Acts 14

Paulo Banabas Auni'i Kelao Ikonium Taoninai

Paulo, Banabas auni'i kelao Ikonium taoninai aisama, aufa kina kekapakapa koa i'opoga kekapaisa, kelao Iudea papiau'i e'i la'afou afugai kekoko. Egae Deo ega isapuai Deo ega iifa papiau maa'iai keifa kapulania. Ega puo Iudea papiau'i ke Iudea papiau laa'i au'i ma'o paisa Iesu kepako'ania. Kai Iudea papiau'i isa'i Iesu akepako'ania au'i kelao Iudea papiau'i laa'i au'i alo'i keaniia. Ega koa kekapaisa, Iudea papiau laa'i au'i opo'i kepalifu alogaina. Ega puo Ikonium taoninai Iudea papiau'i laa'i au'i Iesu kepako'ania papiau'i, ke Paulo, Banabas auni'i fou keumakalaini'i. Ega puo Paulo Banabas auni'i kina ma'o ega'ina taoninai keagu. Ke egae keagu alogai aimani'i'i mo Lopia Iesu fouga papiau maa'iai keifafoua. Ke Lopia isa epalagaini'i puo mirakulo ke isapu gou'i akaiki'a'i kekapai'i. Ega koa kekapaisa, Deo ega gafegafe pipenina isa epenii'i auga fouga ko'a mo emia. Kai Ikonium taoninai papiau ifo'i ke'eai'i, isa'i Iudea papiau'i afe'iai keaulao, ke isa'i au'i apostolo afe'iai keaulao. Ega aisama Iudea papiau'i, Iudea papiau laa'i au'i, ke isa ke'ima'i au'i fou epo'iai iifa kepaapa apostolo fekeafi apalani'i kepoai fekefoupugu'i keoma. Kai apostolo i'ina iifaga fouga kelogo puo, kepiaukoko Likaonia ago akaiki'a kelao. Ke kelao egae aisama, Listra ke Derbe taoni'iai kekoko, ke egae kai kelao ega'ina taoni'i afe'iai isafa alo'iai kekoko. Ke egae papiau maa'iai iifa faunina Iesu fouga keinogonia.

Paulo Banabas Auni'i Listra ke Derbe Taoni'iai

Paulo Banabas auni'i Listra taoninai keagu, iifa faunina Iesu fouga keinogonia alogai, au aga'o mauniai ife emelo aepeapea auga isafa egae eagu. Ega'ina auga Paulo enini'ani auga aina elogonia. Ke Paulo maaga elao melo auga eisa, ke au ega'ina epako'ania felo agemia auga eisa elogo. 10 Ega aisama eifa akaiki'a einaka, “Mo'ue ifemuai moapa opai,” eoma. Ke fiakoa mo melo auga egopo'uege e'ina epea.

11 Pau la'afou papiau'i Paulo kapa'ina ekapaisa auga keisa aisama, Likaonia malagai aiso'i gomegai keagaga keinaka, “Deo i'a papiau aumauni koa i'opo'a emia eake emai ee'aisai,” keoma. 12 Ke Banabas kepafaala, isa e'i deo akagai Seus keoma. Kai Paulo isa e'i deo akagai kepafaala, Hermes keoma. Gome isa nini'ani auga. 13 Egae kai sakedote Seus keau afagaina e'a taoni afegai eapa auga e'agai epinauga auga aga'o ke kela'afou papiau'i fou a'o keaunii'i, e'i deo fekepa'a peni'i keoma puo, polomakau ke salusalu fou eafii'i emaiseini'i taoni pa'afina akegai.

