eSam 69:25
fSam 109:8

Acts 1

Deo Iesu Ufai E'agauaina

Teofilo, lau Luka Iesu fouga puka aga'ogai lapapua kakaua lapeniio. Ega'ina pukagai Iesu ala e'ina oma ega pinauga ekapaisa, ke epamalele mo au'i fou'i egae lapapua'i. Isa apostolo ekinani'i au'i Deo ega Spiritu ega isapuai eifa kapula peni'i afegai, Deo isa ufai e'agauaina. Kai Iesu ufai ae'agau koa kai, papiau Iesu keauniia, faaga kepakiekie, ke keaupugua. Kai kina oiso aisama maeai emaunimue. Ke kina ou'aga pani alogai ifo apostolo ekinani'i au'i eapakina peni'i fou kenini'ani. Ke Deo ega agofa'a fouga maa'iai eifania aefuafua. Ke isa iifa ko'a emaunimue auga ega apostolo epakina'i. Ega puo apostolo alo'i ko'agai Iesu emaunimue auga kepako'ania. Ega'ina kina'i aga'ogai, Iesu ega imoi fou kela'afou keaniani alogai epaini kapulani'i einaka, “Ierusaleme taonina folopua'afuga kai Deo eifa ko'ania ega Spiritu agepenimi eoma fouga maamiai laifania auga kina fo'ima. Gome Ioane papiau feisai baptismo epenii'i kai, oi auga kina epo afaemaefa, Deo ega Spirituai baptismo agoafia,” eoma.

Ega puo Iesu apostolo fou kekaigugu pugu aisama, kepa'ani penia keinaka, “Lopia, ufainagai lai emai papiau ke'ima'i lopia'i koa i'opo'i, oi pau lai alo'imaimai alopapea feloimai ifomai emai ago aga'ima pugu ma?” keoma.

Ke Iesu einaka, “Lau Amau ifo ega logo isapugai gaika agemia, o kina maaga kapagai agemia auga epako'ania efua. Ega puo oi fologo apuga laa'i. Kai pau oi kapa'ina fologo auga alaifania. Deo ega Spiritu oi ageake penimi aisama, isapu kapula ipauma alomiai ageka, Ierusaleme taonina, Iudea, ke Samaria ago'i ma'oai, ke agofa'a ma'oai agolao, papiau maa'iai lau fou ko'a auga agoifafoua,” eoma.

Pau Iesu i'ina iifa'i eifani'i efua aisama, apostolo ago'iai Deo, Iesu ufai e'agauaina. Ke keisaisa kai apuapu Iesu eumi apua akeisa pugu.

10 Apostolo alo'i ko'agai maa'i eakae Iesu e'agaukae afuga keisaisa kai, fiakoa mo au auni'i tiapu kelo'i kei'iuka'i ee'iai keapafoki. 11 Ke keifa keinaka, “Kalilea aumi, kapa puo egae oapae ufa oakae penia? Deo Iesu eemiai eafi'aua ufai e'agauaina pau oisa. Iesu ega'ina Deo ufai e'agauaina oisa auga, muni ega koa i'opoga mo agemue agemai pugu,” keoma ke keapagea. I'ina kapa'i ma'oai Olifa ikugai kemia.

Apostolo Ke Pako'a Papiau'i Kemegamega

12 Egae kai apostolo Olifa ikuga kepua'afuga kemue Ierusaleme taonina kelao. Ega'ina afuga Ierusaleme taonina fou epo'i auga maefa laa'i, Kilomita aga'omo koa i'opoga.
12 Grik malagai, ‘Iudea au'i Deo keau afagaina kinagai fekepea aisoge fekaina auga i'opoga mo.’
13 Ke kelao Ierusaleme taoninai aisama, e'a aga'o au'oniai, papiau alogai keaguagu afugai kekoko. Peto, Ioane, James, ke Andrea; Filip, ke Tomas; Batolomeo, ke Mateo; James Alfeus gauga, Saimon Silot
13 Iudea papiau'i e'i agu felo gamia keoma puo ogefakeai Roma kamanina fou kepipaini au'i aka'i Silot ikupuga au'i keoma.
ikupuga auga, ke Judas Iesu e'afa'afalaina auga laa'i kai, au i'oina aga'o aka James keoma auga gauga fou ega kelao.
14 I'ina au'i, Iesu ina Maria, ke Iesu akina ma'oai, ke papie isa'i fou kekaigugu, alo'i opo'i aga'omogai kemegamega aefuafua.

