2 Timothy 4

Founiaimoimo Deo Ega Pinauga Fokapa

Deo ke Iesu Kristo muni agemai pugu, mauni au'i ke mae au'i fou e'i laomai felo o apala auga afa agepeni'i. I'a isa ega mai pugu a'ima, ke ega agofa'a apako'ania faafia aoma. Ega puo Deo ke Iesu Kristo ago'iai laifa kapula penio: Oi Deo ega iifa foinogonia. Ke ega'ina alogai, papiau aina'i fekepaaua o fakepaaua mo ganinagai, fofua foagu Deo ega iifa foifafoua faefuafua. Ke papiau laomai apala'i kekapa aisama, ma'oai mo gamu'i mo foopo foafiapi'i mo, ke pamalele felogai magogo kapula fopeni'i ke fofina'i e'i laomai apala'i fekeumakalaini'i, ke keaga felogai fopapea'i. Kina aga'o agemai. Ega'ina kinagai papiau pamalele ko'a'i ipauma'i au'i fiakoa mo a'o'i ilogo akeumaka. Kai isa kapa'ina ani'i keani kemaani'i kegakapa'i keoma au'i mo kai'iai akepea. Ke aina'i eagaga kapa'ina a'o galogo eoma auga mo anina akeani. Ega kainai isa pifoge pamalele'i au'i ma'o akela'afouaini'i, ke kapa'ina anina keani auga mo akeifani'i a'o'i akelogo. Isa ega koa akekapa Deo ega iifa ko'a'i au'i a'o'i akelogo aisama, akeai me'e kai, pifoge isonioni'i mo a'o'i akelogoni'i. Kai oi kapa'ina mo faagamuai akemia mo ganinagai, alomu fopakapulania ke fo'ima feloiso. Ke kapa'ina eemuai ake'inoka ganinagai, gamu'i mo foopo foafiapi'i mo. Ke iifa faunina Iesu fouga iifafouga auga emu pinauga fopamia. Ega alokapa oma koa aisama, Lopia Iesu Kristo ega pinauga oi apumu lopamia auga alopafua afe'aina agekaina.

Kai lau e'u pinauga auga lapafua efua. Iifa gome lau auga a'o keaupugu'i Deo kepa'a penia koa lamia puo, akeaupuguisau alamae. Kai lau gaika alamae auga alalogo kai, lau lalogo auga, e'u mae kina emai efua. Lau lakapula, launiaimoimo, Deo ega pinauga lakapaisa, papiau maa'iai iifa faunina Iesu Fouga faifafoua pinauga auga lapafua. Ega koa lakapaisa, pipalau auga epiau kapula piau epafua koa i'opoga, lau isafa lapinauga kapula e'u pinauga lapafua. Ke Deo ega iifa i'a apako'ania auga lau alou ko'agai kainai lapea. Ke lau e'u pinauga lakapa felo auga afa felo Deo lau apu eoma auga agepeniau. Ke Lopia Iesu Kristo papiau e'i laomai afa epeni felo'i auga agemai papiau e'i laomai felo o apala afa agepeni'i aisama, isa lau e'u pinauga afa, ega'ina kinagai agepeniau. Ega'ina kinagai isa lau mo afa felo afaepeniau kai, papiau kapa'i alo'i ko'agai isa ega mai pugu ke'ima au'i isafa afa felo agepeni'i.

Paulo Nini'ani Fuagai Timoti Epaini Kapulania

Oi fokapula fofiakoa keaga aga'o foisa eeu fomai. 10 Gome lau fou apea auga aga'o aka Demas alo ko'agai agofa'a amu'i mo ani'i eani kainai, epua'afuniau Tesalonika taonina elao. Ke au aka Kresens auga epua'afuniau Kalatia ago elao, ke Taitus isafa epua'afuniau Dalmatia ago elao efua. Papiau ma'oai lau kepalagainiau au'i kepua'afu afe'ainiau. 11 Kai Luka mo lau fou inae aague. Oi alomai aisama Mako isafa foafia fou fomai, gome isa lau e'u pinauga ikapagai agepalagai feloisau. 12 Lau Tikikus fou inae apinauga auga laulaisa Efesus taonina elao. 13 Ke oi agomai aisama au aka Karpus, Troas taoninai eagu auga ega e'ai lau e'u ama tiapuga ekae foafia fomaiseina. Ke e'u puka afe'i a'o faaga'iai kekapai'i au'i isafa foafi'i fomaiseini'i.

14 Au aga'o aka Aleksanda kopa eafia amu ekapa'i auga kapa apala'i ipauma'i lau eeuai ekapai'i. Kai Lopia Iesu Kristo isa kapa'ina ekapai'i auga afa agepenimue. 15 Ke oi ifomu fo'ima feloiso, au ega'ina eemuai kapa apala aga'o faekapa, gome isa alo ko'agai i'a Deo ega iifa ko'a'i apamaleleni'i auga ani'i aeani puo ekaisapu'i.

16 Lau la'ina mo iifa lapakaisa aisama, papiau ma'oai kepua'afuniau, ke kai aga'o aepalagainiau iiu aeogeisa. Kai isa ega koa kekapaisa mo ganinagai, lau anina laani Deo isa e'i apala fe'agegeaina laoma. 17 Kai ega kina'iai lau iifa ipakainai laapa alogai Lopia epapinauganiau Iudea papiau'i laa'i au'i maa'iai iifa faunina isa ifo fouga faifafoua a'o fekelogo eoma. Ega puo Lopia lau fou amia epalagainiau epakapulaniau. Ke lau iifa ipakaina afugai lakoko aisama, papiau laion koa i'opo'i fekeagaisau famae koa i'opoga kai Lopia epalagainiau kaniau eagamauga. 18 Ega koa i'opoga, papiau laomai apala'i ipauma'i ma'oai kekapa'i au'i, lau akeafi apalaniau mo ganinagai, Lopia lau isa ee'iai kaniau ageagamauga. Ke fuagai age'ima feloisau, agelaoainiau ufai ega agofa'ai agepaaguisau. Ega kainai i'a a'a Lopia faau afagaina, ke au akaiki'a fapamia aoniamo. Amen.

Pamego Nini'ani'i Fua Au'i

19 Lau e'u pamego nini'ani'i papie aka Prisila akafa Akuila auni'i, ke Onesiforus ega famili fofougai fou fopeni'i laoma. 20 Ke Erastus auga Korinto taoninai eague. Kai Tropimus auga eisafa puo Miletus taoninai lapua'afuga eague. 21 Oi fokapula fopaafiafi imu ega au kina aemai koa kai keaga aga'o foisa eeu fomai. Lau inae fou aague au'i Eubulus, Pudens, Linus, Klaudia, ke pako'a papiau'i ma'oai fou e'i pamego nini'ani'i eemuai keulaisa.

22 Lau alou ko'agai Lopia Iesu lamegamega penia, ega koa isa oi eemuai feagu laoma. Ke ega gafegafe akaiki'a, oi, ke fou egae oague aumi ma'oai fepenimi laoma.

Copyright information for `MEK