bJoel 2:28-32
dSam 16:8-11
fSam 110:1

Acts 2

Deo Ega Spiritu Eake Fouga

Ke Iudea papiau'i e'i miamia kina aga'o aka Pentikost
1 Iudea papiau'i Isipto agogai kepealai kina miamia aka ‘Pasover.’ Ega'ina miamiaga afegai, kina 50 epagai aisama miamia aga'o aka ‘Pentikost’ emai.
emai aisama, apostolo ke pako'a papiau'i ma'oai kemai alo'i aga'omogai afu aga'omogai kekaigugu.
Egae keaguega kai, fiakoa mo ufai ameku kapula ipauma koa i'opoga a'o eake emai keagu e'a fofouga alo epapogua. Ke kekiakae aisama, lo mala koa i'opoga eake peni'i, ekani okaoka isa aga'o aga'o kania'i laagai eaguau keisa. Ke isa ma'oai Deo ega Spiritu alo'i epogu, ke Deo ega Spiritu isa maa'iai kapa'ina eifania auga koa i'opoga mo, ke'ina mala i'oina i'oinai kenini'ani.

Ega'ina alogai agofa'a fofouga alogai Iudea papiau'i kapai kapai keagu alo'i ko'agai Deo keau afagaina au'i ega'ina miamia puogai kemai, Ierusaleme taoninai kela'afou keagu. Ega'ina papiau'i i'ina a'oa'o kelogonia aisama, la'afouai kemai. Ke kapa'ina fekekapa auga akelogo, gome apostolo ke pako'a papiau'i mala i'oina i'oinagai kenini'ani, ke egae kela'afou au'i ma'oai aua mala'iai isa kenini'ani aina'i kelogonia. Ke isa kekauai alogaina, keopofua ke iina keifa oma keinaka, “Amoisa'i! Papiau iina kenini'ani oma au'i, Kalilea au'i laa'i ma? Iifa gome isa Kalilea au'i! Kai ala koa i'a aga'o aga'o mala amauniaina auga malagai kenini'ani aina'i alogo. Ke i'a afu i'oina i'oina papiau'a. I'a isa'a Patia, isa'a Media, isa'a Elamia, isa'a Mesopotamia, isa'a Iudea, isa'a Kapadosia, isa'a Pontos, ke isa'a Asia ago'i papiau'a. 10 Ke isa'a auga Frikia, Pamfilia, Isipto ke Libia, Sairene taonina eegai ago'iai amai. Ke isa'a Roma au'a laa'i kai, Romai aagu au'a. 11 (Ega'ina au'i isa'i Iudea papiau'i, ke isa'i Iudea papiau'i laa'i kai Iudea e'i kagakaga kainai kepea au'i.) Ke isa'a Krete keleipuaga ke Arabia ago papiau'a isafa. Kai ala koa, Deo kapa akaiki'a'i ekapai'i au'i, mala'aisai keifani'i aina'i alogo ekaina,” keoma. 12 Ke isa kekauai alogaina keopofua, kapa'ina fekekapa auga akelogo, ke ifo'i mo aga'o aga'o kepa'ani peni'i keinaka, “Ei! Ina'ina kapa'ina emia kai oko alalogo?” keoma. 13 Kai epo'iai papiau isa'i pako'a papiau'i kepa'au'i kea'alaini'i keifa keinaka, “I'ina papiau'i fino mamaga ma'o keinu, kekafo'o,” keoma.

Peto Ega Inogo

14 Kai la'afou alogai Peto apostolo au'i 11 fou kai'ialao ke'ue keapa kai eifa akaiki'a einaka, “Iudea aumi, ke Ierusaleme taoninai oagu aumi ma'oai ainami opaaua, kapa'ina emia auga fouga alaifania ainau fologo. 15 Gome oi oopolaga lai ainuinu ooma kai, pau mo kina maaga 9 o'clock amagai megamega kina, ke i'ina kina maagai fainuinu fakafo'o koa auga afaekaina. 16 Kai kapa'ina pau egama auga, profeta Joel ufainagai Deo ega iifa Iudea papiau'i maa'iai eifania, ke Deo ega iifa pukagai iina epapua oma:

