Acts 23

ago'iai epaapa.Paulo kansolo au'i maa'i alo ipauma eisa ke eifa einaka, “Aau akiu, lau alou opou fofougai Deo ega pinauga lakapa, ke Deo maagai laomai felo'i mo lakapai'i emai iina kina. Lau alouai lapako'ania kapa aga'o alapalifua,” eoma. Ega aisama sakedote lopia fa'a aka Ananias Paulo eegai keapa au'i eifa kapula peni'i ake kegapoa eoma. Kai Paulo Ananias epainia einaka, “Oi egae loague lau Moses ega iifa laaupea looma kainai lopa'ani peniau. Kai papiau lopaini'i akeu kegapoa looma puo, oi ifomu Moses ega iifa ega'ina auga loaupea.
3 Leviticus 19:15
Oi afemu felo kai alomu auga eofu afe'ai. Ega puo Deo oi agepoaiso!” eoma.

Ega aisama Paulo eegai keapa au'i Paulo kepainia keinaka, “Oi Deo ega sakedote lopia fa'a eegai foloifa apala!” keoma.

Kai Paulo einaka, “Aau akiu, lau alalogo felo. Moses ega iifai iina eifa oma, ‘Papiau ke'ima'i au'i ee'iai foloifa apala,’ eoma. Ega puo isa sakedote lopia fa'a auga malogo koa aisama, falaifa apala penia,”
5 Exodus 22:28
eoma.

Ega'ina alogai Paulo iifa ipakaina e'a alogai papiau isa'i Saduseo ikupuga au'i, ke isa'i Faliseo ikupuga au'i eisa'i. Ega aisama Paulo eagaga einaka, “Aau akiu, lau Faliseo au. Lau inau amau isafa Faliseo papiau'i. Lau inae iifa lapakaisa, gome Deo papiau maeai agepamaunimue'i auga lapako'ania la'ima,” eoma. Paulo ega'ina eifania aisama, Saduseo au'i ke Faliseo au'i epo'iai akekua e'uegekae, la'afouai kekani aua aua e'i ikupuai keagu. Faliseo au'i keifa Deo papiau maeai agepamaunimue'i keoma. Ke agelo ke isage isafa ko'a'i keague auga kepako'ania. Kai Saduseo au'i auga i'ina iifa'i ko'a'i laa'i keoma.

Ke fou keakekua keagaga a'oa'o akaiki'a emia. Faliseo epo'iai, Moses ega iifa kepamalelenia au'i isa'i ke'uegekae Saduseo au'i kelo'u peni'i keinaka, “Lai i'ina auga faagagai kapa aga'o apala alakapulaisa. Iifa gome isage o agelo i'ina auga fou kenini'ani koa aisama, apala aga'o aekapaisa puo faagagai kapa aga'o fakapa koa afaekaina,” keoma. 10 Ke akekua akaiki'a ipauma emia aisama, ifani au'i 1000 e'ima'i lopiaga, Paulo kela'a aisoge eisa'i afemae eoma puo emani'i alogaina. Ega kainai ifani au'i eifa kapula peni'i, kegaake papiau epo'iai Paulo kegala'alaisa, isa keaguagu afuga kegalaoaina eoma.

11 Ega'ina gapinai, Lopia emai Paulo eegai eapa kai, epainia einaka, “Folomani'i, alomu mopakapulania! Ierusaleme taoninai lau fou loifafou kapulania koa i'opoga mo, Romai isafa ega koa fokapa,” eoma.

Paulo Ogefakeai Fekeaupugua Auga Ninina Ke'aninia

12 Egani aisama Iudea papiau'i kekaigugu, Paulo ala fekeaupugu oma auga ninina ke'aninia. Ke ifo'i alo'i ko'agai kepako'ania afakeaniani, kapa aga'o afakeinu, Paulo akeaupugua afegai kai keoma. 13 Au ma'oai au'i 40 apiegai iifa ega'ina kepaapa. 14 Egae kai ega'ina au'i sakedote lopia fa'a'i, ke au akaiki'a'i fou ee'i kelao kepaini'i keinaka, “Lai ifomai alomai ko'agai apako'ania, afalaaniani ke kapa aga'o afalainu agelao Paulo agaaupugua afegai kai. 15 Ega puo oi ke kansolo au'i fou ifani au'i 1000 e'ima'i lopiaga eega folao, Paulo felo o apala ekapai'i auga fokapulai'i fologo felo ke pifogeai fogoina fepapealaisa fomaiseina. Ke ifani lopiaga isa agepapealaisa iina agemaiseina keagai aisama, lai afua aague isa agaaupugua,” keoma.

