Acts 12

Agelo Peto Tipulai Epapealaisa

Pau ega'ina kina'iai kin Herod, pako'a papiau'i gaafi apalani'i eoma puo, ega papiau eulai'i, pako'a papiau'i epo'iai isa'i keafii'i. Ke Herod ega iifai, apostolo aga'o Ioane aaga, James ifani a'ifagai aiso kefoua emae. Ke Herod i'ina laoga mainai Iudea papiau alo'i epagama auga eisa kainai, ealogai Peto isafa gaafia eoma. Ega'ina auga Iudea e'i miamia aka ‘Pasover,’ palafa iuma mulamula laa'i kai, palafa maini'i mo keania kinagai emia. Herod ega au au'i kelao Peto keafiia kemaiseina aisama, isa eafiia tipulai epaagua. Ke ega ifani au'i 16 eulai'i pani pani aufa e'i kina maagai kemai Peto ke'imaisa. Ega koa ekapaisa eopolaga, ega'ina miamiaga agefua afegai kai, Peto papiau ago'iai iifa fepakaisa eoma.

Ega puo Peto tipula e'agai mo kepaagua. Kai pako'a papiau'i auga, isa faugai alo'i ko'agai Deo kemegamega peni kapulania.

Ke Herod agegani aisama, Peto papiau ago'iai iifa fepakaisa eoma. Ega'ina kina gapiai, tipulai tieini auni'i keafii'i Peto ima aga'o ifani auga aga'o imagai kepaaga. Ke ima apie ifani auga aga'o imagai kepaaga kai, auni'i epo'iai efeu. Ke ima'ima au'i isafa tipula pa'afina akegai keapa ke'ima'ima. Ega'ina alogai fiakoa mo Deo ega agelo emai Peto eegai eapa. Ega aisama eaea akaiki'a tipula alo epogu. Ke agelo Peto mape ekoninia epagonia einaka, “Mo'ue fiakoa,” eoma. Ke Peto imagai tieini ke'ualai.

Ke agelo Peto epainia einaka, “Emu tiapu moi'iuka'i ifemu kamataga mogafauka,” eoma. Ke Peto agelo eifa koa ekapaisa. Ke agelo eifa pugu einaka, “Oi afemu tiapuga moapuga muniuai mai,” eoma. Ega puo Peto agelo muninai epea auni'i tipula afugai kepealai. Ke agelo kapa'ina ekapaisa auga ko'a ipauma kai, Peto aelogo, eopolaga maaga elaulau eoma. 10 Ke agelo Peto auni'i kemai ima'ima au'i keapaufai au'i kepea'egaini'i. Ke ima'ima au'i muniai keapa au'i isafa kepea'egaini'i. Ke kemai taoni keagaga emai, auli pa'afina akegai aisama, pa'afi ifo eagalai kepealai. Ke agelo Peto fou kelao keaga kiuga aga'ogai kepealai aisama, agelo fiakoa mo Peto epua'afuga.

11 Ke Peto kapa'ina faagagai emia auga elogo aisama, ifo alogai einaka, ‘Herod feaupuguisau eoma, ke Iudea papiau'i kapa'ina agemia fekeisa keoma. Kai paukai lalogo iifa gome Deo ega agelo eulaisa kaniau eagamauga,’ eoma.

12 Ke kapa'ina emia auga elogo aisama, opainai elao Ioane, aka Mako keoma auga ina Maria ega e'ai. Egae papiau ma'o kekaigugu kemegamega. 13 Ke Peto ega'ina e'a afe pa'afina e'inipia alogai, kala'afi ifiaoga aka Roda emai pa'afi gapaagalaisa eoma. 14 Kai isa Peto aina elogonia aisama, alo egama alogaina puo, pa'afi ipaagalaina e'agege, epiaukoko e'a alogai kela'afou kemegamega au'i epaini'i einaka, “Peto e'a afegai eapae,” eoma.

15 Kai isa ifiao kepainia keinaka, “Oi lokafo'o!” keoma. Kai isa aeapakipo eifa kapula einaka, “Ko'a ipauma!” eoma. Ega puo isa keinaka, “Lai aopolaga isa ega agelo ma'e!” keoma.

16 Kai Peto pa'afi e'inipia aeapakipo. Ega puo isa kelao pa'afi kepaagalaisa Peto keisa aisama kekauai alogaina. 17 Kai Peto ima eafiakae komo kegaoma eoma. Egae kai Lopia isa tipula e'agai ala epapealai oma auga fouga maa'iai eifafoua. Ke ega'ina eifani'i efua aisama epaini'i einaka, “Folao James, ke pako'a papiau'i
17 Grik malagai ‘aaga akina’
fou maa'iai i'ina fouga foifafoua,” eoma. Ega'ina eifania afegai epua'afuni'i, afu i'oina elao.

18 Egani aisama ifani au'i Peto akeisa puo ifo'i mo epo'iai kepa'ani, “Peto faagagai kapa'ina emia,” keoma. Kai kapa'ina emia auga akelogo puo, ifo'i mo epo'iai a'oa'o akaiki'a ipauma e'uegekae. 19 Kai Herod ifani au'i eifa kapula peni'i, afu ma'oai fekelao Peto fekekapuga eoma. Ke isa afu ma'oai kelao Peto kekapunia kai akeisa aisama, Herod ima'ima au'i epagaga'i. Kai isa kapa'ina emia auga akelogo puo, gua ekupu alogaina, ega iifai isa fekemae eoma.

Herod Emae

Egae kai Herod Iudea ago epua'afuga Sisarea taonina elao egae eagu.
20 Ega kina'iai Herod Taire ke Sidoni taoni'i papiau'i ee'iai gua ekupu alogaina. Kai isa ma'oai kemai kekaigugu kai eega kelao. Ke isa kelao Blastus, Herod epako'ania ega e'a epa'ima auga fou kepaekefa'a puogai, isa eega kelao kaukau, kegoinia Herod fou fekegagao keoma. Gome ega'ina papiau'i e'i fo'ama, kin Herod ega agoai keafiia. 21 Ega puo Herod kina aga'o ekinaga kinagai, papiau fou kela'afou, ke isa ega lopia tiapuga ei'iuka, ke ega aguagu afugai eagu kai, la'afouai papiau maa'iai enini'ani. 22 Ega aisama papiau keagaga keinaka, “I'ina auga papiau aumauni aina'i laa'i kai, deo aga'o koa aina,” keoma. 23 Ega aisama fiakoa mo, Lopia ega agelo aga'o isa eauniia, gome papiau isa keau afagaina auga a'o elogonia kai, isa ega'ina au afagaina Deo aepalao penia. Ke Lopia ega isapuai ugeuge Herod keaniia elao mo emae.

24 Kai ega'ina kina'iai Deo ega iifa epea efoufa'a.

25 Ke Banabas Saulo auni'i Ierusaleme taoninai, pako'a papiau'i kepalagaini'i efua aisama, Ioane Mako keoma auga isafa keafiia fou kemue Antiok taonina kelao.

Copyright information for `MEK