aSam 2:7
bAisaea 55:3
cSam 16:10
dHabakuk 1:5
eAisaea 49:6

Acts 13

Deo Ega Spiritu Banabas Saulo Auni'i Ekinani'i Eulai'i

Pau Antiok taoninai pako'a papiau'i epo'iai, profeta ke pamalele au'i isafa keagu. I'ina au'i auga Banabas, Simion Niker keoma auga, Lusius Sairene taonina auga, Manaen, kin Herod auni'i kefa'a auga, ke Saulo. Isa Lopia keau afagaina, ke keani gopegope kemegamega alogai, Deo ega Spiritu isa epaini'i einaka, “Lau e'u logoai Banabas ke Saulo auni'i lakinani'i efua. Isa oi epomiai amoafilai'i, fekelao e'u pinauga alapaini'i fekekapa'i alaoma auga fekekapa'i,” eoma. Ke keani gopegope, kemegamega, ke Banabas Saulo auni'i Deo ega pinauga akekapa faugai, ima'i kania'iai keogeaua afegai aisama, keulai'i kelao.

Saiprus Keleipuagai

Ega puo Deo ega Spiritu epapea'i kainai, isa kelao Seleusia. Ke egae lontiai keaguka kepagai kelao Saiprus keleipuagai. Ke kelao Salamis ufapogai keofau aisama, kelao Iudea papiau'i e'i la'afou afugai Deo ega iifa keinogonia. Ega'ina kekapaisa alogai, pipalagai auga Ioane Mako keoma auga isafa fou keagu epalagaini'i.

Ega'ina afegai kepea kelao Pafos taoninai, Saiprus keleipuaga kua apiegai aisama, egae Iudea ugauga auga aka Ba-Iesu profeta fogefoge auga keisa. I'ina auga kansolo kania'iai auga aka Serkius Paulus fou keagu. Ega'ina kansologa eikifa alogaina. Ke isa Deo ega iifa a'o galogo eoma puo, Banabas Saulo auni'i ee'iai iifa eulaisa, isa eega kegamai eoma. Kai kemai aisama, ugauga ega'ina Ba-Iesu, ke Grik malagai keifaga Elimas keoma auga isa ekaisapu'i. Ega koa ekapaisa keaga aga'o ekapunia kansolo ega'ina gakaisapua, Deo ega iifa a'o faelogo, Iesu faepako'ania gamunia eoma. Ega aisama Saulo, keifaga Paulo keoma auga, Deo ega Spiritu alo epogu, isa maaga alo ipauma eisa, ke eifa einaka: 10 “Oi tiapolo gauga! Oi pifoge kapa'i i'oi'i i'oi'i alomu epogu. Ke kina ma'oai alo opai lao'i mai'i kekapakapa au'i lokaisapu'i. Ega puo kina ma'oai Deo ega iifa lokaisapua, pifogeai lopafaefania aefuafua. 11 Moisa, pau Lopia ima isapugai afa apala agepenio, maamu agepakimi'inia, kina eaea afoloisa, agelao Deo emu apala age'agegeaini'i afegai kai,” eoma.

Ke fiakoa mo ama ke umina akaiki'a apuapu koa i'opoga isa maaga ekaisapua afu aeisa. Ke eafi gapunini papiau aga'o imagai gaafi gapalagaina eoma.
12 Kansolo ega'ina ugauga auga faagagai kapa'ina emia eisa aisama, Lopia epako'ania. Gome isa Lopia ega pamalele a'o elogonia ekauai alogaina.

Paulo Banabas Auni'i Pisidia Agogai Antiok Taonina Kelao

13 Paulo ke ega au fou Pafos taonina kepua'afuga lontiai kepagai Pamfilia ago Perka taonina kelao. Egae Ioane Mako keoma auga isa epua'afuni'i emue Ierusaleme taonina elao. 14 Egae kai Perka taonina kepua'afuga kelao, Pisidia ago Antiok taoninai kepealai. Egae Iudea papiau'i Deo keau afagaina kinagai, Paulo Banabas auni'i kelao la'afou afugai kekoko keagukipo. 15 Ke egae Deo ega iifa puka kekuapinia, aga'o Moses ega iifa ke aga'o auga profeta e'i iifa kekuapinia. Ega'ina puka'i kekuapini'i efua aisama, la'afou afuga ke'ima au'i au aga'o keulaisa elao Paulo Banabas auni'i epaini'i einaka, “Aamai akimai Iudea aumi, i'a a'a papiau fau'iai, emi magogo akaiki'a fepakapulani'i auga aga'o ekaega koa, amogafegafe amoifania,” eoma.