Judas Afuga Isafina Auga

15 Ega'ina kina'iai Iesu kepako'ania papiau'i,
15 Grik malagai, ‘aaga akina’
au'i 120 koa i'opoga epo'iai, Peto e'uegekae eapa.
16 Egae kai eifa einaka, “Aau akiu, ufainagai Deo ega Spiritu, Davide akegai enini'ani, Judas fouga eifania auga pau ko'a emia. Isa papiau Iesu keafiia au'i eisaoni'i kelao Iesu keafiia. 17 Kai Iesu isa ekinaga pinauga epeniia, i'a fou pinauga aga'omo akapaisa,” eoma.

18 (Kai Judas laomai apala Iesu eegai ekapaisa auga afa monina eafiia. Ke ega'ina moninai ago aga'o e'afaisa. Egae ifo epamaea auai ekopa, e'ualai kania iina eake,
18 Grik malagai, ‘epoi e'ualai’
inaega efoupea fofouga ea'alai emae.
19 Ierusaleme taoninai keagu papiau'i ma'oai i'ina fouga kelogo. Ega puo isa ifo'i mala'iai ago ega'ina aka Akeldama keoma. Akeldama i'a mala'aisai auga ‘Ifa ago.’)

20 Peto enini'ani paisa einaka, “Judas faagagai kapa'ina agemia auga fouga, ufainagai Sam pukagai Davide epapua auga alogai iina epapua oma:

“‘Isa afuga gamaini, ke kai aga'o isa afugai faeagu.’ e 
Ke i'ina isafa epapua:

“‘Isa afuga aufalao aga'o feafia fepinauga,’”
eoma. f 

21 “Ega puo anina aani, au aga'o Judas afuga feafia aoma. Ega'ina auga i'a a'a Lopia Iesu fou aagu alogai, isa isafa i'a fou alao amaimai, ke i'a fou apeapea auga femia. 22 Ke isa Ioane Baptista e'ina einogo eisa, ke elao mo Deo, Iesu ufai e'agauaina auga isafa eisa auga femia. I'a ega'ina auga fakinaga apostolo femia fou, Iesu ega maunimue fouga ko'a auga faifafoua,” eoma.

23 Ke isa au aga'o aka Iosepa kai keifaga Basabas keoma, ke aka aga'o Justus keoma auga, ke au aga'o aka Matias auni'i keafi opo'i. 24 Egae kai kemegamega keinaka, “Lopia, oi kapa ma'oai lologo afe'ai ke papiau gua'i alo isafa loisa. Judas apostolo pinauga epua'afuga emae. Ke mae afuga oi lopenia auga afuga elao efua. Ega puo i'ina au'i auni'i epo'iai aga'o lokinaga auga mopakinaimai Judas afuga feafia, oi emu apostolo femia aoma,” keoma. 26 Egae kai Iosepa ke Matias auni'i aka'i kepapua, Iudea e'i kagakagai papiau kekinani'i auga laoga maina kekapaisa. Ke Matias aka keafilaisa apostolo emia. Ega'ina afegai egae kekaigugu kemegamega au'i ma'oai kepako'ania, isa apostolo ipauma kepamia. Ega puo apostolo au'i 11 keagu kai isa kekinaga aisama, au'i ma'oai 12 emia pugu.

Copyright information for `MEK