Acts 10

Konelius Peto Eifaga

Roma auga aga'o aka Konelius, Roma ifani au'i 100 e'ima'i lopiaga Sisarea taoninai eagu. Ifani au'i ega'ina keifani'i Itali ifani au'i keoma. Konelius ke ega famili ma'oai fou, Deo kemani'iaina, ke Isa mo keopolaga, keau afagaina, ke ega iifa kainai kepea. Isa ega gafegafe akaiki'agai ulalu au'i epalagani'i, ke Deo emegamega penia aefuafua. Kina aga'o gapigapi 3 o'clock aisama, Konelius maaga elaulau alogai Deo ega agelo eisa ko'ania. Ke agelo isa eapakina penia auga isa eifaga einaka, “Konelius,” eoma.

Konelius agelo eisa felo aisama, emani'i ke eifa einaka, “Lopia, kapa'ina?” eoma.

Agelo einaka, “Oi aufa kina lomegamega, ke ulalu logafei'i auga Deo eopolani'i puo, eulaisau lamai.
Pau au isa'i moulai'i, Joppa taonina kegalao, au aka Saimon, Peto keoma auga kegamaiseina. Isa au aga'o aka Saimon a'o faaga'i eafi'i tiapu ekapa auga fou keague. Ke Saimon ega e'a auga a'u niegai,” eoma.

Agelo Konelius epainia efua elao aisama, Konelius au auni'i ega e'ai kepinauga au'i, ke ega pipalagai au'i epo'iai, ifani auga aga'o Deo maagai alo ko'agai ega pinauga ekapa auga fou eifani'i kemai. Ke maa'iai kapa'ina emia auga ma'oai eifania efua aisama, eulai'i Joppa taonina kelao.

Peto Maaga Elaulau

Ke egani atiafa eafiia aisama, ega'ina au'i kelao Joppa taonina eegai. Ega'ina kina maagai, Peto gamegamega eoma puo e'agaukae laagai afugai e'a ofaofagai. 10 Ega aisama inaega ekimu alogaina kapa aga'o gaania eoma. Kai papiau fo'ama kegakugakuga laolao kai isa maaga elaulau. 11 Ke laulau ega'ina alogai ufa eagalai, ke kapa aga'o tiapu akaiki'a koa i'opoga, kiuga pani apa'uai koa i'opoga kegopei'i eake emai eegai a'isaai eisa. 12 Ke ega'ina tiapuga alogai aagoa a'o'i i'oi'i i'oi'i ife'iai ima'iai kepea au'i, gua'iai keku au'i fou, ke ufa ine'i i'oi'i i'oi'i egae keka eisa'i. 13 Ke aufalao aga'o aina emai einaka, “Peto mo'ue ega'ina amu'i moaupugu'i moani'i,” eoma.

14 Kai Peto einaka, “Lopia afaekaina. Gome lau ega'ina amu'i apala'i, ofu amu'i alaaniani'i,” eoma.

15 Kai aufalao aga'o aina emai isa ipainina gua epamia einaka, “Deo kapa ma'oai felo'i eoma auga oi apala'i ofu'i folooma,” eoma.

16 Ega koa i'opoga oiso emia afegai aisama, Lopia ega'ina tiapuga ufai e'agauaina pugu.

17 Peto laulau eisa auga kapa'ina eifania auga eopopolaga kai Konelius au eulai'i au'i Saimon ega e'a kekapulaisa pa'afina akegai keapa. 18 Ke keifalao Saimon Peto keoma auga egae ma eague auga pa'anina kepa'ani.

19 Peto ega'ina laulauga kapa'ina eifania auga eopopolaga kai Deo ega Spiritu isa epainia einaka, “Moisa, au oiso oi kekapunio. 20 Ega puo mo'ue moake ke opomu folopama'o isa fou folao. Gome lau ega'ina au'i laulai'i iina kemai,” eoma.

21 Egae kai Peto eake emai, ke ega'ina au'i epaini'i einaka, “Amoisa. Oi au okapuga auga lau inamo'eu. Kapa puo iina omai?” eoma.

22 Ke isa keinaka, “Konelius, Roma ifani au'i 100 e'ima'i lopiaga eulaimai. Isa Deo maagai alo opai auga, ke Deo emani'iaina, Isa mo eopolaga. Iudea papiau'i ma'oai isa ega koa ekapa auga kelogo puo aina keafia. Ke Deo ega agelo alo elolofa auga aga'o emai isa epainia, iifa feulaisa oi fomai isa ega e'ai, ke isa oi kapa'ina aloifania auga a'o felogo eoma,” keoma. 23 Egae kai Peto ega'ina au'i e'ai epakoko'i, gapi aga'omo fou egae kefeu.

Peto Elao Sisarea Taonina

Egani aisama, Peto ega'ina au'i fou ke'ue kelao ke Joppa taoninai Peto aaga akina pako'a au'i isa'i isafa isa keisaoga fou Sisarea taonina kelao.
24 Ke egani aisama Sisarea taoninai kekoko. Ega'ina alogai Konelius aaga akina ipauma'i, ke ekefa'a ipauma'i au'i fou eifani'i ega e'ai kekaigugu, Peto ke ega'ina au'i fou ke'imai'i. 25 Ke Peto emai e'a pa'afina akegai ekoko alogai, Konelius elao Peto auni'i kepiaogai. Ke Konelius Peto ife fo'inai e'ualai eomukipo eau afagaina. 26 Kai Peto isa epa'uegenia kai epainia einaka, “Mo'ue, lau ifou isafa papiau aumauni oi koa i'opomu,” eoma.

