Acts 21

Paulo Ierusaleme Taonina Elao

Ega'ina afegai Paulo, ke lai ma'oai, isa apamegoni'i apua'afuni'i, lontiai a'agaukae. Egae kai lontiai opainai mo alao Kos keleipuaga. Egae afeu egani kai, Rodes keleipuaga alao, ke egae alao mo Patara ufapogai. Egae lonti aga'o a'uai agepagai Fenisia ago agelao auga akapulaisa aafiia ega alao. Alao alogai, maamai elao Saiprus keleipuaga aisa aisama, kua apie South kaina mo apiau oma, Siria ago alao. Ke egae Taire ufapogai, Taire amu'amu'i fekeafiopu'i keoma puo Taire ufapogai aofau. Lontiai aake aisama, pako'a papiau'i egae keagu au'i akapuni'i. Ke aisa'i aisama, egae iifi aga'o fou aagu. Ega'ina alogai Deo ega Spiritu, egae pako'a papiau'i Ierusaleme taoninai Paulo faagagai kapa'ina agemia auga epalogoni'i. Ega puo pako'a papiau'i Paulo kepaini kapulania, Ierusaleme taonina faelao keoma. Kai Ierusaleme taonina agalao kina emai aisama, pako'a papiau'i ma'oai akafa'i, ke gau'i fou keisaonimai alao taoni afegai foeai fou aanife'u amegamega. Egae kai aga'o aga'o ima'i aafiia apamegoni'i kai apua'afuni'i lontiai a'agaukae akailai. Ke isa auga kemue e'i e'a kelao.

Lai Taire ufapoga apua'afuga alao, Tolemais ufapogai aofau. Egae aake aisama, pako'a papiau'i egae keagu au'i aisa'i, ke keagu felo ma pa'anina apa'ani. Ke isa fou kina aga'omo egae aagu. Ke egani aisama, apua'afuni'i lontiai alao Sisarea taoninai. Egae Sisarea taoninai, au aka Filip ega e'ai akoko fou aagu. Filip auga kina ma'oai iifa faunina Iesu fouga papiau maa'iai eifafoua auga. Ke ufainagai Ierusalemeai apostolo, pako'a papiau'i fekepalagaini'i keoma puo, epo'iai kekinani'i pipalagai au'i imagea kuagai gua kepamia'i au'i aga'o.
8 6:1 elao 6:6 foisa.
Isa gauga ifiao'i pani keagu profeta koa i'opo'i Deo ega iifa keifafoua.

10 Egae Sisarea taoninai aagu kina pika koa elao afegai, profeta auga aka Akabus, Iudea agogai emai auga emai lai aagu taoninai. 11 Isa emai Paulo ega tiapu peletaga eafiia, ifo ife ima fou egopei'i kai eifa einaka, “Deo ega Spiritu eifa, ‘Pau lau lagopeisau koa i'opoga, Ierusaleme taoninai Iudea papiau'i, peleta inagome auga akeafia, ega akegope oma. Egae kai akeafia Iudea papiau'i laa'i au'i ima'iai akepaaua,’” eoma.

12 Lai ke pako'a papiau'i fou egae aagu aumai i'ina iifaga a'o alogonia aisama, Paulo agoinia Ierusaleme taonina faelao aoma. 13 Kai Paulo eifa einaka, “Lau ifou lalogoainiau, Ierusaleme taoninai isa lau fakegopeisau mo kai, Lopia Iesu faugai egae famae laoma. Ega puo foloapepe alou folopakiekie ke folopaapokenia,” eoma. 14 Lai isa alo aaniia kai aekaina puo, aapakipo kai apainia ainaka, “Deo ega logoai anina eani kainai mokapa,” aoma.

15 Ega'ina afegai amu aukai'i Ierusaleme taonina alao. 16 Ega aisama pako'a papiau'i isa'i Sisareai keagu au'i, Neison ega e'ai faagu keoma puo, keisaonimai kelaoainimai mo egae. Isa Saiprus keleipuaga auga, ke mamagai mo Iesu kepako'a kakaua papiau'i aga'o.