17 “‘Deo eifa,
‘Muni kina fua'iai,
Lau e'u Spiritu papiau ma'oai ee'iai alafakeopua.
Ke gaumi maguae'i, ke papie'i fou profeta koa i'opo'i akemia,
Lau e'u iifa papiau maa'iai akeifafoua.
Oi emi au agu'a'i Deo ega paikifa kapa'i laulauai akeisa'i,
ke au apao'i Deo ega paikifa kapa'i nipiai akenipi'i.
18 Lau kepako'aniau papiau'i, au ke papie fou,
e'u Spiritu ee'iai alafakeopua, profeta koa i'opo'i akemia,
e'u iifa papiau maa'iai akeifafoua.
19  Ke Lau e'u mirakulo a'uoniai, ufa guagai alakapa,
kina agepa'umina, gafa maaga ifa koa agepito.
Ke aagoai agofa'ai e'u isapu gouga auga, ifa, lo, ke aku akaiki'a'i ipauma'i alakapa'i akeisa'i.
Egae kai fuagai Lopia ega kina akaiki'a auga mai'isapuga ke maieaeagai agemai.
21 Ega'ina kina aemai koa kai,
papiau ma'oai Lau akau Lopia akeifaga au'i kania'i ageisagamau,’
eoma. b 

22 “Israel papiaumi, ainami amopaaua i'ina iifa'i a'o'i amologo. Iesu Nasareta auga papiau aumauni ipauma. Kai oi epomiai, Iesu Deo ega isapu epapinauga, mirakulo ke kapa akaiki'a'i ma'o ekapai'i. Oi ifomi isafa i'ina kapa'i epomiai kegama oisa'i ologo felo alogaina. Deo iina koa ekapai'i, Iesu ko'a Isa eegai emai auga epakinai'a. 23 Deo muni kapa'ina agemia elogo afe'ai mo auga, ifo ega logoai Iesu oi imamiai fepaaua eoma. Ega kainai oi Deo oko akelogo au'i ologoaini'i, isa kolotiai keau'u'ua. Ega koa okapaisa oi Iesu oaupugua. 24 Iesu emae kai Deo Gauga kainai, isa femae umamo koa afaekaina. Ega puo Deo Iesu maeai epamaunimue. Ega'ina auga aufalao aga'o papiau aga'o tipulai ekiekie kai epapealaisa auga koa i'opoga. 25 Gome Davide ufainagai Iesu fouga iina epapua oma kai pau emai emia.

“‘Lau Lopia aufa kina agouai laisa aefuafua.
Gome Isa lau kaiu kaina feagu fepalagainiau,
ega koa guau faekae falakaagai eoma.
26 Ega puo lau alou egama alogaina, e'u nini'aniai kapa ma'oai laifani'i au'i, oi laau afagainio.
Ke alamae lalogo ganinagai, e'u afia'ama akaiki'a oi eemuai laoge.
27 Gome oi lau lalau afolopua'afuga, afu apala ipeli
27 Grik malagai, ‘Hades’
mae afuga afaelao.
Ke emu pinauga ikapa auga, alo opaina auga isafa lopalagaina puo, imaauga agefoka afaekaina.
28 Oi lau ala koa famaunimue pugu auga keagaga lopakinaisau.
Ke kina ma'oai oi agomuai alou alopagama alogaina.’ d 
29 “Aau akiu, i'a ufu'a apa'a, Davide fouga maamiai alaifa kapulania. Isa ufainagai emae, papiau isa kapai keogeisa auga laaga i'a ma'oai aisa alogo efua. Ega'ina laaga pau i'a mia'aisai ekae. 30 Ega puo Davide ega'ina iifaga eifania auga, isa ifo fouga aeifania. Kai isa profeta auga puo, Deo maagai kapa'ina epako'ania eifania auga, elogo kaukau. Ega'ina iifaga auga, isa okogai au aga'o agemai, isa koa i'opoga Lopia akaiki'a, Mesaia
30 ‘Mesaia’ auga Hibru malagai, ke Grik malagai auga ‘Kristo.’ Iina iifa'i auni'i auga, au aga'o Deo ega isapu oilinai kaniagai epa'efa.
agemia auga fouga.
31 Isa kapa'ina agemia auga elogo kaukau puo, Mesaia maeai agemaunimue auga fouga iina eifa oma: ‘Deo Mesaia imaauga mae au'i afu'iai aepua'afuga aefoka,’ eoma.

