aAmos 9:11-12

Acts 15

Pako'a Papiau'i Iudea Papiau'i E'i Kagakaga Kainai Fekepea Auga Fouga

Iudea au'i isa'i Ierusaleme taoninai kemai au'i kelao Siria ago Antiok taonina, pako'a papiau'i kepamaleleni'i keinaka, “Oi Moses ega kagakaga kainai au maguae'i faaga iifalaina gouga faagamiai afolokapa koa aisama, Deo kaniami afaeagamauga,” keoma. I'ina a'oa'o puogai Paulo Banabas auni'i ke'ue, ega'ina papiau'i kepagaga'i ke keakekua alogaina. Ega puo Antiok taoninai pako'a papiau'i, Paulo Banabas auni'i kekinani'i, ke pako'a papiau'i isa'i fou fekeulai'i, Ierusaleme taonina fekelao keoma. Ke egae apostolo, ke pako'a papiau'i epo'iai au akaiki'a'i au'i fekeisa'i, i'ina a'oa'o fouga maa'iai fekeifania keoma. Ke Antiok taoninai pako'a papiau'i, Paulo Banabas auni'i, ke pako'a papiau'i isa'i fou keulai'i kelao alogai, Fenisia ufapoga, ke Samaria agogai kepea pagai. Ke ega mo kelao alogai, pako'a papiau'i maa'iai Iudea papiau'i laa'i au'i alo'i eponi, Deo kepako'ania auga keifafoua. Ke pako'a papiau'i ega'ina a'o kelogonia aisama, ma'oai alo'i egama alogaina. Ke kelao Ierusaleme taoninai aisama, pako'a papiau'i apostolo ke pako'a papiau'i epo'iai au akaiki'a'i au'i isa keifa koko'i. Ke Paulo Banabas auni'i, ke fou kemai au'i Deo isa faaga'iai kapa'ina ekapai'i auga Ierusaleme taonina pako'a papiau'i ma'oai maa'iai keifafoua.

Kai Faliseo ikupuga au'i isa'i Iesu kepako'ania au'i ke'ue keinaka, “Iudea papiau'i laa'i au'i isafa, au maguae'i faaga iifalaina gouga fekeafia, ke fapaini kapulani'i, Moses ega iifa muninai fekepea,” keoma.

Ega aisama apostolo, ke pako'a papiau'i epo'iai au akaiki'a'i au'i fou kekaigugu, i'ina iifaga oko fekepakaisa keoma. Ke ifo'i mo epo'iai kenini'ani epo emaefa afegai aisama, Peto e'ue epaini'i einaka, “Aau akiu pako'a papiaumi ma'oai, oi ologo oma'e pagu epomiai Deo lau ekinaniau, Iudea papiau'i laa'i au'i maa'iai, iifa faunina Iesu fouga faifafoua eoma. Ega koa ega'ina papiau'i isafa Iesu fouga fekelogo fekepako'ania eoma. Ke Deo, papiau ma'oai gua'i alo eisa auga, ega Spiritu, i'a epenii'a koa i'opoga, Iudea papiau'i laa'i au'i isafa epenii'i. Ega koa ekapaisa, Deo i'a ani'a eani koa i'opoga mo, isa isafa ani'i eani auga ko'a mo epakina'i. Ega koa ekapaisa i'a Iudea papiau'a, ke Iudea papiau'i laa'i au'i fou epo'aisai i'oina aga'o laa'i, ma'oai i'opo'a aga'omo. Gome isa Iesu kepako'ania faagagai Deo isa e'i laomai apala'i e'agegeaini'i. 10 I'a ke ufu'a apa'a fou, Moses ega iifa ma'oai kai'iai alapea, fapea koa auga e'inoka alogaina auga alogo felo. Ega puo kapa puo Iudea papiau'i laa'i au'i, ega'ina meau'i amopeni'i ooma? Ega koa okapa auga Deo ega logoai kapa'ina ekapa auga okaisapua. Oi Deo ago'opo agekaina ma ooma? 11 Kai i'a apako'ania i'a a'a Lopia Iesu Kristo ega gafegafeai Deo i'a kania'a eagamauga aoma. Ega koa i'opoga mo isa isafa faaga'iai emia,” eoma.