16 Ega puo Paulo e'ue eapa aina kegalogo eoma puo ima eafiakae ke einaka, “Israel papiaumi ke Iudea papiaumi laa'i aumi, Deo oau afagaina aumi ainau amologo! 17 Israel papiau'i e'i Deo lai ufumai apamai ekinani'i Isiptoai au a'i'i koa i'opo'i kemia keagu aisama, epakaisogoni'i eafiakae'i. Ega puo isa au'i ma'o emia. Egae kai ega isapu kapula ipaumagai Isiptoai epapealai'i. 18 Ega'ina afegai inipo 40 ago maininai kepea aisama, Deo aina akeafia, kapa ma'o apala'i Deo eegai kekapai'i. Kai Deo isa e'i laomai apala'i eafiapi'i mo. 19 Ke isa Kanaan agogai, ago imagea kuagai gua papiau'i eauoka'i afegai aisama, ega'ina ago'i e'eaisa Isa ega papiau au'i apu'i epamia. 20 Isa Isiptoai kepealai Kanaan ago'i keafii'i ke inipo 450 alogai egae keagu.

“Egae kai Deo ega'ina papiau'i, e'i ima'ima au'i epenii'i isa ke'ima'i mo elao profeta Samuel eagu miagai.
21 Ke profeta Samuel isa e'imai'i alogai, papiau Samuel kepainia kin aga'o gapeni'i ga'ima'i keoma. Ega puo Deo Benjamin ikupuga auga aka Kis gauga Saulo ekinaga epenii'i. Ke Saulo inipo 40 isa e'ima'i. 22 Kai Deo kin Saulo epaapa'aua afegai aisama, Davide ekinaga isa e'i kin epamia. Ke Deo Davide fouga iina eifa oma, ‘Lau Jese gauga Davide, Lau maauai au felo ipauma, anina laani alogaina auga lakapulaisa. Ke Lau kapa ma'oai ani'i laani fekapa'i laoma auga agekapa'i,’ eoma.

23 “Deo pako'a iifaga ekapaisa koa i'opoga, Davide okogai Israel papiau'i kania'i isagamauga auga, Iesu eulaisa emai. 24 Kai Iesu aemai koa kai, Ioane Israel papiau'i ma'oai einogoni'i, e'i laomai apala'i fekeumakalaini'i, ke baptismo fekeafia eoma. 25 Ke Ioane ega pinauga afa'agamo epafua alogai, Israel papiau'i iina epaini oma'i einaka, ‘Oi oopolaga lau kaisau ooma? Oi o'ima auga lau laa'i. Kai amoisa, isa auga lau muniuai agemai. Ke lau isa ife kamataga alagupuka afaekaina’ eoma.

26 “Aau akiu, Abraham okogai omai aumi, ke Iudea papiaumi laa'i kai Deo oau afagaina, ega iifa kainai opea aumi, Deo i'a kania'a isagamauga iifaga eulaisa oi eemi emai. 27 Gome Ierusaleme taoninai keagu papiau'i e'i lopia au'i fou, Iesu kaisau auga oko akelogo. Ke profeta kapa'ina keifania auga aufa kina Deo keau afagaina kina'iai kekuapini'i mo ganinagai, oko akelogo kainai isa faaga'iai Iesu femae keoma iifaga auga ko'a mo emia. 28 Ke ega'ina papiau'i isa femae auga gome ipauma auga akekapulaisa mo ganinagai, isa Pilato kegoinia fekeaupugua keoma. 29 Ke isa fouga Deo ega iifa pukagai kepapua'i au'i faagagai kekapa afe'aini'i afegai aisama, kolotiai keafiopua laai keogeisa. 30 Kai Deo isa maeai epamaunimue. 31 Egae kai kina ma'o alogai papiau Kalilea ago kepua'afuga, isa fou Ierusaleme taoninai kemai au'i eapakina peni'i. Pau isa i'a a'a papiau maa'iai Iesu fouga ko'a auga keifafoua.

32 “Ke pau iifa faunina Iesu fouga oi maamiai aifafoua. Ega'ina auga ufainagai Deo i'a ufu'a apa'a maa'iai Iesu maeai agepamaunimue auga epako'ania eifania. 33 Deo pau pako'a iifaga ega'ina i'a ufu'a apa'a ega'ina oko'iai amai au'a, fau'aisai ko'a mo epamia, Iesu maeai epamaunimue. Ega'ina emia auga Isa ega iifa pukagai Sam 2 alogai iina eifa oma koa i'opoga mo emia:

“‘Oi Lau Gau, pau Lau oi Amamu lamia,’
eoma a 

34 Deo Iesu epamaunimue, ke imaauga aepua'afuga aefoka auga fouga Deo ega iifa pukagai iina eifa oma:

“‘Ufainagai Davide maagai lapako'ania laifania,
isa okogai akemai au'i e'u pipeni fauni'i alapeni'i laoma.
Ega koa i'opoga pau Lau Gau, oi faagamuai alakapa,’
eoma. b 

35 Ega puo Sam pukagai afu aga'ogai isafa Iesu maeai emaunimue auga fouga iina eifa oma:

“‘Oi ainamu eafia maamuai Alo Elolofa Auga imaauga afolopua'afuga afaefoka,’
eoma. c 

36 “Gome Deo ega logoai anina eani, Davide eagu miagai papiau keagu au'i e'i pinauga fekapa eoma auga ekapaisa efua afegai emae. Ke isa imaauga keafiia ufuga apa kefufuni'i au'i ee'iai kefufunia, ke isa imaauga efoka. 37 Kai Deo Iesu maeai epamaunimue, imaauga aefoka.

