Acts 19

Paulo Efesus Taoninai

Apolos Korinto taoninai eaguega kai, Paulo ago alo keagaga eafiia elao Efesus taoninai epealai. Ke egae pako'a papiau'i isa'i ekapulai'i. Ke epa'ani peni'i einaka, “Oi Iesu opako'ania aisama, Deo ega Spiritu isafa oafiia ma?” eoma.

Ke isa keinaka, “Laa'i, lai Deo ega Spiritu aga'o fouga alalogo, ke oko isafa alalogo,” keoma.

Ega puo Paulo epa'ani pugu einaka, “Ega koa aisama, oi baptismo kapa oafiia?” eoma.

Ke isa keinaka, “Ioane ega baptismo auga mo aafiia,” keoma.

Ega aisama Paulo einaka, “Ioane papiau baptismo epenii'i auga, papiau e'i laomai apala'i fekeumakalaini'i auga baptismoga. Ke isa papiau epaini'i eifa muninai au aga'o agemai aka Iesu auga fekepako'ania eoma,” Isa i'ina iifaga a'o kelogonia aisama, Lopia Iesu akagai baptismo keafiia. Ke Paulo isa kania'iai ima eogeaua aisama, Deo ega Spiritu eake peni'i. Ke mala i'oi'i i'oi'iai kenini'ani, ke profeta koa i'opo'i kemia Deo ega iifa keifafoua. Ega'ina au'i auga au'i ma'oai mo 12 koa i'opoga.

Ke Paulo egae gafa oiso eagu, ke Iudea papiau'i e'i la'afou afugai ekoko, Deo ega agofa'a fouga fekepako'ania eoma puo, aimani'ina mo enini'ani kapula alogaina. Kai papiau isa'i alo'i e'inoka alogaina kainai Paulo ega iifa keumakalaina, ke akepako'ania. Ke la'afou alogai papiau ago'iai, pako'a papiau'i e'i laomai keifa apala penia. Ega puo Paulo ega'ina papiau'i epua'afuni'i, pako'a papiau'i eafii'i fou kelao pamalele e'a aka Tairanus keoma auga alogai kekoko. Isa kina ma'oai ega'ina afugai papiau maa'iai Deo ega iifa eifani'i. 10 Ega mo ekapa oma elao inipo gua eafiia. Ega koa Iudea papiau'i ke Grik papiau'i Asia agogai keagu au'i ma'oai, Lopia ega iifa a'o kelogonia.

11 Ke Deo Paulo faagagai mirakulo akaiki'a'i ipauma'i ekapai'i. 12 Ega puo Paulo muko ke tiapu aina'i isa faaga keafi opogaina au'i keafii'i kelao isafa papiau'i faaga'iai keogei'i aisama, isafa papiau'i kefelo, ke alo'iai tiapolo apala'i keagu au'i kepealai.

13 Iudea au'i isa'i kepea aisoge, papiau alo'iai tiapolo keagu au'i, ifo'i e'i isapuai kepapealai'i. Isa ega'ina kekapaisa alogai, kega'opo Lopia Iesu aka kegapapinaugania, papiau alo'iai tiapolo apala'i keagu au'i kegapapealai'i keoma. Ke isa iina keifa oma keinaka, “Iesu, Paulo fouga einogonia auga akagai, laifa kapula penio, mopealai,” keoma. 14 Iudea sakedote lopiaga aka Skefa gauga imagea kuagai gua au'i ega'ina laoga maina kekapaisa. 15 Kai tiapolo au aga'o alogai eagu auga isa epaini'i einaka, “Lau Iesu lalogonia, ke Paulo isafa lalogonia kai, oi auga kaisau?” eoma. 16 Egae kai tiapolo alogai eagu auga isa laa'iai egopoau, ke isa ma'oai ekapula'egaini'i. Ke eau kapulani'i, ke tiapu'i e'i'inia puo faaga'i maini, ke faaga'i mai'ifaifaga mo e'ai kepiaulai.

17 Ke ega'ina fouga efoufa'a Iudea ke Grik papiau'i Efesus taoninai keagu au'i kelogo. Ke isa ma'oai kemani'i alogaina ke Lopia Iesu aka keafiakae akaiki'a ipauma kepamia. 18 Ke Iesu kepako'ania papiau'i ma'o kemai laomai apala'i kekapai'i au'i la'afouai keifafou'i. 19 Ke ugauga kekapa au'i ma'o isafa e'i mega puka'i kemaiseini'i, la'afouai keoge guguaini'i kai, loai keumai'i. Mega puka'i ega'ina afa'i kepaau aga'oni'i mo auga 50,000 drakoma.
19 ‘Drakoma’ aga'o auga papiau aga'o kina aga'omo epinauga auga afa.
20 Pako'a papiau'i iina kekapa oma puo, Deo ega iifa efoufa'a, Deo ega isapuai papiau ma'o alo'i eponi, e'i laomai apala'i keumakalaini'i.

21 Ega'ina ma'oai kemia afegai, Paulo alogai epako'ania, Masedonia ke Akaia ago'iai fepagai Ierusaleme taonina felao eoma. Ke eifa einaka, “Lau ega'ina afu'i alalao. Ega'ina afegai Roma isafa falao laoma,” eoma. 22 Ke isa ega pipalagai au'i auni'i, Timoti ke Erastus auni'i eulai'i Masedonia ago kelao kai, isa ifo auga Asia agogai eagu afa'agamo epo emaefa.

