Acts 27

Paulo Ke Fou Kepea Au'i Lontiai Roma Kelao

Egae kai Sisarea taoninai Roma au akaiki'a'i iifa kepaapa, lai lontiai fekeulaimai, Itali ago falao keoma. Ega aisama Paulo, lai, ke tipula au'i isa'i fou Sisa ifo ega ifani auga aga'o ifani au'i 100 e'ima'i auga aka Julius imagai kepaaumai. Ke alao lonti aga'o Adramitium ufapogai emai auga Asia ago foe nie ufapo'i mo agepiau oma auga aisa. Ega'ina lontina alogai a'agaukae aaguka alao. Alao aisama Masedonia auga aga'o Tesalonika taoninai emai auga aka Aristakus isafa fou alao.

Egani aisama, Sidoni ufapogai aofau. Julius Paulo egafegafe penia, elogoaina ekefa'a ee'i elao kapa'ina anina eani auga fekepenia eoma. Ke lai i'ina afuga lontiai apua'afuga. Alao aisama, ameku eao apuimai puo, Saiprus keleipuaga afe foega mo apiau oma. Egae kai Silisia ke Pamfilia ago'i foe'i apua'afuni'i opainai mo a'u inaegai apiau pagai. Ke Lisia agogai Maira ufapogai aofau. Egae Julius ifani au'i 100 e'ima'i lopiaga, Isipto agogai Aleksandria taonina lontina Itali ago elao auga ekapulaisa. Ega puo i'ina lontinai epa'agaumai aaguka. Kai alao aisama, ameku akaiki'a emai eao apuimai pugu puo, amapiau alao auga e'inoka alogaina. Ega puo kina ma'o paakai paakai mo alao Snaidus ufapoga eegai mo. Kai ameku lai aaguka lontina, eao apua, alao auga aekainia. Ega puo apapopo alao Salmone kua oma apiegai Krete keleipuaga eega mo apiau oma. Krete keleipuaga foega mo apiau oma aoma auga, e'inoka alogaina. Kai fuagai Krete keleipuagai ufapo aga'o, Lasea taonina niegai kepafaala ‘Ufapo Felo Ipauma’ keoma afugai aofau.

Alao aisama kina ma'o apafua. Ega puo Iudea papiau'i kegope kina'iai amalao koa aisama, fapea felo kai ega'ina kina'i kepagai, inipo aupu
9 Pilitani malagai ‘winter’
emai efua. Inipo aupu kina'iai lanina akaiki'a e'uegekae. Ega puo falao koa aisama kina apala ipauma feafimai. Paulo iina koa agemia auga eisa puo, lontiai keaguka au'i ma'oai aina'i epalogo einaka,
10 “Oi aumi ainami amopaaua. Lau laisa auga pau agalao koa aisama, mae mauni epogai agalao, ke lonti agapalifua, amu'amu agapakogo'i ke i'a ifo'a isafa afamae,” eoma. 11 Kai lonti epapea lopiaga ke lonti inagome auga fou, Julius alo keaniia fekelao paisa keoma puo, isa Paulo aina aeafia. 12 Ke ‘Ufapo Felo Ipaumagai’ faagu, inipo aupu felao fefua auga aekainia. Ega puo papiau ma'o iifa kepaapa keafia'ama, lontiai falao, Feniks ufapogai, egae faagu inipo aupu fepagai keoma. Feniks ufapoga auga Krete keleipuagai eka, apie South-west elao, ke apie auga North-west elao.

