Acts 18

Paulo Korinto Taoninai

Ega'ina afegai Paulo Atens taonina epua'afuga elao Korinto taonina. Ke egae Iudea auga aga'o aka Akuila, Pontus ago auga, akafa Prisila auni'i pau mo koa i'opoga Itali ago kepua'afuga, Korinto taonina kelao au'i ekaifaini'i. Gome Sisa Klaudius, Roma agofa'a fofouga e'ima auga iifa eulaisa, Iudea papiau'i ma'oai Roma fekepua'afuga eoma. Ke Paulo elao isa eisa'i. Ke Paulo, Akuila koa i'opoga feufeu e'a'i palai'i ikapa auga kainai, egae isa fou keagu kepinauga. Ke Paulo Korinto taoninai eagu alogai, Iudea papiau'i Deo keau afagaina kina'iai, la'afou afugai, Iudea ke Grik papiau'i alo'i ko'agai Iesu fekepako'ania eoma puo, Iesu fouga maa'iai eifa felo alogaina aefuafua.

Ke Silas Timoti auni'i Masedonia ago kepua'afuga, Korinto taonina kemai aisama, Paulo e'a palai'i ikapa pinaugaga eapakipo. Kai opo alo fofougai Iudea papiau'i maa'iai, Deo ega iifa mo einogo, Iesu Mesaia auga fouga ko'a mo eifafou kapulania. Kai Iudea papiau'i Paulo fou keaipagai ake'i kepakua, ke eegai keifa apala aisama, Paulo Iudea papiau'i ee'iai gua ekupu alogaina auga gouga ekapaisa, afe tiapuga e'afoisa ke epaini'i einaka, “Oi emi laomai apala afa agoafia auga oi ifomi emi puo, lau puo laa'i. Lau oi eemiai kapa'ina fakapa auga lakapaisa efua. Ke pau kina auga lau Iudea papiau'i laa'i au'i ee'i alalao, egae Deo ega iifa alaifafoua,” eoma.

Egae kai Paulo Iudea papiau'i e'i la'afou afuga epua'afuga, au aga'o aka Taitus Justus Deo eau afagaina auga ega e'a elao. Isa ega e'a auga la'afou e'a eegai mo. Ke Iudea papiau'i e'i la'afou afuga e'ima lopiaga aka Krispus, ke ega famili ma'oai fou Lopia Iesu kepako'ania. Ke Korinto taonina papiau'i ma'o Paulo aina kelogo au'i Iesu kepako'ania, ke baptismo keafiia.

Gapi aga'ogai Lopia laulauai Paulo epainia einaka, “Folomani'i, komo folooma, e'u iifa foifafoua paisa. 10 Gome lau oi fou aague, ke kai aga'o oi afaepalifuiso. Gome lau e'u papiau ma'o i'ina taoninai keague,” eoma. 11 Ega puo Paulo inipo aga'o ke gafa imagea egae eagu Deo ega iifa papiau epamaleleni'i.

12 Ke Akaia agogai au aga'o aka Kalio Roma kansologa emia aisama, Iudea papiau'i alo'i aga'omo emia Paulo keafiia kegopeisa, iifa ipakaina afuga kelaoaina. 13 Ke kelaoaina aisama, kansolo Kalio agogai kepaapa kai keifa keinaka, “I'ina auga papiau alo'i eaniia, kagakaga oko i'oinai Deo kegaau afagaina eoma. I'ina kagakaga auga Moses ega iifa kainai aepakaisa,” keoma.

14 Ke Paulo ganini'ani eomaoma kai, Kalio Iudea papiau'i epaini'i einaka, “Iudea papiaumi! Ainami opaaua. Iifa gome isa laomai apala, o kelele akaiki'a aga'o ekapaisa koa aisama, oi kapa'ina oifania auga ainami alalogo agekaina. 15 Kai oi ifomi akami, ke emi nini'ani epalifua, ke Moses ega iifa kainai aepea kainai koa aisama, ega'ina kapa'i e'ele'i ipauma'i puo, oi ifomi oko opakaisa opa'opaina. Lau ega'ina kapa'i iifa'i afalapakaisa,” eoma. 16 Ke ega au au'i epaini'i Iudea papiau'i keulai'i kepapealai'i. 17 Ega aisama isa fofougai kelao, au aga'o aka Sostenes, Iudea e'i la'afou afuga e'ima auga keafiia kemaiseina iifa ipakaina e'a akegai keauniia. Kai isa kapa'ina kekapaisa auga Kalio aepaopopo.