12 La'afou alogai papiau ma'oai i'ina iifaga a'o kelogonia aisama, komo mo keoma. Egae kai aina'i kepaaua, Iudea papiau'i laa'i au'i epo'iai, Deo Banabas, Paulo auni'i epalagaini'i puo, mirakulo ke isapu akaiki'a'i gou'i kekapai'i auga fou'i keifafou'i a'o'i kelogonia. 13 Ke isa kenini'ani efua aisama, pako'a papiau'i epo'iai au akaiki'a auga, apostolo James e'ue papiau epaini'i einaka, “Aau akiu Iesu opako'ania aumi ainau amologo. 14 Iudea papiau'i laa'i au'i Deo ega gafegafeai ekinani'i, isa ifo ega papiau epamia'i. Ega koa Deo ega'ina papiau'i ani'i eani auga epakinai'a. Ega'ina auga Peto i'a maa'aisai eifafoua efua. 15 Ke i'ina iifa'i ufainagai profeta keifani'i koa i'opoga. Ega'ina fouga Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma:

16 “‘I'ina afegai lau alamue alalao Davide ega e'a e'ualai auga alapaapamue pugu.
Ke ega e'a kapa elifu auga alapaapa pugu, ke afugai alapalaoa.
17 Ega koa agofa'ai papiau ma'oai keague au'i, ke Iudea papiau'i laa'i kai lau akau keafia au'i,
Lopia fekekapuga laoma.
18 Deo ega pinauga ma'oai ekapa'i au'i ufainagai elogo,’
eoma. a 

19 “Peto, Banabas auni'i keifania auga, Deo ega iifa pukagai kekae au'i fou i'opo'i mo puo, lau e'u nini'ani fuagai auga Iudea papiau'i laa'i au'i alo'i eponi Deo keaipenia au'i e'i keaga falapa'inokania. 20 Kai i'a malele fapapua ee'iai faulaisa fapaini'i, i'ina lao'i mai'i fakekapa'i. Fo'ama deo pifoge'i kepa'a peni'i au'i fakeani'i. Ke amage koa lao'i mai'i apala'i fakekapa'i. Ke a'o aiso'i kepepe apua, ke ufeai aiso'i kela'a apua au'i fakeani'i ke ifa'i isafa fakeania. 21 Gome taoni ma'oai alo'iai Iudea papiau'i Deo keau afagaina kina'iai, Iudea papiau'i e'i la'afou afu'iai, Moses ega iifa ufainagai keifafoua mo emai pau kina,” eoma.

Iudea Papiau'i Laa'i Kai Iesu Kepako'ania Au'i Ee'iai Malele Keulaisa

22 Egae kai apostolo ke pako'a papiau'i epo'iai au akaiki'a'i au'i, ke pako'a papiau'i ma'oai fou epo'iai ifo'i e'i au isa'i fekekinani'i, Paulo Banabas auni'i fou Antiok taonina fekelao keoma. Ke isa pako'a papiau'i fau'iai kaniagai kepinauga au'i auni'i, Judas, kepafaala Basabas keoma auga, ke Silas auni'i kekinani'i. 23 Ke malele kepapua kepenii'i kelao. Ega'ina malelega alogai iina kepapua oma:

  • Antiok taonina, ke Siria ke Silisia agogai oague, Iudea papiaumi laa'i kai Iesu opako'ania aumi, oi ma'oai oagu felo ma?
  • Lai apostolo, pako'a papiau'i epo'iai au akaiki'amai aumai, ke aami akimi Iesu apako'ania aumai, i'ina malelega apapua eemiai aulaisa.
24 
  • Papiau isa'i lai kepua'afunimai kefai e'i nini'aniai oi alomi kepama'o, ke opofua kepenimi auga a'o alogonia. Kai lai ega'ina nini'ani'i isa alapeni'i, isa ifo'i opo'iai oi kepainimi.
25 Ke lai ainamai aga'omo emia, au isa'i akinani'i, Banabas Paulo auni'i ani'i aani alogaina au'i fou aulai'i kefai. 26 Isa ifo'i imaau'i Deo kepalao penia, mae mauni epogai Lopia Iesu Kristo aka faugai kepinauga. 27 Ega puo lai Judas, Silas auni'i akinani'i aulai'i, ke isa auni'i kapa'ina apapua auga isafa i'opoga mo akeifafoua. 28 Gome Deo ega Spiritu felo eoma auga, ke lai aopolaga felo aoma auga, oi meau akaiki'a ipauma falapenimi kai, kapa'ina oi agokapa'i agekaina auga fokapa'i aoma. 29 Ega'ina auga oi fo'ama, deo pifoge'i kepa'a peni'i au'i foloani'i, ke amagelofe aloafia aumi papiau aga'o fou folofeu aage mo, ke a'o aiso'i opepe apu'i au'i, ke ufeai aiso'i ola'a apu'i au'i foloani'i, ke ifa'i isafa foloinu. Oi lai kapa'ina aifani'i au'i agokapa'i aisama, felo ipauma agokapa. Mo'o, iifa inae efua. Ke foagu felo aoma. 30 Ke ega'ina malelega keafiia au'i kelao Antiok taoninai kekoko. Ke egae pako'a papiau'i keifa kaigugu'i kai malele kepenii'i. 31 Ke pako'a papiau'i ega'ina malelega kekuapinia, ke magogo kapula a'o kelogonia aisama alo'i egama alogaina. 32 Ke Judas, Silas auni'i isafa profeta au'i puo, aa'i aki'i Iesu kepako'ania au'i magogo kapula kepenii'i, alo'i ko'agai Iesu fekepako'ania fekeagu felo keoma. 33 Judas Silas auni'i egae keagu kina pika koa elao afegai kai, pako'a papiau'i isa auni'i gagao iifa'iai fekeulai'i fekemue Ierusaleme taonina pako'a papiau'i keulai'i kemai au'i ee'i fekelao keoma.
33-34 Papiau isa'i 33-34 fuagai i'ina iifaga kepapua: “Kai Silas auga egae gaagu eoma puo eagu.”
35 Kai Paulo Banabas auni'i isafa Antiok taoninai mo keagu. Egae isa ke pako'a papiau'i ma'o isa'i fou kepamalele, ke Lopia Iesu fouga keinogoaina.

Paulo Banabas Auni'i Keakekua Keagukua

36 Egae kai kina isa'i kelao afegai, Paulo Banabas epainia einaka, “Amamue amalao, Lopia Iesu fouga ainogonia taoni'i ma'oai alo'iai amakoko, aa'a aki'a Iesu kepako'ania au'i ala keagu oma auga amaisa'i,” eoma. 37 Ega aisama Banabas anina eani Ioane kepafaala Mako keoma auga gaafia fou kegalao eoma. 38 Kai Paulo isa fekeafia fou fekelao auga eopolaga felo laa'i eoma. Gome Ioane Mako keoma auga Pamfilia agogai isa epua'afuni'i, ke isa fou akelao akepinauga. 39 Ke isa Banabas auni'i epo'iai akekua akaiki'a emia auni'i kepua'afuni'i. Ega puo Banabas Mako eafiia lontiai keaguka Saiprus keleipuaga kelao. 40 Kai Paulo auga Silas ekinaga, ke Antiok taoninai Iesu kepako'ania au'i kemegamega, Paulo Silas auni'i Lopia imagai kepaau'i, Lopia ega gafegafe akaiki'agai fepalagaini'i keoma. Egae kai keulai'i kelao. 41 Ke isa Antiok taonina kepua'afuga aisama, ife'iai kelao mo Siria, ke Silisia ago'iai kekoko pako'a papiau'i magogo kapula kepenii'i kepakapulani'i.

Copyright information for `MEK