27 Ke Peto isa auni'i kenini'ani kepealaina e'a alogai kekoko. Ke egae papiau ma'o kela'afou eisa'i. 28 Ega aisama Peto isa epaini'i einaka, “Moses ega iifa kainai lai Iudea papiaumai, Deo akelogonia au'i fou fanini'ani, faaniani, ke fou faagu auga ala eifa apu oma auga ologo felo. Kai lau maau elaulau alogai, Deo kapa ma'oai epagama'i au'i felo'i moa'ina auga epakinaisau. Ega koa i'opoga papiau isafa, Deo akelogonia mo folooma alo'i eofu, o alo'i apala folopamia'i eoma. 29 Ega puo oi iifa loulaisa famai looma aisama, nini'ani kapa aga'o laa'i, lau lamai mo. Ega puo lau lapa'ani, kapa puo iifa loulaisa lamai?” eoma.

30 Ke Konelius einaka, “Kina pani elao efua, ke ega'ina kinagai i'ina kina maagai 3 o'clock gapigapi, lau e'u e'a alogai lamegamega. Moisa, ega'ina alogai fiakoa mo au aga'o tiapu keloga ipauma eaea eailofe auga ei'iuka agouai eapa laisa. 31 Ke isa einaka, “Konelius! Oi aufa kina lomegamega auga Deo a'o elogonia, ke ulalu logafei'i auga Deo eopolaga. 32 Oi au isa'i moulai'i Joppa taonina kegalao, egae au aka Saimon, Peto keoma auga kegamaiseina eoma. Isa au aka Saimon a'o faaga'i eafi'i tiapu ekapa auga fou keague. Ega'ina auga ega e'a a'u niegai eoma. 33 Ega puo fiakoa mo, iifa laulaisa oi iina fomai laoma. Ke oi iina lomai auga felo ipauma lokapaisa. Ke Deo kapa'ina oi maamuai eifa kapulania auga ma'oai lai maamaisai mogafegafe moifafou afe'aini'i. Lai ega'ina a'o amalogo aoma puo, pau ma'oai iina amai Deo agogai akaigugu a'imaiso,” eoma.

Iudea Papiau'i Laa'i Au'i Deo Ega Iifa A'o Kelogonia

34 Ega aisama Peto ake epaagalaisa enini'ani einaka, “Iifa ko'a, pau lalogo felo Deo papiau aga'omo afegai aeaulao. 35 Kai ago aga'o aga'o alogai papiau kapa'i Isa kemani'iaina, ke maagai laomai opai'i mo kekapa'i au'i isafa eafi'i ega papiau epamia'i. 36 Oi Deo ega iifa Israel papiau'i ee'iai eulaisa auga ologo felo. Ega'ina fouga auga, Deo Iesu Kristo eulaisa, ke Iesu kainai papiau Isa fou fekegagao eoma. Ke Iesu auga Israel papiau'i mo e'i Lopia laa'i kai, agofa'a fofouga papiau'i isafa e'i Lopia. 37 Iesu ega'ina ega pinauga ae'ina koa kai Kalilea agogai Ioane e'ina einogo papiau e'i laomai apala'i fekeumakalaini'i, ke baptismo fekeafia eoma auga fouga ologo. 38 Ega'ina afegai Iesu Nasareta auga ega pinauga e'ina. Ke Deo ega Spiritu efakeopua, isa isapu epeniia. Ke isa Iudea agogai pagua ma'oai elao aisama, kapa felo'i ma'o ekapai'i ke papiau tiapolo ega isapuai keagu au'i epafelo'i. Gome Deo Iesu fou keagu. Ke Deo Iudea ago fofouga alogai iina epinauga oma, kapa ma'oai kegama au'i, oi a'o'i ologoni'i efua.

39 “Isa Iudea agogai, ke Ierusaleme taonina fofouga alogai, kapa ma'oai ekapai'i auga lai ifomai maamaisai aisa'i, ke pau ko'a mo aifafoua. Papiau isa kolotiai keau'u'ua kepamaea. 40 Kai kina oiso aisama, Deo isa maeai epamaunimue. Ega'ina afegai Deo isa lai epakinaimai. 41 Ke papiau ma'oai isa akeisa. Kai Deo ega logoai lai ekina kakaumai, ke maeai emaunimue afegai fou aaniani aumai mo isa aisa. 42 Ke Deo lai eifa kapula penimai, Deo isa ekinaga mae au'i, ke maa'i maunina au'i fou, e'i laomai felo, o apala afa agepeni'i auga papiau ma'oai maa'iai fainogonia, ke ko'a mo auga faifafoua eoma. 43 Ke profeta ma'oai ko'a mo keifafou kakaua keinaka, isa akagai kaisau mo isa akepako'ania au'i, Deo isa e'i laomai apala'i age'agegeaini'i eoma.”

44 Peto ega'ina iifa'i eifaifani'i kai, Deo ega Spiritu papiau ma'oai isa ega iifa a'o kelogonia au'i eake peni'i. 45 Ke Iudea pako'a papiau'i maguae'i faaga iifalaina emia au'i, Peto fou kemai egae au'i, Deo ega Spiritu ega ipeni Iudea papiau'i laa'i au'i mo ganinagai epenii'i keisa aisama, kekauai alogaina. 46 Gome isa Iudea papiau'i laa'i au'i, mala i'oina i'oinagai kemegamega Deo keau afagaina aina'i kelogonia.

47 Ega aisama Peto eifa einaka, “I'ina papiau'i, lai koa i'opomai, Deo ega Spiritu keafiia efua. Ega puo feisai baptismo alapeni'i auga kai aga'o ageifa apua afaekaina,” eoma. 48 Ke Peto pako'a papiau'i eifa kapula peni'i, Lopia akagai baptismo fekeafia eoma. Ke baptismo keafiia efua aisama, Peto kepainia kina pika koa mo fou fekeagu keoma.

Copyright information for `MEK