Acts 17

Paulo Elao Tesalonika Taoninai

Pau Paulo Silas auni'i Amfipolis ke Apolonia taoni'iai kepea pagai kelao aisama, kelao mo Tesalonika taoninai kekoko. Ega'ina taoninai Iudea papiau'i e'i la'afou afuga aga'o eka. Ke Paulo afu i'oi'iai ekoko aisama, Iudea papiau'i e'i la'afou afugai ekokoko koa i'opoga, Tesalonika taoninai isafa ega'ina afugai ekoko. Egae Iudea papiau'i Deo keau afagaina kina'i oiso alogai, Deo ega iifa pukagai Deo ega iifa eafii'i maa'iai oko eifa felo. Ke ko'a Mesaia fekiekie ke maeai femaunimue pugu auga fouga eifafoua einaka, “Pau Iesu ega'ina fouga maamiai laifania auga Mesaia,” eoma. Ke Iudea papiau isa'i, Grik papiau'i ma'o Deo keau afagaina au'i, ke au akaiki'a'i ma'o akafa'i isafa, Paulo ega iifai alo'i eafi opogaina puo Iesu kepako'ania ke isa Paulo Silas fou kemia.

Kai Iudea papiau'i kepikupa puo, afa'afa afugai laomai apala kekapa'i au'i isa'i kepakai guguaini'i, la'afouai taoni alogai kekoko kepakafo'o, a'oa'o akaiki'a'i kekapai'i. Ke kepiau au aga'o aka Jason ega e'a kelao ke Paulo Silas auni'i kekapuni'i, kegaafi'i la'afou papiau'i ee'i kegalaoaini'i keoma. Kai isa akeisa'i aisama, Jason ke aaga akina pako'a papiau'i isa'i fou kela'alai'i taoni ke'ima au'i ee'i kelaoaini'i, ke keagaga keinaka, “Paulo Silas auni'i agofa'a fofouga alogai kelele akaiki'a'i kekapa'i au'i pau kemai inae. Ke Jason isa eifa koko'i ega e'ai fou keagu. Isa ma'oai iina keifa oma, ‘Kin aga'o aka Iesu eague keoma. Ega koa kekapa Roma agofa'a fofouga e'ima lopiaga, Sisa ega iifa keumakalaina, kainai akepea,’” keoma. La'afou papiau'i ke taoni ke'ima lopia'i, i'ina iifaga a'o kelogonia aisama, kelele akaiki'a kekapai'i ke a'oa'o akaiki'a ipauma emia. Egae kai Jason aaga akina pako'a papiau'i fou e'i kelele afa keogeisa kai kepapealai'i.

Paulo Silas Auni'i Berea Taonina Kelao

10 Ke egapi aisama, Iesu kepako'ania au'i fiakoa mo Paulo Silas auni'i keulai'i Berea taonina kelao. Ke kelao Berea taoninai aisama, Iudea papiau'i e'i la'afou afugai kekoko. 11 Berea taonina papiau'i auga alo'i gagafe. Ke isa Tesalonika taonina papiau'i e'i laomai koa i'opoga laa'i. Gome isa Paulo Silas auni'i Iesu fouga keifafoua aisama aina'i akepamafua. Kai alo'i ko'agai aina'i kepaaua, Paulo kapa'ina eifania auga kina ma'oai Deo ega iifa puka alo keisa, Paulo iifa ko'a ma eifania, o laa'i ma auga kegalogo keoma. 12 Ega puo egae Iudea papiau'i ma'o, ke Grik papie'i akaiki'a'i au'i, ke Grik au'i ma'o isafa Iesu kepako'ania.

13 Kai Iudea papiau'i Tesalonika taoninai keagu au'i, Paulo Berea taoninai Deo ega iifa eifafoua auga fouga kelogo aisama, isa isafa ega kelao. Ke ega'ina papiau'i alo'i keaniia, gua'i kepakupua ke ega'ina papiau'i Paulo Silas auni'i keumakalaini'i. 14 Ega aisama Iesu kepako'ania au'i fiakoa mo, Paulo keulaisa elao a'u niegai. Kai Silas, Timoti auni'i auga Masedonia agogai mo keagu. 15 Ke au isa'i Paulo keisaoga fou kelao au'i fou kelao mo Atens taoninai. Egae isa kepua'afuga ke Paulo ega iifa keafiia Silas, Timoti auni'i fekepaini'i fekefiakoa fekelao Paulo fou Atens taoninai fekepiaogai keoma.

