Acts 20

Paulo Masedonia Ke Grik Ago'i Epeai'i

Ega'ina a'oa'o akaiki'a efua aisama, Paulo pako'a papiau'i eifa kaigugui'i. Ke magogo'i eau kapulania, ke epamegoni'i, ke epua'afuni'i Masedonia ago elao. Elao egae afu epeai'i pako'a papiau'i egae keagu au'i eisa'i, ke magogo kapula epenii'i afegai aisama, elao Grik agogai ekoko. Ke egae gafa oiso eagu. Ega'ina afegai isa lontiai Siria ago galao eoma alogai, Iudea papiau'i iifa kepaapa isa fekeauga keoma auga fouga elogo aisama, eopo pagai emue Masedonia ago mo felao eoma puo ega mo elao. Ke elao alogai, i'ina papiau'i ke lau isafa isa aisaoga fou alao: Sopater, Pirus gauga Berea taonina auga, Aristakus ke Sekundus Tesalonika taonina au'i, Kaius
4 Kaius Masedonia agogai emai auga au i'oina 19:29 foisa.
Derbe taonina auga, ke Timoti isafa, ke Tikikus ke Tropimus Asia ago au'i auni'i.
Alao alogai, lau Paulo fou Filipi taoninai aagu kai, ega'ina papiau'i auga, lontiai keufai kelao Troas taoninai keagu lai ke'imaimai. Ke palafa iuma mulamula laa'i kai, palafa maini mo keania miamia efua afegai, lai lontiai Filipi taonina apua'afuga. Ke kina ima afegai, Troas taoninai a'agaukae, egae ke'imaimai au'i fou apiaogai. Ke egae iifi aga'o aagu.

Paulo Troas Taoninai

Iifi kinagai Iesu ega mae aopolaga fo'amaga faania aoma puo amai akaigugu. Ke Paulo papiau maa'iai einogo, ke isa ganiai fekailai eoma puo, enini'ani mo elao fafu eu'o. Ke lai ala'afou afuga auga, e'a maefa mo kai, ninina oiso. Lai e'a ninina oiso auga alogai ala'afou, ke egae lanepa ma'o kepaafiau'i keka. Ke Paulo enini'ani elao alogai, au agu'a aga'o aka Eutikus e'a ninina oiso uindogai eagu efeu. Ke isa efeu'afai aisama, uindouai e'ualai eake aagoai. Ke papiau isa'i keake kelao, isa keafiakae kai, emae efua keisa. 10 Ke Paulo eake elao e'ualai au ega'ina laagai ekaauau, uufagai ekoko eafiakae, epamaunimue kai, epaini'i einaka, “Foloopopo! Isa maaga maunina,” eoma. 11 Egae kai isa e'agaukae pugu, Iesu ega mae eopolaga fo'amaga eaniia. Ke enini'ani pugu elao mo egani aisama, ega'ina afuga epua'afuga ekailai elao. 12 Papiau au ega'ina uindouai e'ualai auga maaga maunina keafiia fou ega e'a kelao ke alo'i ekai'ia'ia, keameame.

Paulo Troas Epua'afuga Miletus Taoninai Ekoko

13 Lai aufai alao lontiai ke Asos taonina alao egae Paulo lontiai fauka aoma, gome isa ifegai ega agelao auga iifaga epaapa efua. 14 Isa emai Asos taoninai lai fou apiaogai aisama, lontiai aukaisa fou alao Mitilene keleipuagai. 15 Ke egani aisama, Mitilene keleipuaga apua'afuga, lontiai alao Kios keleipuagai. Ega'ina kina afegai aisama, Kios keleipuaga apua'afuga lontiai apagai alao Samos keleipuagai. Ke egani aisama, Samos keleipuaga apua'afuga, lontiai alao Miletus taoninai. 16 Ke Paulo afekaina koa aisama, Ierusaleme taoninai Pentikost miamiaga feisa eoma. Ke isa opo epaapa aga'onia mo, Asia agogai kina ma'o falapafua eoma puo, Efesus taoninai falakoko, fapaafiafi lontiai faaulai mo falao eoma.