16 Kai Paulo afakua gauga o'oae i'ina fouga elogo aisama, elao ifani au'i e'i aguagu afugai Paulo maagai eifania.

17 Ega aisama Paulo ifani au'i 100 e'ima'i lopiaga eifaga emai ke epainia einaka, “I'ina auga agu'a ifani au'i 1000 e'ima'i lopiaga maagai nini'ani aga'o gaifania eoma puo, molaoaina,” eoma.

18 Ega puo ifani au'i 100 e'ima'i auga isa elaoaina, ifani lopiaga eegai ke epainia einaka, “Paulo, tipula auga eifaniau. Ke lau lalao aisama, isa epainiau eifa, i'ina auga oi maamuai kapa aga'o gaifania eoma puo isa oi eemu lamaiseina,” eoma.

19 Ke ifani lopiaga ega'ina auga imagai eafi epapea elao me'egai kai epa'ani penia einaka, “Kapa'ina maauai moifania looma?” eoma.

20 Ke au ega'ina einaka, “Iudea papiau'i alo'i aga'omo emia, fafoko eemu fekemai, Paulo felo o apala ekapai'i au'i fekekapulai'i fekelogo felo, ke pifogeai akepainio, isa fopapealaisa, fekelaoaina kansolo ago'iai fekepaapa keoma. 21 Papiau 40 apiegai ifo'i alo'i ko'agai kepako'ania, afakeaniani ke kapa aga'o afakeinu agelao Paulo akeaupugua afegai kai keoma. I'ina papiau'i pau kefua kei'ofake oi mo emu iifa kaina kekai. Ega puo isa akemai akepainio aisama, aina'i foloafia Paulo folopapealaisa,” eoma.

22 Ifani au'i 1000 e'ima'i lopiaga, au agu'a ega'ina epainia elao kai, eifa kapula penia einaka, “Kapa'ina maauai loifania auga kai aga'o maagai foloifania,” eoma.

Paulo Keulaisa Kafana Feliks Eega Elao

23 Egae kai isa ifani au'i 100 ke'ima'i au'i auni'i eifani'i. Isa kemai aisama eifa kapula peni'i einaka, “Ifani au'i 200 ke ifani au'i otiai keaguka au'i, au'i ma'oai 70, ke auli iso keafi'i au'i, au'i ma'oai 200 amoafi kaigugui'i amofua amoagu, gapiai kina maaga 9 o'clock koa i'opoga Sisarea taonina folao. 24 Ke Paulo isafa ega oti aga'o fopagome, feaguka fo'ima felo kafana Feliks afugai fopakoko kai fomai,” eoma.

25 Ke malele isafa epapua epenii'i. Malele ega'ina iina epapua oma:

26 
  • Kafana Feliks, au akaiki'a ipaumamu aumu. Oi loagu felo ma?
Lau Klaudius Lisias, eemuai i'ina malelega lapapua laulaisa.

27 
  • Iudea papiau'i i'ina auga keafiia kegaaupugua keoma. Kai isa Roma auga, auga a'o lalogonia aisama, lau e'u ifani au'i fou alao isa aafiia kania agagaoga.
28 Ke kapa puo Iudea papiau'i, isa iifa ipakainai kepaapauka auga malogo laoma puo, isa e'i kansolo ee'i lalaoaina. 29 Ke iifa kepakaisa a'o lalogonia aisama, lalogo isa Moses ega iifa kainai puo iifa kepakaisa. Kai isa fetipula femae koa kapa'i aga'o aekapai'i puo laopolaga aekainia. 30 Ke au aga'o emai Iudea papiau'i isa akeaupugua iifaga kepaapa auga fouga maauai eifania aisama, fiakoa mo laulaisa eemu efai. Ke iifa kepakaisa au'i isafa laifa kapula peni'i oi eemu fekefai maamuai isa kapa'ina apala ekapaisa auga fekeifania laoma. Mo efua. 31 Ega puo ifani au'i e'i lopia ega iifa kainai kepea, gapiai Paulo keafiia kelaoainia mo Antipatria taoninai. 32 Egani aisama, ifani au'i otiai keaguka au'i mo Paulo keisaoga kelaoaina kai, ifani au'i fofouga kemue e'i aguagu afuga kelao. 33 Paulo fou kelao au'i, Sisarea taoninai kepealai aisama, malele kafana kepeniia. Ke Paulo isafa kafana imagai kepaaua. 34 Kafana malele ega'ina ekuapinia efua aisama, Paulo epa'ani penia einaka, “Oi ago kapagai lomai?” eoma. 35 Ke Paulo Silisia agogai emai auga eifania a'o elogonia aisama, epainia einaka, “Ekainia, iifa ipakaina kekapaisa au'i iina akemai aisama, oi emu iifa ipakaina a'o alalogo,” eoma. Egae kai ega au au'i eifa kapula peni'i, isa fekelaoaina kin Herod ega e'a, kafana eagu afugai feagu kai feke'ima eoma.

Copyright information for `MEK