Acts 11

Peto Kapa'ina Ekapaisa Auga Eifafoua

Iudea ago fofouga alogai apostolo, ke pako'a papiau'i, Iudea papiau'i laa'i au'i isafa Deo ega iifa keafiia auga fouga kelogo. Ega puo Peto emue Ierusaleme taonina emai aisama, Iudea pako'a papiau'i, maguae'i faaga iifalaina emia au'i Peto keifa apala penia. Ke keinaka, “Oi au maguae'i faaga iifalaina gouga akeafia au'i e'i e'ai lokoko fou oaniani,” keoma.

Kai Peto faagagai kapa ma'oai kemia auga gomegai e'ina okogai epakaisa isa maa'iai eifania einaka: “Lau Joppa taoninai laagu lamegamega. Ke e'u megamegai maau elaulau, ke kapa aga'o tiapu akaiki'a koa i'opoga, kiuga pani apa'uai koa kegopeisa ufai eake emai eeuai. Ke lau maau elao laisa felo aisama, aagoa a'o'i i'oi'i i'oi'i ife'iai ima'iai kepea au'i, gua'iai keku au'i fou, ke ufa inei'i i'oi'i i'oi'i ega'ina tiapuga alogai keka laisa'i. Ke aufalao aga'o lau iina epaini omaisau aina lalogonia, ‘Peto mo'ue moaupugu'i moani'i,’ eoma.

“Kai lau lainaka, ‘Lopia, afaekaina! Gome kapa aga'o apala, o ofuga auga lau akeu aekuiku opogaina’ laoma.

“Kai aufalao aga'o ufai eifa pugu einaka, ‘Deo kapa ma'oai ekapai'i felo'i eoma auga oi apala'i ofu'i folooma,’ eoma. 10 Ega koa i'opoga oiso emia afegai, Lopia kapa ma'oai ufai e'agauaini'i pugu.

11 “Ega aisama pau mo Sisarea taoninai au oiso keulai'i au'i, lau laagu e'a pa'afina akegai keapakipo. 12 Ke Deo ega Spiritu epainiau, fou agalao auga eegai opou falapama'o eoma. Ke lau aau akiu pako'a au'i imagea i'ina au'i keisaoniau fou Sisarea taonina alao Konelius ega e'ai akoko. 13 Egae kai Konelius ega e'ai agelo isa ala eapakina peni oma, ke kapa'ina eifania auga, lai maamaisai eifafoua einaka, ‘Papiau isa'i moulai'i Joppa taonina kegalao au aka Saimon Peto keoma auga fekemaiseina. 14 Ke isa oi ke emu famili papiau'i ma'oai fou maamiai Deo ega iifa ageifafoua. Ke ega'ina iifaga oi kaniami ageagamauga,’ eoma.

15 “Ke egae la'ina lanini'ani aisama, Deo ega Spiritu e'ina lai eake penimai koa i'opoga, isa isafa eake peni'i. 16 Ega aisama Lopia ega iifa maamaisai iina eifa oma auga laopolaga, ‘Ioane iifa ko'a feisai baptismo epipeni kai, oi auga Deo ega Spirituai baptismo agoafia,’ eoma. 17 Ega puo lai Lopia Iesu Kristo apako'ania aisama, Deo ega ipeni Spirituga epeniimai koa i'opoga, isa isafa Iesu kepako'ania aisama, Deo ega ipeni Spirituga epenii'i. Ega koa aisama, lau auga kai puo Deo ago alakaina? Iifa gome lau Deo ago alakaina afaekaina,” eoma.

18 Iudea pako'a papiau'i i'ina iifaga a'o kelogonia aisama, komo mo keoma. Ke Deo keau afagaina keinaka, “Iifa gome Deo ega Spiritu Iudea papiau'i laa'i au'i isafa eulai peni'i, ke isa e'i laomai apala'i keumakalaini'i, ke mauni mamaga isafa epeni'i,” keoma.

Antiok Taonina Pako'a Papiau'i

19 Pau papiau Ierusaleme taoninai pako'a papiau'i keafi apalani'i, ke Stefano kepoai kefoupugua auga faagagai, pako'a papiau'i kekani okaoka. Isa isa'i kelao mo Fenisia agogai, ke isa'i kelao mo Saiprus keleipuagai, ke isa'i kelao mo Antiok taoninai. Ke isa iifa faunina Iesu fouga kai aga'o aage maagai akeinogonia kai, Iudea papiau'i mo maa'iai keinogonia. 20 Kai epo'iai au isa'i auga Saiprus keleipuaga, ke Sairene ago au'i. Isa kelao Antiok taoninai aisama, Iudea papiau'i Grik malagai kenini'ani au'i isafa maa'iai, iifa faunina Lopia Iesu fouga keinogonia. 21 Ke Lopia ega isapu ee'iai eka epalagaini'i, ke papiau ma'o alo'i eponi Iesu kepako'ania keaipenia.

22 I'ina iifaga efoufa'a Ierusaleme taoninai pako'a papiau'i fouga kelogo, ke isa Banabas keulaisa felao mo Antiok taoninai keoma. 23 Ke isa elao Antiok taoninai aisama, Deo ega gafegafe akaiki'a isa isafa epenii'i eisa, ke alo egama alogaina. Ke magogo kapula epenii'i, ma'oai alo'i gua'i fofougai Lopia fekepako'ania fekeagu felo faefuafua eoma. 24 Gome Banabas auga au felo ipauma, Deo ega Spiritu alo epogu, ke alo ko'agai Deo epako'ania. Ke papiau ma'o paisa Lopia kepako'ania, ke pako'a papiau'i au'i ma'o emia.

25 Egae kai Banabas Saulo ikapuga Tarsus taonina elao. 26 Ke elao Tarsus taoninai Saulo eisa aisama, eafiia fou kemue Antiok taonina kelao. Egae Banabas Saulo auni'i inipo aga'o fofouga keagu, pako'a papiau'i ma'o paisa fou kekaigugu, ke papiau ma'o kepamaleleni'i. Ke egae Antiok taoninai papiau i'oi'i pako'a papiau'i aka mamaga kepenii'i ke'ina keifani'i ‘Kristiano’ keoma.

27 Ega'ina kina'i alogai, profeta isa'i Ierusaleme taoninai kemai, ke kelao Antiok taoninai kekoko. 28 Isa epo'iai au aga'o aka Akabus e'ue eapa Roma papagai keagu agofa'a fofouga alogai, magea akaiki'a agemia auga fouga Deo ega Spiritu epaopolaga puo eifafoua. (Sisa Klaudius papiau e'ima'i kinagai i'ina mageaga Akabus eifania koa i'opoga mo emia.) 29 Ega aisama Antiok taoninai pako'a papiau'i aga'o aga'o e'i agu kainai, Iudea ago pako'a papiau'i ee'iai moni fekeulaisa fekepalagaini'i keoma auga iifaga kepako'ania. 30 Ke kepako'ania koa i'opoga, pako'a papiau'i e'i pipalagai monina kepakai guguaina, Saulo Banabas auni'i ima'iai kepaaua keafiia kelaoaina Ierusaleme taoninai au akaiki'a'i pako'a papiau'i ke'ima'i au'i kepenii'i.

Copyright information for `MEK