Acts 24

Paulo Kafana Feliks Agogai Iifa Epakaisa

Kina ima afegai, sakedote lopia fa'a Ananias, au akaiki'a'i isa'i, ke au aga'o iifa ipakainai epipalagai enini'ani auga aka Tertulus fou iifa ipakaina fekekapa keoma puo, kelao Sisarea taonina. Egae kafana Feliks agogai Paulo ega iifa ipakaina fouga maagai keifania. Ke Paulo keifaga ekoko emai aisama, Tertulus e'ina Kafana maagai iifa epakaisa einaka, “Oi lo'ima feloimai puo gagaoai mo aagu epo emaefa emai mo pau kina. Feliks au akaiki'a aumu, oi emu pinauga ikifagai emai ago ma'oai felo mo lopamia'i. Ega puo lai auga kina ma'oai afu ma'oai, kapa'ina eemaisai lokapai'i au'i kai'iai, tenkiu akaiki'a apenio. Lau auga i'ina iifa ipakainai falapaafi puguiso laoma. Kai nini'ani e'elega mo maamuai alaifania auga emu gafegafeai ainau fologo.

“I'ina auga Iudea papiau'i agofa'a ma'oai alo'iai keagu au'i ee'i elao a'oa'o akaiki'a mo epa'uegenia auga aisa alogo. Ke isa Nasareta auga ega ikupu papiau'i e'i lopia fa'a aga'o. Isa isafa Deo ega e'a gapaofua eoma ekapakapa kai aisa puo, aafiia iina amaiseina.
6-7 Papiau isa'i 6-7 fuagai i'ina iifaga kepapua: “Lai Moses ega iifa kainai afa amapenia aoma. Kai ifani lopiaga aka Lisias emai ega isapuai isa imamaisai eafiia. Ke eifa kapula peni'i, iifa ipakaina kekapaisa papiau'i oi eemu fekemai eoma.”
Pau oi ifomu alopa'ani penia aisama, kapa puo lai isa iifa ipakainai apaapauka, eemu amaiseina auga ma'oai ko'a mo auga, alologo felo,” eoma.

Ke Iudea papiau'i isafa, Tertulus ega nini'ani laagai keapau ko'a mo keoma.

10 Ega aisama kafana Feliks ima eafiakae Paulo epa'anina ganini'ani eoma. Ke Paulo eifa einaka, “Oi auga inipo ma'o i'ina ago lo'imaisa auga lalogo. Ega puo inae laapae ifou iiu laoge auga alou egama alogaina. 11 Lau kina 12 mo kelao alogai, Ierusaleme taonina lalao, Deo maau afagaina laoma. Ke lau ko'a mo laifania auga oi alopa'ani aisama alologo felo. 12 Iifa ipakaina i'ina kekapa au'i, Deo ega e'ai kai aga'o fou aakekua akeisau. Ke Iudea papiau'i e'i la'afou afugai, o Ierusaleme taoninai la'afou papiau'i alo'i laaniia, o aufalao aga'o alo laaniia, a'oa'o akaiki'a lakapaisa auga akeisau isafa. 13 Ke isa lau iifa ipakainai kepaapa ukaisau kai, kapa'ina lakapaisa auga maamuai ko'a ipauma afakeifania. 14 Kai lau ko'a mo maamuai laifania. Isa keifa lau Nasareta auga ega ikupu papiau'i e'i laomai muninai lapea keoma. Iifa gome lau ega koa lakapa. Kai keaga i'o'inagai alapea, lau isafa lai ufumai apamai e'i Deo laau afagaina. Lau auga Moses ega iifa, ke profeta kapa'ina kepapua auga ma'oai, lapako'ani'i kai'iai lapea isafa. 15 Ke i'ina papiau'i muniai au felo'i, ke au apala'i isafa maeai Deo agepamaunimue'i auga kepako'ania ke'ima. Lau isafa isa koa i'opo'i, ega'ina lapako'ania la'ima. 16 Ega puo lau alou ko'agai aufa kina, Deo maagai ke papiau aumauni maa'iai, ifou la'ima feloisau puo, kapa apala aga'o alakapaisa.

17 “Lau Ierusaleme taonina lapua'afuga, inipo pika koa kelao. Ke pau lamue lalao Ierusaleme taoninai. Ega aisama aau akiu, Iudea papiau'i ulalu au'i, pipeni monina mapeni'i laoma, ke Deo isafa amu mapa'a penia laoma puo lalaoaini'i. 18 Ega kainai Deo ega e'a alogai lakoko, ega'ina lakapakapa kai, Iudea papiau'i egae laapa keisau. Ega'ina alogai lai emai kagakaga kainai, alou felo femia laomai apala fapua'afuga miamiaga lakapaisa efua. Kai la'afouai alaagu, ke a'oa'o akaiki'a isafa alapa'uegenia. 19 Kai Iudea papiau isa'i, Asia agogai kemai au'i egae fou aapa. Lau isa e'i kapa aga'o lapalifua puo pau iifa lapakaisa koa aisama, isa isafa oi agomuai fou faagu inae iifa fapakaisa. 20 Kai isa akemai koa aisama, inae keague au'i kansolo afugai laapae alogai, kelele kapa lakapaisa kekapulaisa auga maamuai kegaifania. 21 Kai lau laopolaga, isa iifa aga'omo laifania auga oi maamuai akeifania agekaina. Ega'ina auga isa epo'iai laapa aisama, laagaga iina mo laifa oma: ‘Papiau maeai akemaunimue auga lapako'ania.’ Ega'ina laifania puogai, pau oi agomuai laapae iifa lapakaisa,” eoma.

22 Feliks auga Iesu kepako'ania papiau'i e'i laomai elogo felo puo, iifa ipakaina epaapakipo kina eogelaisa ke epaini'i einaka, “Lisias, ifani au'i 1000 e'ima'i lopiaga agemai aisama, oi emu iifa ipakaina agemia pugu,” eoma. 23 Ke ifani au'i 100 e'ima auga eifa kapula penia Paulo fe'ima eoma. Kai Paulo Roma auga ke ega kelele aga'o aekapulaisa puo, isa epainia, Paulo felogoaina afa'agamo fepea aisoge, ke ekefa'a isafa fekemai fekeisa fekepalagaina eoma.

24 Kina pika koa elao afegai, Feliks akafa Iudea papiega aka Drusila fou kemai. Ega aisama Feliks iifa eulaisa Paulo femai eoma. Paulo emai ke pako'a papiau'i Iesu Kristo ala kepako'a oma auga fouga maa'iai eifania a'o kelogonia. 25 Ke Paulo papiau ala koa Deo maagai alo'i opaina femia, ala koa ifo'i alo'i feke'ima felo, ke agofa'a fuagai Deo ala koa papiau e'i laomai felo, o apala afa agepeni'i auga epamaleleni'i. Feliks i'ina iifa'i a'o'i elogonia aisama, emani'i puo epainia einaka, “Mo'o, ekainia. Pau oi molao. Ke kina aga'o felogai iifa alaulaisa aisama kai fomai pugu,” eoma. 26 Ega koa ekapaisa alogai Paulo isa moni fepenia kai fepapealaisa auga anina eani. Ega puo kina ma'o mo iifa eulaisa, fou kenini'ani. Kai Paulo isa moni aepenia.

27 Kai Feliks Iudea papiau'i alo'i gapagama eoma puo, Paulo tipulai epua'afuga eagu. Inipo auni'i elao afegai, au aka Posius Festus, Feliks afuga eafiia.

Copyright information for `MEK