Acts 22

enini'ani.Ke Paulo ega nini'aniai iina eifa oma einaka, “Amau ke aau akiu, pau ifou fou alaifania ainau fologo,” eoma.

Papiau isa Hibru malagai enini'ani aina kelogonia aisama, komo mo keoma.

Ke Paulo isa epaini'i pugu einaka, “Lau Iudea au, Tarsus taonina, Silisia agogai lamauni kai, lamai inae Ierusaleme taoninai lafa'a. Egae kai lau pamalele auga au akaiki'a aka Kamaliel epamaleleniau. Isa lau i'a ufu'a apa'a Moses ega iifa ma'oai fofougai epamaleleniau. Ega puo pau inae ma'oai oapae koa i'opoga mo, lau isafa alou ko'a ipaumagai Deo ega iifa kainai lapea. Ufainagai lau Iesu ega iifa muninai kepea au'i, au ke papie fou laafii'i lagopei'i ke lapatipulani'i. Ega koa i'opoga lakapaisa laafi apalani'i, ke isa'i isafa lapamae'i. Sakedote lopia fa'a'i ke kansolo ma'oai lau kapa'ina lakapai'i auga kelogo felo puo, pau kapa'ina laifania auga ko'a mo maamiai akeifania agekaina. Isa Damaskus taonina papiau'i, Iesu kepako'ania au'i faafi'i fagope'i malelega kepapua kepeniiau. Ega puo lau pako'a papiau'i faafi'i, fagope'i Ierusaleme taonina famaiseini'i, fapatipulani'i laoma kainai, Damaskus taonina lalao.

“Kina maaga atiafa koa i'opoga lalao Damaskus taonina eegai aisama, fiakoa mo eaea akaiki'a ufai eake eailofeisau. Ega aisama maau epa'uminania la'ualai a'isaai. Ke ufai aufalao aga'o enini'ani epainiau einaka, “Saulo! Saulo! Kapa puo loafi apalaniau?” eoma.

“Ke lau lainaka, ‘Lopia! Oi kaisau?’ laoma.

“Isa einaka, ‘Lau Iesu Nasareta au, loafi apalaniau au,’ eoma.
Kai lau fou alao au'i eaea akaiki'a keisa kai a'oa'o ega'ina auga a'o akelogonia, ke kaisau fou anini'ani auga akelogo.

10 “Ke lau lapa'ani pugu lainaka, ‘Lopia! Kapa'ina fakapa looma?’ laoma.

“Lopia einaka, ‘Mo'ue Damaskus taonina alogai mokoko. Egae Deo ega logoai au aga'o ekinaga kapa'ina fokapa'i eoma au'i ma'oai maamuai ageifani'i,’ eoma.
11 Kai eaea akaiki'a maau epakimi'inia puo, fou apea au'i imauai keafi kepapeaisau Damaskus taonina alogai akoko.

12 “Damaskus taoninai au aga'o aka Ananias eagu. Isa alo ko'agai Moses ega iifa muninai epea. Ega puo Iudea papiau'i Damaskus taoninai keagu au'i ma'oai ega'ina auga kelogo felo ke aina kainai kepea. Isa lau gaisau eoma puo eeu emai. 13 Emai eeuai eapa aisama epainiau einaka, ‘Akiu Saulo! Maamu felo gamia pugu!’ eoma. Ega aisama pau pau maau ekiakae isa laisa.

14 “Ke isa epainiau einaka, ‘Ufu'a apa'a e'i Deo ega pinauga kapa'ina auga fologo fokapa eoma puo ega logoai ekinanio. Ega kainai Iesu alo opaina auga keagai eapakina penio loisa ke akegai nini'ani a'o lologonia. 15 Oi kapa'ina loisa ke a'o lologonia auga fouga ma'oai papiau maa'iai foifafoua. 16 Ega puo pau kina maaga folopafua! Mo'ue Iesu mopako'ania, akagai baptismo moafia, ke emu laomai apala'i moumakalaini'i. Egae kai Deo emu laomai apala'i age'agegeaini'i,’ eoma.