14 Kai apostolo Banabas Paulo auni'i fou i'ina a'oa'o kelogonia aisama, afe'i tiapu'i ke'i'ioka'i, la'afou alogai kepiaukoko keagaga keinaka: 15 “Au, oi kapa puo i'ina kapa'i okapa'i? Lai isafa papiau aumauni oi koa i'opomi. Kai lai oi maamiai ainogo ega koa oi i'ina kapa'i kapa aga'o afakepagama au'i fomuni'i kai Deo eague aoniamo, ufa, aagoa, a'u, ke kapa ma'oai alo'iai epagama'i auga foaipenia aoma. 16 Ufainagai Deo agofa'a ma'oai epua'afuni'i ifo'i kapa'ina anina keani auga mo kekapai'i. 17 Ega mo ganinagai Isa ko'a eague auga papiau epakina'i aefuafua. Isa ega gafegafe i'a epakinai'a, ufai imu epa'aua, ke fo'ama i'oi'i i'oi'i aufa e'i kinai epeni'a. Deo ega koa ekapa fo'ama ma'o i'a epeni'a alo'a epagama,” eoma. 18 Isa ega'ina iifaga keifania mo ganinagai, la'afou kegapaapakipo'i a'o isa fakepa'a peni'i keoma auga e'inoka alogaina. Kai fuagai kepaapakipo'i.

19 Egae kai Iudea papiau'i isa'i Antiok ke Ikonium taoni'iai kemai au'i, papiau la'afou alogai alo'i keaniia kela'a pagaini'i isa fou kemia. Ke ega'ina papiau'i Paulo kepoai kefounia. Ke kefounia afegai keopolaga emae keoma puo kela'alaisa taoni afe kelaoaina. 20 Kai Iesu kepako'ania au'i kelao Paulo keapa lofe aisama, e'uegekae taoni alogai ekoko pugu. Ke egani aisama, Banabas auni'i Listra taonina kepua'afuga Derbe taonina kelao.

Paulo Banabas Auni'i Kemue Siria Agogai Antiok Taonina Kelao

21 Ke isa Derbe taoninai kekoko iifa faunina Iesu fouga keinogonia, ke ega'ina papiau'i ma'o paisa kela'a pagaini'i Iesu kepako'ania afegai aisama, kemue Listra, Ikonium, ke Pisidia ago Antiok taonina kelao pugu. 22 Ke ega'ina taoni'iai kekoko aisama, pako'a papiau'i magogo kapula kepenii'i, Deo fekepako'ania ega iifai fekeagu felo keoma. Ke kepaini'i keinaka, “Deo ega agofa'ai amakoko aoma koa aisama, kina ma'o Iesu faugai papiau akeafi apalani'a, agakiekie kakaua kai, Deo ega agofa'ai agakoko agekaina,” keoma. 23 Egae kai Paulo Banabas auni'i ega'ina taoni'iai pako'a papiau'i epo'iai iifi e'a au akaiki'a'i au'i kekinani'i, pako'a papiau'i feke'ima'i keoma. Ke kekinani'i aisama, keani gopegope, ima'i kania'iai keogei'i ke Deo kepako'ania auga kemegamega penia isa fepalagaini'i ega'ina pinauga fekekapa felo keoma. 24 Ke Pisidia ago kepeaisa efua afegai aisama, kepua'afuga Pamfilia ago kelao. 25 Ke egae Perka taoninai iifa faunina Iesu fouga keinogonia afegai aisama, kekailai Atalia taonina kelao.

26 Atalia taoninai lontiai kemue, Siria ago Antiok taonina kelao pugu. Antiok taonina ega'ina auga, ufainagai Deo anina eani Paulo, Banabas auni'i, Isa Ega pinauga fekekapa eoma. Ega puo pako'a papiau'i, Paulo Banabas auni'i kekinani'i Deo ega pinauga kepenii'i, Deo ega gafegafe akaiki'agai fekekapa keoma. Pau ega'ina pinauga kepenii'i auga kepafua aisama, kemue kelao ega'ina afugai pugu. 27 Ke kemai ega'ina afugai kekoko aisama, pako'a papiau'i keifa kaigugu'i. Ke maa'iai Deo isa auni'i faaga'iai kapa'ina ekapai'i, ke ala koa Deo pa'afi epaagalaisa Iudea papiau laa'i au'i Lopia kepako'ania auga fouga keifafoua. 28 Ke egae Iesu kepako'ania papiau'i fou kina ma'o keagu.

Copyright information for `MEK