17 Lai Miletus taoninai aofau aisama, Paulo iifa eulaisa, Efesus taonina pako'a papiau'i epo'iai au akaiki'a'i au'i isa eega fekemai eoma. 18 Ke isa kemai aisama, epaini'i einaka, “Lau Asia ago lamai mo kinagai, oi fou aagu ke kina ma'oai, ala laagu oma auga oisa ologo. 19 Iudea papiau'i i'opo akaiki'a'i ipauma'i lau eeuai kekapai'i, iifa kepaapa lau fekeafi apalaniau keoma mo ganinagai, lau ifou e'eleu ipaumau lapamiaisau, ke maau mai'iu'iuga mo Lopia ega pinauga lakapaisa. 20 Oi ologo kapa ma'oai oi fekepalagainimi au'i alapapuua lainogonia, ke la'afouai lapamalelenimi, ke e'a aga'o aga'ogai isafa lakoko lapamalelenimi. 21 Ke lau Iudea ke Grik papiau'i maa'iai laifa, isa e'i laomai apala'i fekeumakalaini'i, ke Lopia Iesu fekepako'ania laoma.

22 “Ke pau Deo ega Spiritu epaafiau kainai, lau Ierusaleme taonina lalao. Egae lau faagauai kapa'ina agemia auga alalogo. 23 Kai pau lau lalogo auga, taoni ma'oai alo'iai lakoko alogai, Deo ega Spiritu lau ainau epalogo eifa, tipula ke kiekie akaiki'a'i lau ke'imaisau eoma. 24 Kai lau ifou e'u agu maunina auga lau eeuai kapa aga'o laa'i koa lapamia. Ega koa lau alogamai e'u pinauga fapafua laoma. Ke Lopia Iesu pinauga epeniiau auga, iifa faunina Deo ega gafegafe fouga papiau maa'iai faifafou ko'ania eoma auga fapafua laoma.

25 “Ke lau pau lalogo oi epomiai lalao lamai, Deo ega agofa'a fouga maamiai lainogonia aumi kai aga'o afoloisau pugu. 26 Ega puo pau lau oi maamiai laifania, epomiai kaisau Deo aina aeafia kai, muni agemae koa aisama, lau e'u puo laa'i, isa ifo ega puoai afa ageafia. 27 Gome lau Deo ega logo ma'oai fouga alapapuua maamiai laifafou afe'aini'i. 28 Ifomi fo'ima feloimi, ke Deo ega Spiritu oi ima'ima aumi epamiaimi, papiau ma'oai oi imamiai epaau'i au'i fo'ima'i. Ke sipi i'ima au'i koa fomia Deo Gauga eulaisa papiau fau'iai emae, ifagai e'afai'i ega papiau epamia'i au'i isafa fo'ima'i. 29 Lau lalogo alapua'afunimi aisama, papiau isa'i ago alo amu'e'i a'i'i koa i'opo'i akemia akemai epomiai ke pako'a papiau'i sipi koa i'opo'i au'i ake'i'ini'i. 30 Ke oi epomiai ganinagai, papiau isa'i ake'ue pako'a papiau'i fekela'a pagaini'i, isa muni'iai fekepea akeoma puo, Deo ega iifa pifogeai akepaefo pagainia akeifani'i. 31 Ega puo oi ifomi fo'ima feloimi! Ke inipo oiso alogai, gapi gani aga'o aga'o, ke kina isa'i maau mai'iu'iuga mo ainami lapalogo alaapakipo auga folo'agege.

32 “Ke pau lau oi Deo imagai lapaaumi, ke ega gafegafe iifagai lapua'afunimi. Ke Deo ega iifa ega'ina oi agepaukimi Deo agopako'ania, ke agepakapulanimi agelao, Deo papiau alo'i elolofa au'i epo'iai kapa'ina oi apumi eoma auga agoafia. 33 Lau kai aga'o ega silifa, gold ke tiapu alamaaga. 34 Oi ifomi ologo, kapa'ina lau ke fou apinauga au'i ani'i aani au'i ifou imauai lakapai'i. 35 Lau Lopia Iesu ifo ega iifa laopolaga, ‘Epipeni auga Deo eegai kapa felo'i ma'o ageafi'i, ke eafiia auga Deo eegai kapa felo'i oisomo mo ageafi'i,’ eoma. Ega puo kapa ma'oai lakapai'i alogai, pinauga kapula ega'inagai kaisau keapoke au'i fapalagaini'i auga oi lapakinaimi,” eoma.

36 Paulo ega'ina iifa'i eifani'i efua aisama, ma'oai fou keanife'u kemegamega. 37 Ega'ina afegai keapepe, uufagai kekoko kepamegonia. 38 Paulo ega nini'ani ma'oai alo'i epakiekie kai, afakeisaisa pugu nini'anina eifania aisama, alo'i ekiekie alogaina. Egae kai keisaoga kelaoaina mo lontiai kepa'agaua.

Copyright information for `MEK