2 Timothy 2

Ifani Au'i Koa Fomia Fokapula Iesu Faugai Fopinauga

Ega puo Timoti gauagai, oi aufa kina Iesu Kristo fou oagu aisama, ega gafegafe epakinaiso epalagainio. Ke isa ega gafegafeai, aufa kina alogai fokapula faefuafua. Ke lau papiau ma'o ago'iai laapa iifa faunina Iesu fouga laifafoua aisama, oi isafa ega'ina iifa'i a'o'i lologonia. Ega kainai oi papiau kapa'i alo'i ko'agai Iesu kepako'ania au'i, ega'ina iifa'i isa ima'iai foogeaua. Ke ega'ina au'i isafa, papiau i'oi'i fekepamaleleni'i fekaina. Ke oi auga Iesu Kristo ega ifani auga felo fomia, lau fou isa faugai fapinauga. Ke agapinauga alogai isa puogai agakiekie mo ganinagai, kiekie gamuga mo faopo faafiapia mo. Ifani au'i isa e'ima'i lopiaga alo kegapagama keoma puo, eifani'i aisama kekaigugu kepipaini. Ke kai aga'o afe pinauga'iai aeofa isa ifo ega pinauga ke e'ima lopiaga ega pinauga isafa aepalifua. Ega koa i'opoga, oi isafa Iesu Kristo eifa kapula penio kapa'ina fokapa eoma auga mo fokapa. Ke ifani auga koa i'opoga, oi pipalau opuaga alogai piau auga aga'o koa i'opomu. Ega puo piau auga kapa felo aga'o gaafia eoma puo, opua laoga maina kai'iai mo epakai'i koa i'opoga, oi Iesu Kristo kapa'ina maamuai eifania auga mo, alokapa aisama, muni afa felo aloafia. Ke oi auga fo'ama ifauga auga aga'o koa i'opomu. Ke fo'ama ifauga auga kapa epinauga kapula auga, ega fo'ama ageani kakaua. Kai isa'i akepinauga kapula au'i, muniai kai e'i fo'ama akeania. Ega koa i'opoga, oi Iesu Kristo faugai alopinauga kapula alogaina aisama, muni afa felo aloafia. Ke iifa gome Lopia Deo oi kapa ma'oai mologo looma auga agepalagainio alologo. Ega puo kapa'ina maamuai laifa kakau'i au'i foopola felo alogaini'i.

Oi aufa kina alomuai Iesu Kristo foopolaga. Deo epako'ania eifa koa i'opoga mo, isa papiau aumauni ipauma emia, Davide okogai eake emai i'ina agofa'agai. Ke emae kai maeai emaunimue. Lau iifa faunina Iesu fouga i'ina auga mo papiau maa'iai laifafoua. Kai papiau isa'i iifa faunina Iesu fouga keumakalaina. Ega kainai isa lau kelele akaiki'a'i kekapa'i au'i koa i'opou kepamiaisau, tieiniai kepaagaisau ke tipula au lamia lakiekie alogaina. Kai lau tipulai kepaaguisau mo ganinagai, papiau i'oi'i isa'i Deo ega iifa papiau maa'iai keifania aefuafua. Ega puo lau tieiniai kepaagaisau mo ganinagai, Deo ega iifa auga tieiniai akepaaga afaekaina. 10 Kai Deo anina eani Isa ega iifa auga feka felao, fuagai Isa ifo ega logoai papiau ekinani'i au'i Iesu Kristo fekepako'ania, ega koa kania'i feagamauga eoma. Egae kai isa lau fou Lopia Deo ifo ega agofa'ai faagu aoniamo eoma. Ega kainai Deo ekinani'i au'i fau'iai tieiniai kepaagaisau mo ganinagai, gamuga mo laoponia laafiapia mo. 11 Lau i'ina iifaga ko'a ipauma auga alaifania:

Iesu Kristo i'a a'a laomai apala'i fau'iai emae.
Ke isa i'a fau'aisai emae auga agapako'ania koa aisama,
i'a ufainagai laomai apala'i akapai'i puogai kepamaei'a koa i'opoga au'i
agapua'afuni'i afalakapa'i pugu.
12 Ke i'a Iesu puogai agakiekie ganinagai, gamuga mo agaopo agaafiapi'i mo koa aisama,
muni i'a isa fou agofa'a fofouga aoniamo aga'ima.
Ke i'a papiau maa'iai isa agapuniaiaina koa aisama,
muni isa isafa i'a agepuniaiaini'a.
13 Ke Isa ega iifa auga ko'a'i mo, ifo agepuniaiaini'i afaekaina.
Ega kainai i'a Iesu Kristo afalapako'ania mo ganinagai
Isa kapa'ina agepeni'a eoma auga agepeni'a paisa.