32 “Mesaia ega'ina auga Iesu. Deo isa maeai epamaunimue auga, lai ma'oai aisa, pau ko'a mo aifafoua. 33 Ke Deo isa ufai e'agauaina kaina kainai epaagua. Egae kai isa epako'ania Ama, ega Spiritu agepenimai eoma auga, Ama eegai eafiia. Pau kapa'ina a'o ologo, ke oisa auga, Iesu, Spiritu ega'ina eemaisai efakeopua. 34 Gome Deo Davide imaauga ufai ae'agauaina mo ganinagai, isa Deo ega iifa iina eifa oma einaka:

“‘Lopia lau e'u Lopia epainia einaka:
“Kaiuai moagu felaolao, Lau oi emu ou au'i ifemu guagai alaoge'i alogafapi'i,’”
eoma. f 

36 “Ega puo Israel papiaumi ma'oai, iifa gome fologo, oi Iesu ega'ina kolotiai oau'u'ua kai, Deo isa epamaunimue, Lopia ke Mesaia epamia,” eoma.

37 Papiau i'ina iifaga a'o kelogonia aisama, gua'i ekae kemani'i kepikaisai alogaina. Ke Peto ke apostolo ma'oai fou kepa'ani peni'i keinaka, “Aamai akimai kapa'ina fakapa ooma?” keoma.

38 Ke Peto einaka, “Emi laomai apala'i amoumakalaini'i. Ke Iesu amopako'ania, ke akagai aga'o aga'o baptismo amoafia. Ega koa Deo oi emi laomai apala'i age'agegeaini'i, ke ega ipeni Spirituga agepenimi. 39 Gome Deo ifo epako'ania eifa, oi ke okomiai akemai au'i, ke agofa'a agomaai au'i ma'oai isafa, i'a a'a Lopia Deo papiau kapa'i ageifani'i au'i ega Spiritu agepeni'i eoma.”

40 Ke Peto ega'ina mo aeifania kai nini'ani i'oi'i i'oi'iai eifani'i papiau aina'i epalogo. Ke magogo kapula epenii'i einaka, “Pau papiau kapa'i Deo aina akeafia au'i, afa apala agepeni'i. Ega puo i'ina papiau'i ee'iai opealai, ifomi kaniami amoagamauga,” eoma. 41 Papiau Peto i'ina iifa'i eifani'i a'o'i kelogonia aisama, ma'o iifa gome keoma puo Iesu kepako'ania. Ke kepako'ania au'i mo baptismo keafiia. Ega'ina kinagai papiau au'i 3000 koa i'opoga, pako'a papiau'i e'i gopuai kekoko. 42 Ke pako'a papiau'i fofougai, kina ma'oai alo'i ko'agai apostolo e'i pamalele kai'iai kepea aefuafua. Ke isa alo'i aga'omogai kekaigugu Deo keau afagaina. Ke Iesu ega mae keopolaga, la'afouai fou kai'ialao keaniani ke kemegamega.

Pako'a Papiau'i E'i Laomai

43 Deo apostolo faaga'iai mirakulo, ke isapu akaiki'a gou'i ma'o ekapai'i. Ega puo papiau ma'oai kekauai alogai ke kemani'i. 44 Ke pako'a papiau'i ma'oai kekaigugu, alo'i aga'omo emia e'i amu aga'o aga'o epo'iai kepipeni. 45 Ke kina isa'iai, pako'a papiau'i isa'i e'i ago, amu fou ke'afa'afalaini'i. Ega'ina moni'i keafii'i papiau aga'o aga'o pika anina keani auga i'opoga mo kefakeisa kepenii'i. 46 Ke kina ma'oai Deo ega e'a alogai ma'oai alo'i aga'omogai kekaigugu. Ke kina isa'iai aufa e'i gopu e'a'iai isafa kekaigugu. Egae Iesu ega mae keopolaga kemegamega, alo'i ko'agai gafegafeai guaniai fo'ama aga'o aga'o kepipeni, ke alo'i egama alogaina. 47 Ke Deo keau afagaina. Ega koa kekapaisa aisama, Ierusaleme taoninai papiau keagu au'i ma'oai, pako'a papiau'i e'i laomaisai aga'o aga'o ani'i keani alogaina auga fouga keifania. Ke aufa kina Deo papiau kania'i eagamauga pako'a papiau'i e'i gopu alogai epakoko'i.

Copyright information for `MEK