Paulo Ierusaleme Taoninai

17 Egae kai lai Ierusaleme taoninai akoko aisama, pako'a papiau'i alo'i gamagai mo keifa kokoimai. 18 Egae afeu egani aisama, Paulo lai ma'oai fou James amaisa aoma puo eega alao. James auga Ierusaleme taoninai pako'a papiau'i e'ima'i lopiaga. Isa afugai akoko aisama, pako'a papiau'i ke au akaiki'a'i au'i isafa ma'oai egae keagu. 19 Paulo isa epamegoni'i. Egae kai Iudea papiau'i laa'i au'i epo'iai, Paulo Deo ega pinauga ekapaisa alogai, Deo isa epalagaina kapa'ina ekapai'i auga, aga'o aga'o fouga maa'iai eifania. 20 Paulo i'ina eifania a'o kelogonia aisama, Deo keau afagaina, ke Paulo kepainia keinaka, “Akimai, oi lologo Iudea papiau'i isafa ealogai alogaina pau Iesu kepako'ania. Ega'ina au'i Iesu akepako'ania koa kai, alo'i ko'agai Moses ega iifa muninai kepea au'i. 21 Kai isa a'oa'o kelogonia, oi Iudea papiau'i, Iudea papiau'i laa'i au'i fou keagu au'i ma'oai lopamaleleni'i, isa gau'i maguae'i faaga iifalaina gouga fakekapa, ke Iudea papiau'i ega'ina, i'a a'a kagakaga muninai fakepea looma. Iina koa kekapa isa Moses ega iifa muninai fakepea, fekemuni apua auga maa'iai lopamalelenia. 22 Ke oi lomai inae auga iifa gome isa fouga akelogo. Ega aisama a'oa'o akaiki'a agemia. Lai auga ega'ina iifaga ko'a laa'i auga fapalogoni'i aoma. Ega puo pau kapa aga'o oi faagamuai fakapa aoma. 23 Ega kainai pau kapa'ina agaifania auga ainamai kainai fopea fokapa. Papiau pani lai eemaisai keague. Isa ufainagai ifo'i Deo maagai pako'a nini'anina kekapaisa, Deo kepako'ania. 24 Au i'ina au'i pani moafi'i fou lai emai kagakagai alomu felo femia, laomai apala fopua'afuga miamiaga fokapa. Ke isa a'o Deo fekepa'a penia au'i afa'i fooge. Egae kai Deo kepako'ania efua auga gouga fekekapa kania'i fekekagolaisa. Ega aisama Iudea papiau'i ma'oai akeisa, oi foumu kelogo kakaua auga ko'a laa'i akeoma. Ke oi isafa Moses ega iifa kainai lopea auga akepako'ania. 25 Kai Iudea papiau'i laa'i au'i, Iesu kepako'ania au'i ee'iai, alomaisai opola kapa apaapa auga maleleai apapua aulaisa efua. Ega'ina malelega alogai fo'ama pifoge deo'i kepa'a peni'i au'i fakeani'i, ke amagelofe akeafia au'i papiau fou amage koa laoga maina fakekapa, ke a'o aiso'i kepepe apua, ufeai aiso'i kela'a apua au'i fakeani'i, ke ifa'i isafa fakeinu aoma,” keoma.

26 Isa keifa kainai egani aisama, Paulo au ega'ina au'i pani eafii'i fou kagakaga kainai alo'i felo femia, laomai apala fekepua'afuga auga miamia kekapaisa. Egae kai Paulo gaika isa ifo'i alo'i ofuga agefua afegai ke gaika aga'o aga'o fau'iai a'o Deo agepa'a penia auga kina, sakedote maagai gaifania eoma puo Deo ega e'ai ekoko, sakedote eega elao.

