Acts 16

Timoti Paulo Silas Fou Kelao

Paulo Silas auni'i kelao Derbe taoninai ke kelao mo Listra taoninai. Egae pako'a auga aga'o aka Timoti eagu. Isa ina auga Iudea pako'a papiega kai ama auga Grik auga. Listra ke Ikonium taoni'iai Iesu kepako'ania au'i Timoti fouga felo mo keifania. Paulo, Timoti anina eani fou fekelao eoma. Ke Iudea papiau'i egae keagu au'i kai'iai isa Timoti eafiia maguaega faaga iifalaina gouga faagagai ekapaisa. Gome Iudea papiau'i egae keagu au'i kelogo Timoti ama auga Grik auga. Ke isa Listra taonina kepua'afuga kelao afu ma'oai kepeai'i alogai, taoni aga'o aga'ogai Ierusaleme taonina apostolo'i, ke pako'a papiau'i epo'iai au akaiki'a'i au'i fou nini'ani kepako'ania maleleai kepapua auga pako'a papiau'i maa'iai keifania, ega koa kainai fekepea keoma. Ega koa kekapaisa, pako'a papiau'i e'i pako'a Iesu eegai eakaiki'a kapula emia. Ke kina ma'oai papiau ma'o Iesu kepako'ania, e'i la'afou akaiki'a emia elaoaina.

Paulo Maaga Elaulau Masedonia Auga Eisa

Pau Paulo, Silas ke Timoti fou Frikia ke Kalatia taoni'i fofouga kepeai'i. Kai Deo ega Spiritu isa aelogoaini'i, Deo ega iifa egae Asia ago'iai akeifafoua. Ke isa kelao Misia agogai kekoko aisama, kelao mo Misia ago paisoagai kepealai. Egae Bistinia agogai kegakoko keoma kai, Iesu ega Spiritu isa aelogoaini'i. Ega puo Misia agogai kepea pagai, kelao Troas taoninai kekoko. Egae keaguega kai, gapi aga'ogai Paulo maaga elaulau Masedonia agogai au aga'o eapa isa egoinia, einaka, “Mopagai mai Masedonia agogai mopalagainimai,” eoma. 10 Ke Paulo laulau eisa afegai aisama, lai aopolaga Deo epalogonimai, Masedonia agogai keagu au'i maa'iai iifa faunina Iesu fouga faifafoua eoma aoma. Ega puo Deo eifanimai, Masedonia ago falao fafiakoa, ega'ina papiau'i maa'iai iifa faunina Iesu fouga faifafoua auga apako'ania.

Filipi Taoninai Papie Aka Lidia Alo Eponi

11 Troas taoninai lonti aafiia opainai apagai Samotrasia ago alao. Ke egani aisama Neapolis ufapogai aofau. 12 Egae aake ifemaisai apea alao Filipi taoninai. Masedonia ago alogai Filipi taonina auga Roma papiau'i kekapaisa. Ke taoni ega'ina auga taoni ma'oai kania'iai auga. Egae Roma papiau'i ma'o keagu Masedonia ago ke'imaisa. Ke lai egae aagu kina pika koa elao. 13 Ke Iudea papiau'i Deo keau afagaina kinagai, lai taoni pa'afinai apealai alao agapuge laagai. Ke egae megamega afuga aga'o amaisa amamegamega aoma. Ke egae aagukipo ke a'ina papie kemai egae kela'afou au'i maa'iai anini'ani. 14 Papie egae aina'i kepaaua au'i epo'iai aga'o Tiatira taonina papiega aka Lidia. Isa mulamula pitoga ke ageage fou keafi lapuinia tiapu kepaaga auga tiapu'i e'afa'afalaini'i. Ke isa kina ma'oai Deo eau afagaina. Ke Lopia ega'ina papiega alo epaeaea puo Paulo kapa'ina eifania auga elogo felo ke minogai ekoko. 15 Ke isa ke ega famili fou Paulo kapa'ina eifania auga kepako'ania ke baptismo keafiia afegai aisama egoinimai einaka, “Oi alomiai oopolaga lau Lopia lapako'ania ooma koa aisama, fomai e'u e'ai fou faagu,” eoma. Ke isa efaegai alogaina puo, fou ega e'a alao.

Paulo Silas Auni'i Kepatipulani'i

16 Kina aga'ogai lai megamega afuga alao alogai, kala'afi ifiaoga aga'o fou apiaogai. Tiapolo ega'ina ifiaoga alogai eagu puo, profeta koa i'opoga muni kapa'ina agemia auga epalogo. Isa tiapolo kapa'ina epalogo auga papiau maa'iai eifania. Ke isa ke'ima au'i fau'iai, ega'ina pinauga ekapaisa, ke moni eafiia ke'ima au'i epenii'i. 17 Ega'ina ifiaoga Paulo ke lai fou munimaisai epea eagaga einaka, “I'ina au'i auga Deo akaiki'a ufai au'oniai eague Auga ega pinauga au'i. Ke isa oi kaniami isagamauga keagaga maamiai keifafoua,” eoma. 18 Ke ega koa ekapaisa elaolao Paulo alo epakiekie alogaina. Ega puo epuaipini ifiao eisa ke alogai tiapolo eagu auga epainia einaka, “Iesu Kristo aka isapugai lau laifa kapula penio, isa alogai mopealai!” eoma. Ega aisama fiakoa mo tiapolo ega'ina ifiaoga alogai epealai.

