Acts 26

Ega aisama kin Akripa, Paulo epainia einaka, “Oi lalogoainio ifomu foumu moifania,” eoma.

Ega puo Paulo ifo fouga gaifania eoma, ima eafiakae ifo iina eogeisa eifa einaka:
“Kin Akripa, Iudea papiau'i iifa ipakainai kepaapa ukaisau kainai, laopolaga Deo lau kapa felo'i epeniiau puo, pau oi agomuai laapae ega'ina iifa'i kai'iai ifou iiu laoge. Lau e'u kina felo laoma auga oi Iudea papiau'i e'i kagakaga ma'oai lologo felo. Ke e'i kagakagai a'oa'o ke'uegekae au'i fou'i isafa lologo felo. Ega puo lagoi penio, folopaafiafi ainau mologo.

“Lau e'u mauni afugai e'eleuai laagu, ke lalao Ierusaleme taoninai ala laagu oma auga fouga ma'oai Iudea papiau'i ma'oai kelogo. Lai emai ikupu ma'o, Deo aau afagaina epo'iai, Faliseo ikupuga papiau'i auga alo'i ko'agai Deo keau afagaina, ke e'i laomai ma'oai kai'iai kepea auga e'inoka alogaina. Lau Faliseo ikupuga ega'ina au aga'o, ke Faliseo au'i keagu koa i'opoga mo laagu. Iudea papiau'i ma'oai kapa ma'oai lakapai'i fouga alo'i ko'agai kegaifania keoma koa aisama, ufainagai kelogo feloisau puo fekeifafoua.

“Kin Akripa, ufainagai Deo lai ufumai apamai maa'iai pako'a nini'anina ekapaisa. Pako'a nini'anina ega'ina auga, Deo papiau maeai agepamaunimue'i eoma. Lai emai ikupu 12 papiau'i ega'ina nini'anina kepako'ania puo, kina ma'oai kinai ke gapiai, Deo keau afagaina, ke pipeni kepa'a penia, ke ko'a agemia auga ke'imaisa. Lau isafa pako'a nini'anina ega'ina lapako'ania la'ima. Lau ega'ina nini'anina lapako'ania la'ima puogai, Iudea papiau'i iifa ipakainai kepaapa ukaisau, pau inae laapae iifa lapakaisa. Lau Deo papiau maeai agepamaunimue'i auga alou ko'agai lapako'ania kai, inae oague papiaumi ma'oai alomiai oopolaga ega'ina iifaga amopako'ania auga aekaina ooma. Ke Deo papiau maeai isafa afaepamaunimue'i ooma.

“Lau ifou isafa ufainagai laopolaga, papiau Iesu Nasareta auga kepako'ania au'i alou fofougai fakaisapu'i Iesu aka fakeifania pugu laoma. 10 Ega puo laopolaga koa i'opoga mo, Ierusaleme taoninai lakapai'i. Ega'ina au'i, sakedote lopia fa'a e'i iifa isapugai lapea Deo ega papiau ma'o lapatipulani'i. Ke iifa ipakaina afegai, papiau isa keaupugu'i aisama, lau isafa papiau afe'iai laaulao Deo ega papiau keaupugu'i. 11 Ke kina ma'o Iudea papiau'i e'i la'afou afu'i, aga'o aga'o alo'iai lakoko, pako'a papiau'i Iesu kepako'ania auga, Deo maagai apala ipauma lapamia, laafi apalani'i. Ke lapamani'ini'i Iesu eegai kegaifa apala laoma. Ke ega'ina papiau'i ani'i aga'o alaani mo laa'i aefuafua puo, agoma taoni'i i'oi'i i'oi'i isafa lalao laafi apalani'i.

12 “Kin Akripa, lau i'ina lakapai'i alogai, sakedote lopia'i e'i isapuai, iifa kepeniiau keulaisau puo, Ierusaleme taonina lapua'afuga Damaskus taonina lalao. 13 Lalao Damaskus taonina keagagai atiafa koa i'opoga alogai, ufai eaea akaiki'a ipauma, kina eaea eka'egaina auga eake laisa. Eake aisama lau ke fou alao au'i eailofeimai. 14 Ega aisama lai ma'oai a'ualai a'isaai. Ke aufalao aga'o Hibru malagai enini'ani aina lalogonia. Isa lau epainiau einaka, ‘Saulo, Saulo, kapa puo loafi apalaniau! Au polomakau e'ima kai polomakau isa anina aeani puo gagafa eoma kai ifo egafa. Ega koa i'opoga mo, oi lau loafi apalaniau auga oi ifomu logafaiso,’ eoma.

15 “Ke lau lapa'ani lainaka, ‘Lopia, oi kaisau?’ laoma.