Paulo Deo Ega E'ai Keafiia

27 Paulo ke au au'i pani alo'i ofuga agefua kinagai, iifi aga'o fepagai koa i'opoga alogai, Iudea papiau'i isa'i Asia agogai kemai au'i, Paulo Deo ega e'ai keisa. Ega aisama la'afouai papiau ma'oai alo'i keaniia puo Paulo eegai gua'i ekupu. 28 Ke Paulo keafiia keagaga keinaka, “Israel papiaumi! Amopalagainimai. I'ina auga afu ma'oai papiau'i epamaleleni'i Deo ega e'a, Moses ega iifa, ke Israel papiau'i keifa apala peni'i. Ega'ina mo laa'i kai, Grik papiau'i i'a a'a kagakaga kainai akepea au'i emaiseini'i Deo ega e'a elolofa auga alogai epakoko'i. Ega'ina auga i'a a'a kagakaga kainai Deo maagai apala ipauma puo e'a alo epaofua,” keoma. 29 Efesus taonina auga aga'o aka Tropimus, Paulo fou Ierusaleme taonina alogai kelao kemai kakaua auga keisa puo, keopolaga Paulo isa emaiseina Deo ega e'a Iudea papiau laa'i au'i fakekoko keoma auga afuga alogai epakoko keoma. Ega puo isa ega keifa oma.

30 Ierusaleme taonina papiau'i ma'oai i'ina iifaga a'o kelogonia aisama, gua'i ekupu alogaina puo fofougai kepiau kelao Paulo keafiia ega'ina afugai kela'a pupuge Deo ega e'a afe kelaoaina. Ke fiakoa mo Deo ega e'a pa'afina kekupunia. 31 Ke Paulo kegaaupugua keomaoma kai, Roma ifani au'i 1000 e'ima'i lopiaga, Ierusaleme taonina alogai a'oa'o akaiki'a emia auga fouga elogo. 32 Ega puo isa fiakoa mo ifani au'i 100 ke'ima'i lopia'i isa'i, ke ifani au'i fou kepiau keake la'afou kelao. La'afouai papiau Paulo keauauga kai ifani au'i ke ifani lopia'i kemai auga keisa'i aisama, Paulo keauga au'i keapakipo.

33 Ke ifani au'i 1000 e'ima'i lopiaga elao Paulo eafiia ega ifani au'i epaini'i, tieini gua keafii'i kegopeisa. Egae kai Paulo kaisau auga ke kapa'ina ekapaisa auga la'afou epa'ani peni'i. 34 Ega aisama la'afou alogai papiau isa'i keagaga aage mo aua aua e'i opola keifania. Isa a'oa'o i'oina i'oina kekapaisa puo, ega'ina lopiaga kapa'ina ko'a auga aekapulaisa. Ega puo ega ifani au'i epaini'i Paulo kegaafia isa keaguagu afuga kegalaoaina eoma. 35 Ega kainai Paulo kelaoaina ifani au'i keaguagu e'a fakagaga kelaisapia aisama, la'afou papiau'i au'i ma'o ke'e'efa alogaina, isa muni'iai kepea puo, ifani au'i Paulo keafiakae kepuaisa kelaoaina. 36 Ega'ina la'afouga papiau'i isa muni'iai kepea keagaga iina keoma kelaoaina, “Amoaupugua! Amoaupugua!” keoma.

Paulo La'afou Papiau'i Maa'iai Enini'ani

37 Ifani au'i Paulo keafiia e'i aguagu afuga alogai kegakokoaina keomaoma kai, Paulo ifani au'i 1000 e'ima'i lopiaga epa'ani penia einaka, “Lau oi maamuai manini'ani laoma kai agekaina ma?” eoma.

38 Ke ega'ina lopiaga einaka, “Ei! Alalogo, oi Grik mala lologo! Ke ega kinagai Isipto auga aga'o, lai emai Roma kamanina eegai kelele akaiki'a ekapaisa, kelele papiau'i 4000 e'ima'i, ago maininai epakoko'i. Ega'ina auga oi ma,” eoma.

39 Kai Paulo einaka, “Laa'i! Lau Iudea au, Silisia agogai Tarsus taoni akaiki'a ipauma auga au. Mogafegafe papiau maa'iai manini'ani laoma,” eoma.

40 Ega aisama ifani lopiaga Paulo egafegafe penia. Ke Paulo fakagai eapa, imagai papiau komo fekeoma auga gouga ekapaisa. Ke la'afou fofouga komo keoma aisama, Aramik
40 Hibru mala isafa agekaina
malagai

Copyright information for `MEK