Deo Maagai Pinauga Felo Ikapa Auga

14 Oi pamalele au'i kapa'i mo lopamaleleni'i au'i, kapa'ina maamuai laifa kakau'i au'i isa maa'iai foifania, fopaopolani'i. Ke pamalele au'i, papiau isa'i fou akeakekua aisama, kapa felo aga'o afaemia. Kai isa e'i akekuai papiau Iesu Kristo kepako'ania au'i e'i pako'a akepalifu afe'aina. Ega kainai oi isa foifa kapula peni'i, Deo agogai nini'ani mo puogai papiau fou fakeakekua aage mo. 15 Ke oi Deo ega pinauga lokapa alogai, imaaumu fofouga Deo fopalao penia, ega koa Deo ke papiau ma'oai ago'iai iifa gome oi Deo ega pinauga ikapa aumu fekeoma. Ega'ina auga oi Deo ega iifa ko'a'i mo fopapinaugani'i papiau kai'iai fekepea. Ke laomai felo'i mo fokapa'i, ega koa kapa aga'o meagaina folopa'aua. 16 Oi papiau kapa'i Deo ega iifa eegai keifa apala, ke keakekua aage mo au'i fo'ege'i, ke ee'i isafa fololao. Gome pifoge pamalelega au'i Deo ega iifa akeumakalaina, eegai akeifa apala aage mo afakefuafua agelao Deo ega iifa akeumakalai ipaumania mo. 17 Isa e'i pamalele auga, kua akaiki'a ife'aisai eaguau faaga'a epalifua koa i'opoga. Isa epo'iai Hemenius ke Filetus auni'i isafa Deo ega iifa ko'a'i au'i kepua'afuni'i iina koa kekapa. 18 Isa auni'i iifa pifoge'i keifani'i keifa, Deo mae au'i epamaunimue'i efua keoma. Ega keifa oma kainai, pako'a papiau'i isa'i kepalifu'i, kapa'ina kepako'a kakaua auga kainai akepea. Ke iifa faunina Iesu fouga keumakalaina, ke ke'ualai keaga i'oinagai kepea. 19 Kai pifoge pamalelega au'i ega koa kekapa mo ganinagai, Deo iina eifa oma, 'Lopia papiau kapa'i, Isa ega papiau ko'a'i au'i elogo.' Ke Deo iina eifa oma pugu, 'Kaisau Lopia Iesu Kristo epako'ania, ega laomai apala'i ageumakalaini'i eoma, papiau maa'iai eifafoua auga, laomai apala'i ma'oai feumakalai afe'aini'i.' Deo ega iifa i'ina auga, uu'u kapula ipauma eapa aelao aemai auga koa i'opoga. Ega puo Deo ega iifa auga iifa gome ko'a ipauma paisa.

20 Lau kapa aga'o maamuai alaafi'opo. Lopia ega e'a akaiki'a alogai gakugaku amu'i ma'o kekae. Gakugaku amu'i ega'ina au'i isa'i gold ke silifai kekapai'i. Ke isa'i auga auai ke kaki'aai fou kekapai'i. Papiau gakugaku amu'i gold, ke silifai fou kekapai'i au'i, miamia kina'iai mo kepapinaugani'i. Kai gakugaku amu'i, auai ke kaki'aai fou kekapai'i au'i kina aage'iai kepapinaugani'i. 21 Ega koa i'opoga, kaisau pifoge pamalele'i au'i e'i laomai apala'i ipauma'i ma'oai ageumakalaini'i, ke ifo laomai felo'i mo agekapa'i aisama, isa auga amu gold ke silifai kekapai'i auga koa agemia. Ke isa miamia akaiki'a'i kina'iai mo akepapinauga. Ke isa ega pinauga felo ipauma kainai, Deo isa agepafua ageagu, Isa koa i'opoga alo opai auga agepamia. Ke Deo isa agepalagaina pinauga kapa felo Isa faugai gakapa eoma auga mo agekapa.

22 Ke Timoti, oi papiau agu'a'i laomai apala'i kemaaga ani'i keani au'i lao'i mai'i ee'iai fopiaukoko. Kai oi papiau isa'i alo'i lolofagai Iesu Lopia kepako'ania, ke keifaga au'i fou Deo maagai laomai felo'i mo fokapulai'i fokapa'i. Ke ega'ina au'i fou Iesu fopako'ania, ke alomu ko'agai isa ani'i foani fou gagaoai foagu. 23 Ke oi fologo papiau isa'i kenini'ani aage mo, kafo'o nini'ani'i keifani'i. Isa kapa'ina keifania auga isafa oko akelogo felo kai papiau maa'iai keifa fa'i'i aage mo. Ega koa kekapa akekua aage'i mo kepa'uegeni'i. Ega kainai oi ega'ina lao'i mai'i apala'i foumakalaini'i ani'i foloani. 24 Lopia ega pinauga auga akekua faepa'uegenia. Kai isa papiau ma'oai fegafe'i, ke fepamalele fekaina. Ke papiau isa akeifa apala penia mo ganinagai, gamuga mo feopo feafiapia mo. 25 Isa papiau kapa'i Deo ega iifa kekaisapua au'i, Deo ega gafegafe agepeni'i auga afia'amaga fekeafia'ama fouga gafegafeai fepamaleleni'i. Ega'ina alogai Deo ega iifa ko'a ipauma auga mino'i fepaeaea fepalogoni'i, e'i laomai apala'i fekeumakalaini'i, muni fakekapa pugu auga feifafoua laoma. 26 Ke fuagai Satani isa eafii'i papagai keagu, ke isa anina eani auga mo kekapaisa kai, Deo ega iifa akelogo felo aisama opo'i age'opai. Ke Satani ega pifoge nio koa fepakopa'i auga akelogo felo puo ake'ege.

Copyright information for `MEK