“Ke Lopia einaka, ‘Lau Iesu, loafi apalaniau au.
16 Pau mo'ue ifemuai moapa. Lau oi e'u pinauga aumu fomia laoma puo lakinanio ke laapakina penio. Pau kapa'ina lapakinaiso auga ke muni alapakinaiso pugu auga fofouga papiau maa'iai foifafoua. 17 Oi emu papiau Iudea papiau'i ke Iudea papiau'i laa'i au'i fou kegaaupuguiso akeoma kai lau oi kaniamu alaagamauga. 18 Ke alaulaiso Iudea papiau'i ke Iudea papiau'i laa'i au'i ee'i alolao lau fou aloifafoua. Ke maa'i alopakiakaea, uminagai akepealai eaeagai akepea, ke Satani ega isapu akemunia Deo akeaipenia. Ke isa e'i laomai apala'i akeumakalaini'i Deo e'i apala age'agegeaini'i. Papiau lau kepako'aniau puo Deo maagai alo lolofa au'i kemia efua au'i, Deo ega agofa'a apu'i eoma auga agepeni'i. Ke muni lau akepako'ania au'i isafa, Deo ega agofa'a agepeni'i,’ eoma.

19 “Ega puo kin Akripa, ufai Lopia Iesu eake eapakina peniau, epainiau auga aina alapamafua. 20 Kai aina laafiia Damaskus taonina lalao kaukau, Iudea papiau'i egae keagu au'i maa'iai isa fouga laifafoua. Egae kai Ierusaleme taonina, Iudea ago fofouga, ke agofa'ai Iudea papiau'i laa'i au'i isafa ee'i lalao, isa fouga laifafoua. Laifafoua aisama, isa e'i laomai apala'i fekeumakalaini'i ke Deo fekeaipenia laoma. Egae kai laomai felo mo fekekapa, iifa gome e'i laomai apala'i keumakalaini'i auga ko'a mo papiau fekepakina'i laoma.

21 “Papiau ega koa fekekapa auga lainogoaina puo, Iudea papiau'i, lau Deo ega e'ai keafiiau kegaaupuguisau keoma. 22 Kai Deo epalagainiau kaniau eagamauga puo, laagu emai pau au akaiki'ami ke papiau aagemi fou agomiai laapae maamiai Iesu fouga laifafoua. Ufainagai Moses ke profeta kapa'ina muniai agemia keifania auga mo fouga laifania. 23 Isa keifa Mesaia agekiekie agemae, ke maeai ageufai agemaunimue keoma. Ke keifa Iudea papiau'i isa ifo ega papiau, ke Iudea papiau'i laa'i au'i fou Deo kania'i isagamauga eaeaga isafa agepakina'i keoma. Lau ega'ina iifaga laagai i'oina aga'o alaifania kai i'opoga mo laifania,” eoma.

24 Paulo ifo iina eogeoge kai Festus eagaga Paulo ega nini'ani epuniia einaka, “Paulo! Oi kafo'o ipaumamu. Oi emu malele akaiki'a ikifaga epakafo'onio,” eoma.

25 Kai Paulo einaka, “Festus, lopia akaiki'a aumu. Lau kapa'ina laifania auga ko'a'i, ke opolau felogai emai auga mo laifania. 26 Iesu faagagai kapa'ina emia auga ogefakeai aemia puo kapa aga'o agaogefake afaekaina. Kin Akripa isafa i'ina lao'i mai'i elogo felo puo, alamani'i iifa ko'a mo maagai alaifania,” eoma.

27 Kai Paulo Festus emuniia, kin Akripa eaipenia kai epainia einaka, “Kin Akripa, oi profeta kapa'ina keifania au'i lopako'ani'i ma? Lalogo oi lopako'ani'i,” eoma.

28 Kai Akripa Paulo epainia einaka, “Oi pau mo nini'ani e'elegai, alou loania, Kristiano fopamiaisau auga loopolaga ekainia ma?” eoma.

29 Ke Paulo einaka, “Nini'ani epo maefa o ofola'o ma ganinagai, lau Deo lamegamega penia ega koa oi mo laa'i kai, pau inae ainau kelogo au'i ma'oai isafa, lau koa i'opou Kristiano fekemia laoma. Kai lamegamega lau tieiniai kegopeisau tipula au lamia koa i'opoga, isa fakemia laoma,” eoma.

30 Egae kai kin Akripa, kafana Festus, Benise ke egae fou keagu au'i ke'uegekae iifa ipakaina afuga kepua'afuga. 31 Ega'ina alogai kenini'ani keifa keinaka, “Iifa gome i'ina auga femae, ke fetipula koa kelelega aga'o aekapaisa,” keoma.

32 Kin Akripa Festus epainia einaka, “I'ina auga Sisa agogai iifa faepakaisa gaoma koa aisama, pau kapa aga'o laa'i puo fapapealaisa,” eoma.

Copyright information for `MEK