Kelele Akaiki'a Efesus Taoninai Emia

23 Pau ega'ina alogai, papiau Iesu kepako'ania ke ega keagai kepea auga puogai a'oa'o akaiki'a Efesus taoninai emia. 24 Gome au aga'o aka Demetrius, silifai amu ekapa auga, pifoge deoga papiega aka Artemis ega e'a e'ele ekapai'i papiau ima'iai e'afa'afalaini'i. Iina koa ekapaisa, ega pinauga au'i fau'iai moni ma'o eafii'i. 25 Kai Paulo emai Efesus taoninai eagu aisama, Iesu fouga eifania papiau Iesu kepako'ania, isa e'i amu ake'afai'i auga eisa. Ega puo ega pinauga papiau'i, ke isa ega pinauga koa kekapa papiau'i fou eifa kaiguguaini'i kai eifa einaka, “Aau akiu, oi ologo felo, i'ina amu'i faaga'iai moni ma'o akapa. 26 Oi i'ina auga Paulo oisa ke fouga ologo. Isa Efesus taonina, ke Asia ago ma'o epeaisa. Ega'ina alogai einogo eifa papiau ima'iai deo kekapa'i au'i, deo laa'i eoma. Ega koa ekapaisa papiau ma'o alo'i eaniia ela'a pagaini'i ega'ina iifaga kepako'ania. 27 Ega koa ekapa papiau pau kapa'ina akapa auga apala'i akeoma. Ke Artemis ega e'a e'ele silifai akapa'i au'i afake'afa'i, ke i'a a'a pinauga age'ualai. Ke Artemis, deo papiega akaiki'a auga afakepako'ania, ega e'a, papiau ee'iai ama'ama akeoma. Ega puo Asia agogai ke agofa'a fofougai Artemis aka akaiki'a keau afagaina kai, aka ega'ina age'ualai,” eoma.

28 Ega'ina papiau'i i'ina iifaga a'o kelogonia aisama, gua'i ekupu alogaina, ke ke'ina keagaga keinaka, “Artemis, lai Efesus papiaumai emai deo akaiki'a ipauma!” keoma. 29 Ke fiakoa mo taoni fofouga alogai kelele akaiki'a kekapaisa. Ke kelao Masedonia au'i auni'i, Kaius ke Aristakus, Paulo fou kepea au'i keafii'i, ke la'afouai kelaoaini'i papiau kekaigugu kenini'ani afuga akaiki'a alogai kepiaukoko. 30 Ke Paulo ega'ina la'afouga alogai gakoko eoma kai, pako'a papiau'i isa kekaisapua faekoko keoma. 31 Ke Asia ago ke'ima lopia'i isa'i, Paulo ekefa'a au'i isafa, iifa keulaisa kegoinia, fae'opo ega'ina la'afougai faekoko keoma.

32 Ega'ina la'afouga alogai, papiau kegagapai alogaina. Ega kainai a'oa'o akaiki'a mo kekapaisa, keagaga aage mo, isa'i agaga aga'ogai keagaga, ke isa'i agaga i'o'inagai keagaga. Ke papiau ma'o kapa puo egae kela'afou auga oko akelogo. 33 Ega'ina alogai Iudea papiau'i, au aka Aleksanda, papiau maa'iai fenini'ani keoma puo kekoninia kelao kepaapalaisa. Ke papiau isa'i, isa ala fenini'ani oma auga maagai keagaga keifania. Egae kai eapalai ima eafiakae komo kegaoma, ega koa isa ke Iudea papiau'i fou ii'i gaoge, isa a'oa'o akepa'uegenia auga maa'iai gaifania eoma. 34 Kai la'afou papiau'i isa Iudea auga auga fouga kelogo aisama, fofougai keagaga keinaka, “Artemis, lai Efesus papiaumai emai deo akaiki'a ipauma!” keoma. Ke isa kina maaga gua
34 Pilitani malagai ‘two hours’
ega keagaga oma.

35 Ke taoniai, au akaiki'a aga'o, iifa ipakaina afugai epinauga auga emai, komo mo fekeoma eoma. Ke a'oa'o eapakipo aisama, eifa einaka, “Efesus papiaumi! Efesus taonina papiau'i auga, Artemis deo akaiki'a ega e'a ke'ima. Ke Artemis kepo ufai e'ualai iisa i'opoga mo kepoai kepaapa afuga fou ke'ima. Ega'ina auga agofa'a fofouga papiau'i ma'oai kelogo felo. 36 Papiau ma'oai i'ina iifa'i ko'a'i keoma puo, oi komo mo fooma, fopakaisa mo laafuai kapa aga'o folokapa. 37 I'ina au'i Artemis ega e'ai kapa aga'o akepainaoga, ke akeifa apala peni aagenia mo kai, oi isa oafii'i iina omaiseini'i. 38 Kai Demetrius ke ega pinauga au'i fou iifa gome aufalao aga'o fou iifa kegapakaisa keoma koa aisama, isa iifa ipakaina afu'i keagalai kekae, ke Roma kansolo'i kaniagai au'i isafa keague puo, iifa ipakaina agemia agekaina. 39 Kai kapa akaiki'a'i isa'i alo'i aekainia koa aisama, taoni kansolo'i akaiki'a'i iifa fekepakaisa, ega'ina kansolo'i fekeoge opaina. 40 Kai oi iina koa okaigugu oagaga aage mo kelele akaiki'a okapaisa. Ega'ina kelelega Roma papiau akaiki'a'i isa'i iifa ipakainai afekepaapa ukaimai auga opopo lapa'aua. Isa ega akekapa oma koa aisama, lai pau kelele i'ina oko alalogo felo puo, fouga agaifania afaekaina, ke afa afaafia isafa,” eoma. 41 Isa ega'ina eifania afegai, la'afou epakanina.

Copyright information for `MEK