Paulo Atens Taoninai Eagu

16 Pau Paulo Atens taoninai Silas Timoti auni'i e'imai'i alogai, pifoge deo'i ega'ina taonina alo epogu auga eisa aisama, alo emafu ke gua ekupu alogaina. 17 Ega puo kina ma'oai Iudea papiau'i e'i la'afou afugai ekoko, egae Iudea papiau'i, ke Grik papiau'i Deo keau afagaina au'i fou keakekua, ke Deo ega iifa maa'iai fouga eifa felo alogaina. Ke aufa kina afa'afa afuga isafa, elao papiau kapa'i mo egae eisa'i au'i maa'iai Deo ega iifa eifa felo alogaina. 18 Ega'ina ekapaisa alogai, kina aga'ogai au isa'i Epikurius pamalelega
18 I'ina papiau'i auga e'i agu alogai alogama ma'oai ani'i akeani.
muninai kepea au'i, ke isa'i Stoik pamalelega
18 I'ina papiau'i anina keani e'i agu alogai alogama mo kekapukapuga au'i.
muninai kepea au'i, Paulo fou ake'i kepakua. Ega'ina papiau'i isa'i keifa keinaka, “I'ina nini'ani aage auga kapa'ina gaifania eoma,” keoma. Ke isa'i au'i keinaka, “Isa i'a deo oko'i alalogo au'i fou'i eifania,” keoma.
19 Egae kai Paulo keafiia la'afouai kekaigugu kenini'ani afuga aka Areopakus keoma auga afuga kelaoaina. Ke egae kepainia keinaka, “Lai anina aani pamalele mamaga i'ina fouga loifania auga kapa'ina auga, oko amalogo felo aoma. 20 Gome oi lai kapa mama'i a'o'i alalogologo au'i loifani'i a'o'i alogoni'i. Ega puo oko'i mopakai felo amalogo felo aoma,” keoma. 21 Gome Atens taonina papiau'i ma'oai ke papiau i'oi'i Atens taoninai keagu au'i isafa, kina maaga akaiki'a keagu kapa i'oina aga'o akekapaisa kai, ifo'i mo epo'iai kapa mama'i fou'i keifani'i, ke laa'i koa aisama, aufalao aga'o kapa mama'i fou'i eifani'i au'i a'o'i kelogoni'i.

22 Ega aisama Paulo iifa ipakaina afuga aka Areopakus keoma afugai kela'afou papiau'i epo'iai e'ue eapa kai eifa einaka, “Atens taonina aumi! Oi alomi ko'agai emi deo oau afagai alogaini'i auga pau lalogo. 23 Gome oi emi taoni lapeaisa alogai afu ma'oai pifoge deo'i, oauau afagaini'i au'i alou ko'agai laisa felo alogaini'i. Ke amu deo opa'a penia afuga aga'ogai iifa iina kepapua oma laisa: ‘Deo oko alalogo auga amu apa'a penia,’ keoma. Ega puo oi Deo oko alologo felo kai oau afagaina auga fouga maamiai alaifania.

24 “Deo ega'ina auga agofa'a ke agofa'a alogai amu ma'oai epagama'i auga. Deo ega'ina auga Lopia, ufa ke aagoa kapa'i ma'oai inagome auga. Ke Isa papiau aumauni ima'iai Isa faugai e'a kekapa'i au'i alo'iai aeagu. 25 Ke Isa ifo i'a a'a agu maunina, lalau'a epenii'a, ke kapa ma'oai ani'i aani au'i isafa epenii'a. Isa kapa ma'oai inagome, ke kapa ma'oai Isa apuga. Ega puo papiau aumauni ima'aisai, kapa ma'oai fakapa'i Deo fapa'a penia fapalagaina auga anina aeani. 26 Ke ufainagai Isa ifo au aga'o epagama. Ke ega'ina auga aga'omo faagagai agofa'a papiau'i ma'oai kemai, ega koa isa agofa'a fofouga alogai fekeagu eoma. Ke ega logoai ega'ina papiau'i kina kapa'iai fekemauni, fekemae, ke afu kapa'iai fekeagu auga isafa ekapaisa. 27 Deo ega'ina ekapai'i, ega koa papiau Isa fekekapuga eoma. Ke Isa i'a aga'o aga'o ee'aisai aakai laa'i mo ganinagai, i'a agakailai Isa agakapuga aisama, Isa gamuga afaopo, ke afaisa isafa. 28 Gome oi epomiai au isa'i iifiai iina kepapua oma, ‘I'a ma'oai deo gauga,’ keoma. Ega koa i'opoga, Isa i'a e'imai'a, ke i'a Isa imagai aague alao amai.

29 “Ega puo i'a Deo gauga kainai, i'a papiau aumauni opola'iai Deo keopolaga, e'i ikifa ke logoai gold, silifa ke kepoai Deo koa iisa kegauni'i au'i aisa'i Deo falapamia'i. 30 Ufainagai i'a Deo alalogo felo puo, Deo i'a a'a laomai apala'i eisa'aoni'i. Kai pau auga Deo afu ma'oai papiau'i eifa kapula peni'i, e'i laomai apala'i fekeumakalaini'i eoma. 31 Gome Deo ifo ega logoai au aga'o ekinaga, ke kina aga'o eogeisa au ega'ina faagagai alo opai laoga mainai afa agepipeni, ke papiau e'i laomai felo, o apala auga afa agepeni'i. Ke Deo au ega'ina maeai epamaunimue faagagai, isa i'a a'a laomai felo, o apala afa agepeni'a auga iifaga ko'a mo emia.”

32 Paulo papiau maa'iai maeai maunimue fouga eifania aina kelogonia aisama, papiau isa'i isa kepa'aua kea'alaina. Kai isa'i au'i keinaka, “Lai ega'ina nini'anina moifania a'o amalogo pugu aoma,” keoma. 33 Ega puo Paulo la'afou afuga epua'afuga elao. 34 Kai papiau isa'i Paulo muninai kepea, ke Iesu kepako'ania. Ega'ina papiau'i epo'iai Areopakusai kela'afou auga aga'o aka Dionisius, ke papie isafa aga'o aka Damaris, ke papiau isa'i isafa pako'a papiau'i kemia.

Copyright information for `MEK