Acts 25

Paulo Kafana Festus Agogai Iifa Epakaisa

Festus Feliks afuga eafiia emai Sisarea taoninai ekoko kina oiso elao. Egae kai Sisarea taonina epua'afuga Ierusaleme taonina elao. Ega aisama sakedote lopia'i ke Iudea papiau'i ke'ima'i au'i fou Festus eega kelao maagai Paulo kapa'ina apala ekapaisa auga fouga keifania. Ke kegoinia ega gafegafe isa fepakina'i Paulo feulaisa Ierusaleme taonina felao keoma. Gome isa iifa kepaapa keagai fekei'ofake Paulo fekeaupugua keoma. Kai Festus einaka, “Paulo Sisarea taoninai ifani au'i ke'ima eague. Lau ifou afa'agamo Sisarea ago alalao. Ega puo oi ke'imaimi au'i isa'i fou falao, isa kapa aga'o apala ekapaisa koa aisama, iifa ipakainai fouga fekeifania,” eoma.

Festus kina 8, o 10 koa Ierusaleme taoninai fou keagu. Egae kai Ierusaleme taonina epua'afuga elao Sisarea taoninai ekoko. Egani aisama, iifa ipakaina epaagalaisa, afugai eagu ke ega au au'i eifa kapula peni'i Paulo fekeafia fekemaiseina eoma. Isa Paulo kemaiseina aisama, Iudea papiau'i Ierusaleme taoninai kemai au'i, Paulo keapa lofe ke kelele akaiki'a'i ma'o ekapai'i au'i fou'i iifa ipakainai keifani'i. Kai ifo'i ko'a kegapamia auga aekainia.

Kai Paulo ifo iina eogeisa einaka, “Lau Moses ega iifa o Deo ega e'a, ke Roma lopia fa'a kaniagai Sisa ega iifa kainai kapa apala aga'o alakapaisa,” eoma.

Kai Festus ega gafegafe Iudea papiau'i gapakina'i eoma puo Paulo epa'ani penia einaka, “Oi anina loani Ierusaleme taonina molao egae lau agouai i'ina iifa'i fopakai'i looma ma?” eoma.

10 Kai Paulo einaka, “Oi lologo felo, lau Iudea papiau'i faaga'iai kapa aga'o alapalifua. Ke pau inae Sisa ega isapuai iifa ipakaina fe'opai afugai lapae puo, inae mo iifa fapakaisa laoma. 11 Iifa gome lau kapa apala'i ipauma'i lakapai'i puo mamae keoma koa aisama, alamae auga alapamafua. Kai lau kapa'ina apala'i lakapai'i kainai Iudea papiau'i iifa ipakainai kepaapa ukaisau au'i ko'a'i laa'i koa aisama, kai aga'o lau isa ima'iai agepauisau afaekaina. Ega puo pau lagoinio Roma iifa ipakaina afuga falao Sisa agogai iifa fapakaisa laoma,” eoma.

12 Ega'ina afegai Festus, kansolo isa kepalagaina au'i fou kenini'ani. Egae kai Paulo epainia einaka, “Oi Sisa ega iifa ipakaina afuga molao auga fouga loifa kapulania puo, Sisa eega alaulaiso alolao,” eoma.

Festus Kin Akripa Maagai Paulo Fouga Eifania

13 Kina oiso koa elao afegai, Kin Akripa ke afakua aka Benise fou Festus, kafana emia auga kegaifa felo penia keoma puo eega Sisarea taonina kelao. 14 Isa kina ma'o egae keagu puo Festus Paulo ega iifa ipakaina fouga kin Akripa maagai eifania einaka, “Inae au aga'o Feliks epatipulania epua'afuga eague. 15 Kai Ierusaleme taonina lalao aisama, sakedote lopia'i, ke Iudea au'i akaiki'a'i fou i'ina auga kapa apala'i ipauma'i ekapai'i auga fouga maauai keifania kepainiau iifa ipakainai afa fapenia keoma.

16 “Kai lau iifa lapamue laifa Roma e'i kagakaga kainai kaisau au aga'o iifa ipakainai kepaapauka koa aisama, ega'ina papiau'i ago'iai au ega'ina ifo iina ageoge kakaua. Egae kai iifa ipakainai kapa apala aga'o ekapaisa koa aisama, isa ima'iai alapaaua laoma. 17 Ega puo isa lau fou amai inae aisama, iifa ipakaina alaafiapia. Egani aisama, lau e'u au laifa kapula peni'i au ega'ina kegamaiseina agouai fou iifa kegapakaisa laoma. 18 Ke isa kemaiseina aisama, fou iifa kepakaisa au'i ke'uegekae kenini'ani. Isa au ega'ina kapa apala aga'o ekapaisa auga fouga kegaifania a'o malogo laoma kai kapa aga'o akeifania. 19 Kai isa e'i akekua auga, isa ifo'i e'i kagakaga faagagai. Ke au aga'o aka Iesu emae kai, au ega'ina aka Paulo epako'ania eifa, maeai emaunimue eoma puo, faagagai iifa kepakaisa. 20 Lau i'ina iifaga ipakaina kekapaisa auga, oko alalogo felo puo, ala fakapulai oma auga alalogo. Ega puo Paulo lapa'ani penia, Ierusaleme taonina galao eoma koa aisama, egae i'ina iifa'i faaga'iai iifa fepakai'i laoma. 21 Kai Paulo eifa kapula fa'ima faulaisa Sisa agogai ega iifa fepakaisa eoma. Ega puo alaulaisa Sisa eega aelao koa kai, e'u au au'i laifa kapula peni'i, isa tipulai feke'ima felo laoma,” eoma.

22 Kin Akripa i'ina a'o elogonia aisama, Festus epainia einaka, “Lau i'ina auga ganini'ani ifou aina malogo laoma,” eoma.

Ke Festus einaka, “Fafoko kai isa agenini'ani aina alologo,” eoma.

Paulo Kin Akripa Agogai Eapa Enini'ani

23 Egani aisama, kin Akripa ke afakua Benise auni'i lopia e'i miamia tiapu'i kei'iuka'i, ke maifi'i'i kemai. Ke ifani au'i 1000 ke'ima'i lopia'i, ke taoni lopia'i fou kin ega miamia afugai kekoko. Egae kai Festus ega au eifa kapula peni'i, Paulo fekemaiseina eoma puo kemaiseina. 24 Ega aisama Festus eifa einaka, “Kin Akripa ke papiau inae fou oague aumi ma'oai i'ina auga amoisa. Iudea au'i inae Sisarea agogai ke Ierusaleme taoninai keagu au'i fofougai i'ina auga puogai kegoi peni kapulaniau keagaga keifa, isa femae fefiakoa keoma. 25 Kai lau isa femae koa kelelega aga'o ekapaisa auga alakapulaisa. Ke isa egoi peni kapulaniau, Sisa eega felao agogai iifa fepakaisa eoma puo, alouai lapako'ania faulaisa Roma felao laoma. 26 Kai lau isa lamaiseina ma'oai mo agomiai, ke oi ipaumamu kin Akripa agomuai. Ega koa iifa ipakaina afegai, kapa'ina ko'a agokapulaisa auga fapapua laoma. 27 Gome lau tipula auga i'ina, papiau fou iifa kepakaisa kai ega kelele ko'a aga'o alakapulaisa puo, fapapua Roma lopia fa'aga Sisa eegai faulaisa auga aekainia. Ke tipula auga ega kelele aga'o laa'i puo alaulai aagenia mo auga isafa laopolaga aekaina,” eoma.

Copyright information for `MEK