38 “Ega kainai aau akiu, oi kapa'ina fologo laoma auga alaifania. Isa faagagai Deo oi emi laomai apala'i age'agegeaini'i auga fouga maamiai aifafoua. 39 Ke oi Moses ega iifa ma'oai kai'iai fopea alo opai aumi fomia auga aekainia. Kai kaisau isa kepako'ania au'i, isa faagagai alo opai au'i kemia. 40 Ega puo fo'ima feloimi ega koa ufainagai profeta iina keifa oma auga oi faagamiai faemia:

41 “‘Amoisa! Oi Lau kapa'ina laifania auga eegai oifa apala, opamafua aumi!
Oi emi aguagu kina alogai eemiai kapa aga'o apala ipauma alakapa.
Ke faagamiai apala ipauma agemia aisama, agoisa agokauai alogaina agomae.
Gome oi emi agu kinagai kapa aga'o alakapa, ke aufalao aga'o ega'ina iifaga oi maamiai ageifafoua mo ganinagai, afolopapako'ania,’”
eoma. d 

42 Paulo einogo efua Banabas auni'i Iudea papiau'i e'i la'afou afuga kepua'afuga kelao. Ega'ina alogai papiau isa kepaini'i, Deo keau afagaina kina aga'ogai fekemai pugu, ega'ina iifa'i fekeinogoaini'i pugu keoma. 43 Ega'ina la'afouga ekani aisama, Iudea papiau'i ma'o ke Iudea papiau laa'i kai Iudea e'i kagakaga muninai kepea au'i fou, Paulo Banabas auni'i muni'iai kepea. Ke Paulo Banabas auni'i isa fou kenini'ani, magogo kapula kepenii'i kina ma'oai Deo ega gafegafe akaiki'a isapugai fekeagu felo keoma.

44 “Ke iifi aga'o elao afegai, Deo keau afagaina kinagai aisama, Antiok taoninai papiau fofouga koa i'opoga kemai la'afou afugai kekaigugu Deo ega iifa a'o kegalogo keoma. 45 Kai Iudea papiau'i la'afou akaiki'a keisa aisama, alo'i pikupa epogu. Ke Paulo kapa'ina eifania au'i ee'iai keifa apala.

46 Ega aisama Paulo Banabas auni'i alo'i eaipa ke keifa keinaka, “Lai Deo ega iifa, oi Iudea papiaumi maamiai faifa kakaua auga ekainia puo aifania. Kai oi i'ina oumakalaina, ke agu pagai maunina foafia auga ifomi oisami aekainimi ooma. Ega kainai amoisa, lai Iudea papiau laa'i au'i aaipeni'i. 47 Gome Lopia lai epaini kapulanimai iina eifa oma:

“‘Lau oi Iudea papiau'i laa'i au'i fau'iai eaea lapamiaimi.
Ega koa oi agofa'a fofouga papiau'i ee'i folao kania'i foagamauga,’”
eoma. e 

48 Ke Iudea papiau'i laa'i au'i i'ina iifaga a'o kelogonia aisama alo'i egama alogaina. Ke Lopia ega iifa kapa akaiki'a kepamia. Ke Deo ega logoai ekinani'i agu pagai maunina afuga epenii'i au'i ma'oai Iesu kepako'ania.

49 Ke Lopia Iesu fouga ega'ina ago fofouga epeaisa. 50 Kai Iudea papiau'i kelao Antiok taonina ke'ima au'i, ke Iudea papiau'i e'i kagakaga kainai kepea au'i akaiki'a'i au'i akafa'i fou ee'iai. Ke alo'i keaniia kepaafi'i Paulo Banabas auni'i keafi apalani'i, ke agoai kepapealai'i. 51 Ega puo Paulo Banabas auni'i, isa iifa faunina Iesu fouga keumakalaina kainai kemuni apu'i, afakemai pugu gouga kekapaisa ife'i aeapuga keauopuaina. Egae kai Antiok taonina kepua'afuga Ikonium taonina kelao. 52 Kai Antiok taoninai Iesu kepako'ania papiau'i, Deo ega Spiritu alo'i epogu, ke alo'i egama alogaina.

Copyright information for `MEK