19 Kala'afi ifiaoga ke'ima au'i, ifiao faagagai moni keafiafia auga afia'amaga pau laa'i emia auga keisa. Ega aisama Paulo Silas auni'i keafii'i afa'afa afuga kelaoaini'i, ke isapu keafia papiau ke'ima'i au'i ago'iai fekepaapa'i keoma. 20 Ke kelaoaini'i iifa ipakaina ago'iai kepaapa'i kai keifa keinaka, “I'ina au'i Iudea au'i kelele akaiki'a'i i'a a'a taoni alogai kekapai'i. 21 Ke isa kagakaga i'oi'i lai Roma papiaumai aifa apu'i au'i maamaisai keifafoua. Ke ega'ina kagakaga'i agaafi'i ke agakapa'i isafa afaekaina,” keoma.

22 Ega aisama egae papiau kela'afou au'i isafa, isa ee'iai keifa apala. Ke iifa ipakaina papiau isa'i kepaafi'i Paulo Silas auni'i afe'i tiapuga kegapai'iulai'i ke kegagapuki'i keoma. 23 Ke uipiai kegapu lala'o'i efua afegai, tipulai kepiu koko'i. Egae kai tipula afuga e'ima auga kepainia fe'ima'ima felo keoma. 24 Tipula e'ima auga i'ina iifaga eafiia aisama, Paulo, Silas auni'i eafii'i tipula e'a alo ipaumagai epaagu'i, ife'i apie apie tieiniai lailai kafilinai
24 Lailai kafilina i'ina auga ufainagai tipula afugai kepapinauga, papiau kepaaga'i faaga'i kepakiekie.
epaagapi'i.

25 Kai fafuai koa i'opoga Paulo, Silas auni'i kemegamega keifi, Deo keau afagaina ke tipula au'i isa aina'i kelogonia. 26 Ke fiakoa mo kafokau akaiki'a ipauma emai, tipula e'a afuga fofouga epapigugunia. Ke fiakoa mo tipula pa'afi'i ma'oai keagalai, ke tipula au'i ma'oai faaga'iai tieini loka'i keagalai. 27 Ega'ina alogai tipula e'ima auga feuai ekauai e'ue. Ke tipula pa'afi'i keagalai eisa'i aisama, eopolaga tipula au'i kepiau efua eoma puo, ega ifani a'ifaga efuaua ifo gafaupugua eoma. 28 Kai Paulo aiso gomegai eagaga einaka, “Ifomu faagamu folopakiekie! Gome lai ma'oai inamo'e!” eoma.

29 Ke afu e'umina puo tipula e'ima auga eaea gamai agagaga epa'aua. Ke eaea kemaiseina aisama, eafiia tipula e'a alogai epiaukoko, ke maipiguguga mo Paulo, Silas auni'i ife'i fo'inai eomukipo. 30 Egae kai Paulo Silas auni'i epapealai'i fou afe kemai kai, epa'ani peni'i einaka, “E'u lopia! Kapa'ina fakapa ega koa kaniau ageisagamau?” eoma.

31 Ke isa keinaka, “Lopia Iesu mopako'ania ega koa oi emu famili fou kaniami ageagamauga,” keoma. 32 Ke Paulo Silas auni'i tipula e'ima auga maagai Lopia ega iifa keifania, ke ega famili papiau'i ma'oai isafa maa'iai keifania. 33 Ke ega'ina gapinai mo, tipula e'ima auga Paulo Silas auni'i elaoaini'i faaga'i kegapu kafa'i au'i ifa'i eikulai'i. Egae kai fiakoa mo ega famili papiau'i ma'oai fou Iesu kepako'ania ke baptismo keafiia. 34 Ega'ina afegai ega e'ai ekokoaini'i fo'ama epenii'i keaniia. Ke isa ega famili fou ma'oai Deo kepako'ania puo alo'i egama alogaina.

35 Egani amagai aisama, iifa ipakaina au'i e'i papiau isa'i keulai'i kelao iifa ipakaina au'i isa maa'iai kapa'ina keifania auga, tipula e'ima auga maagai keifania keinaka, “I'ina au'i auni'i mopapealai'i,” keoma. 36 Ke tipula e'ima auga ekoko elao ega'ina iifaga Paulo maagai eifania einaka, “Iifa ipakaina iifa keulaisa oi Silas aunimi fapapealaimi keoma. Ega puo pau agopealai agekaina, ke gagaoai amolao,” eoma.

37 Kai Paulo iifa ipakaina au'i papiau keulai'i au'i epaini'i einaka, “Lai isafa Roma papiaumai. Kai faai iifa ipakainai iifa ipakaina au'i lai kelele kapa'i akapai'i au'i akekapulai'i kai la'afouai kegapukimai, tipula e'a alogai kepiu kokoimai. Ke pau lai ogefakeai kepapealai aagenimai mo keoma. Iifa gome maamiai laifania, ega koa afaemia! Ega puo isa ifo'i fekemai lai fekepapealaimai,” eoma.

38 Ke iifa ipakaina au'i papiau keulai'i au'i i'ina iifaga a'o kelogonia aisama, kemue kelao iifa ipakaina au'i maa'iai Paulo kapa'ina eifania auga keifania. Ke iifa ipakaina au'i Paulo Silas auni'i Roma papiau'i auga kelogo aisama, kemani'i alogaina. 39 Ke ifo'i kemai Paulo Silas auni'i ee'iai kapa'ina kekapai'i auga, feke'agegeaini'i keoma. Ke kepaini lopiani'i mo, ega'ina taonina fekepua'afuga keoma. Egae kai tipula e'agai kepapea felo'i kelaoaini'i kepealai. 40 Ke Paulo Silas auni'i tipula e'agai kepealai ke kelao Lidia ega e'ai. Ke egae Iesu kepako'ania au'i keisa'i aisama, magogo kapula'i kepenii'i ke fekeagu felo keoma. Egae kai auni'i isa kepua'afuni'i kelao.

Copyright information for `MEK