafa felo fepenia laoma. Ke Efesus taoninai isa lau keaga i'oi'i i'oi'iai ala epalagai omaisau auga isafa lologo.

Copyright information for `MEK