Paulo Emue Siria Ago Antiok Taonina Elao

18 Paulo kina ma'o egae Korinto taoninai eagu. Egae kai Korintoai pako'a papiau'i epua'afuni'i. Ke ega'ina alogai Prisila, ke Akuila isa fou lontiai Siria ago kelao. Kai lontiai akekailai koa kai Kenkrea ufapogai Paulo fufuga kepaepe. Gome isa Deo maagai pako'a iifaga ekapaisa auga kina ekainia. 19 Isa lontiai kelao Efesus taoninai. Ke egae Paulo, Prisila Akuila auni'i epua'afuni'i. Ke isa ifo auga elao Iudea papiau'i e'i la'afou afugai ekoko, egae Deo ega iifa Iudea papiau'i maa'iai eifa felo alogaina. 20 Ke egae Iudea papiau'i Paulo kepainia fou fekeagu epo afa'agamo femaefa keoma aisama eumaka. 21 Kai epua'afuni'i alogai, iifa ko'a mo maa'iai eifania einaka, “Deo anina ageani koa aisama, alamue alamai pugu,” eoma. Egae kai lontiai eaguka Efesus taonina epua'afuga. 22 Ke lontiai elao Sisarea taonina aisama, egae e'agaukae elao Ierusaleme taoninai pako'a papiau'i epamegoni'i. Egae kai ifegai eake elao Antiok taonina. 23 Ke isa Antiok taoninai eagu kina pika koa elao afegai kai, epua'afuga. Ke elao Kalatia, ke Firikia ago'iai ekoko, ega'ina afu'i aga'o aga'o epeai'i Iesu ega papiau egae keagu au'i ma'oai maa'iai enini'ani, ke alo'i ko'agai Iesu fekepako'ania fekeagu felo eoma.

24 Kai ega'ina kina'iai Iudea auga aga'o aka Apolos, Aleksandria taoninai emauni auga emai Efesus taonina. Isa malele akaiki'a auga, ke Deo ega iifa elogo felo ke nini'ani ikifaga auga. 25 Isa auga papiau isa'i e'i nini'aniai, Lopia ega keaga fouga emaleleaina. Isa alo ko'agai ke pamalele ko'agai Iesu fouga papiau maa'iai eifafoua. Kai isa Ioane Baptista feisai baptismo epipeni auga mo inogoga fouga elogo. Kai Deo ega Spirituai baptismo epipeni auga fouga aelogo. 26 Isa Iudea papiau'i e'i la'afou afugai ekoko, e'ina enini'ani kapula alogaina. Ega'ina alogai Prisila Akuila auni'i egae keagu isa aina kelogonia aisama, kepainia fou e'i e'a kelao. Ke egae isa Apolos maagai Deo ega iifa oko ipauma auga oko kepakai felo alogaina.

27 Ega'ina afegai Apolos Akaia ago galao eoma aisama, Efesus taonina pako'a papiau'i au'i, Akaia agogai pako'a papiau'i keagu au'i Apolos fekeifa koko auga malelega kepapua. Egae kai Apolos Akaia ago elao. Ega koa kekapaisa Apolos kepakapulania. Kai Apolos Akaia ago aelao koa kai, egae papiau ma'o, Deo ega gafegafe epenii'i alo'i eponi, Iesu kepako'ania aefua. Ke isa elao Akaia agogai ekoko aisama, pako'a papiau'i epalagai felo'i. 28 Gome isa Iudea papiau'i fou, la'afouai nini'aniai keakekua. Kai Apolos Deo ega iifai Iesu Mesaia auga fouga Iudea papiau'i maa'iai eifa kapulania ke epaapokeni'i.

Copyright information for `MEK