17 “Ega'ina afegai lamue Ierusaleme taonina lamai. Inae Deo ega e'a alogai lakoko lamegamega laolao kai maau elaulau Lopia Iesu laisa. 18 Isa lau epainiau einaka, ‘Paafiafi Ierusaleme taonina mopua'afuga, gome oi lau fou aloifafoua auga afakepako'ania,’ eoma.

19 “Ke lau isa lapainia lainaka, ‘Kai Lopia, lau Iudea e'i la'afou afu'i aga'o aga'o lalao, papiau oi kepako'anio au'i laafii'i, laaunii'i, ke lapatipulani'i. 20 Ke papiau ifo'i afe'i tiapu'i kei'iulai'i emu pinauga auga Stefano keaupugua ifa efaka aisama, lau egae laapa isa afe'i tiapu'i la'imai'i, ke ega mae auga lapamia felo mo laoma. I'ina lakapai'i au'i Ierusaleme taonina papiau'i ma'oai kelogo felo,’ laoma.

21 “Kai Lopia eifa pugu einaka, ‘Molao lau alaulaiso agofa'a fua Iudea papiau'i laa'i au'i ee'i alolao,’” eoma.

22 Papiau Paulo aina kelogonia elaolao, Iudea papiau'i laa'i au'i fou'i eifania aisama, aiso'i gomegai keagaga keinaka, “Isa ama'ama auga. I'ina agofa'agai ageagu afaekaina. Ega puo amoaupugua!” keoma.

23 Ke isa gua'i ekupu alogaina puo, keagaga afe'i tiapu'i kei'iulai'i kepuake'i, aeapu keafiia ke'afoka. 24 Ega aisama ifani lopiaga ega au au'i eifa kapula peni'i, Paulo aguagu afugai fekekokoaina eoma. Ke kekokoaina aisama, Iudea papiau'i kapa puo, iina koa isa puogai keagaga aage mo auga fekekapulaisa eoma. Ega puo isa ega au au'i epaini'i, uipiai kegagapuka ke kegapa'ani penia eoma. 25 Paulo ima keafiakae kania laagai kegopeisa ke kegagapuka keomaoma kai, ifani 100 e'ima'i lopiaga egae eapa auga epainia einaka, “Lau Roma au. Roma auga ega kelele kapa auga alokapulaisa kai agogapuka auga felo ma opamia?” eoma.

26 Ke ega'ina lopiaga i'ina iifaga a'o elogonia aisama, elao ifani au'i 1000 e'ima'i lopiaga auga maagai fouga eifania einaka, “I'ina auga Roma auga. Isa kapa apala aga'o ekapaisa auga alakapulaisa. Ega puo faagagai kapa aga'o fakapa koa auga afaekaina,” eoma.

27 Ifani lopiaga i'ina iifaga a'o elogonia aisama, Paulo eega elao epa'ani penia einaka, “Moifa, iifa gome oi Roma aumu ma?” eoma.

Paulo einaka, “E, lau Roma au,” eoma.

28 Ke ifani lopiaga eifa einaka, “Lau Roma au mamia laoma aisama, moni akaiki'a laogeisa kai Roma au lamia,” eoma.

Kai Paulo eifa einaka, “Lau amau Roma auga puo, lau Roma au,” eoma.

29 Ega puo kegapa'ani penia keoma au'i Paulo fouga kelogo aisama, fiakoa mo keapamue. Ke ifani lopiaga ega'ina ifo Paulo Roma auga ke ega kelele aga'o akekapulaisa kai tieiniai kegopeisa auga Roma kamanina eifa apua. Ega puo emani'i alogaina.

Paulo Iifa Epakaisa

30 Kai ifani lopiaga kapa puo Iudea papiau'i Paulo iifa fepakaisa auga oko galogo eoma. Ega puo egani aisama Paulo epapealaisa. Ke iifa eulaisa sakedote lopia fa'a'i ke kansolo ma'oai fekekaigugu fekenini'ani eoma. Ke kekaigugu aisama, Paulo elaoaina ma'oai

Copyright information for `MEK