A'uai Lanina Akaiki'a Epua

13 Ameku South kaina epua paakaisa mo emai aisama, papiau lontiai kepinauga au'i keopolaga, kapa'ina anina keani auga egamo'e emai keoma. Ega puo anka kela'au'i, ‘Ufapo Felo Ipauma’ apua'afuga, Krete keleipuaga nie mo apiaunia. 14 Kai apiau afa'agamo aisama, lanina akaiki'a, aka ‘North-Easter’ epua, Krete keleipuagai emai, goiso akaiki'a'i ekapai'i. 15 Ega puo ameku lonti epaapakipo, lai afu alao aoma auga alalao. Kai lanina akaiki'a lonti ekoninia ala alao eoma auga kainai mo apakaisa. 16 Ke alao alogai, keleipua e'ele aka Kauda foega mo apiau oma ogogai akaisogo. Ega aisama ameku afa'agamo epakaisa mo puo, gaaga e'ele
16 Pilitani malagai ‘lifeboat’
lonti muninai epea auga, amafia amagopeapi fai'inia aoma kai e'inoka.
17 Kai fuagai papiau lontiai kepinauga au'i, gaaga lontiai kela'aua aisama, apa'uai gaaga lonti fou kegopeapi'i. Ke Libia agogai Siritis foega nie mo alao, figu egoa o'oinia laagai afaaguau auga mani'ina kepa'aua puo, lonti palai'i kepaake'i kai ameku mo epuaimai alao. 18 Kai lanina akaiki'a epua goiso akaiki'a'i ekapai'i kemai lonti keauniia puo, lonti elao emai alogaina. Ega kainai egani aisama, lontiai papiau ke'ina e'i amu a'uai kepiulai'i. 19 Ke kina oiso aisama, isa ifo'i lonti palai'i ke lonti amu'amu'i kepapinaugani'i au'i kepakai guguaini'i kepiulai'i. 20 Ke kina ma'o elao efua kai, lanina ekapula alogai aeapakipo puo, kina ke mi'imi'i isafa aga'o alaisa'i. Fuagai aisama, lai emai mauni keagaga aga'o afia'amaga alapa'aua.

21 Ega koa emia, kina ma'o mo elao puo, papiau lontiai akeaniani. Ega aisama Paulo epo'iai e'ue epaini'i einaka, “Oi lau ainau amoafia Krete keleipuaga falapua'afuga koa aisama, inae mae mauni epogai falalao falamai, ke emi amu folopagea'i, ke emi lonti isafa folopalifua. 22 Kai i'a epo'aisai kai aga'o afaemae kai, lonti mo agelifu afe'ai. Ega puo pau lagoinimi folomani'i, alomi amopakapulania. 23 Gome gapiai lau e'u Deo, ega pinauga lakapa auga, ega agelo eapakina peniau, mapeu kaina eapa. 24 Ke epainiau einaka, ‘Paulo folomani'i. Sisa agogai iifa fopakaisa. Deo ega gafegafe akaiki'a epenio, oi ke fou olao au'i ma'oai kaniami ageagamauga,’ eoma. 25 Deo ega agelo iina epaini omaisau auga lapako'ania ko'a agemia paisa. Ega puo pau lagoinimi folomani'i, alomi amopakapulania. 26 Kai iina koa falao, keleipua aga'ogai lonti feagu,” eoma.

Lonti Efafa Elifu

27 Lontiai ufapo aka ‘Felo Ipauma’ apua'afuga afegai, kina 14 elao efua gapinai, a'u aka Adria
27 Pilitani malagai ‘Mediterranean Sea’
a'u fa'agai mo, amekuai alao amai. Gapi atiafagai koa i'opoga, lonti ipapea au'i, ago aga'o eega alao auga gamuga keoponia.
28 Ega puo ufe kuagai kapa aga'o meauga kegopeisa kai a'uai kepaake. Ke keisa aisama, 37 mita emoai keisa. Ke afa'agamo alao kai ke'opoisa pugu aisama, 27 mita keisa. 29 Iina koa keisa aisama, lonti afefiakoa afelao fopa a'u papagai kekae au'i faaga'iai afegapupea keoma kemani'i. Ega puo lonti kegapaapakipo keoma ugugai anka pani kepaake'i. Ke keagu gani ala gaoma gamai gafiakoa keoma. 30 Ega'ina alogai lonti kepapea au'i isa'i kegapiau keoma puo, anka isa'i ipaake'i pifogegai, maagai lonti gaagaga apa'uai kepaake a'uai. 31 Kai Paulo ifani au'i ke ifani au'i 100 e'ima'i lopiaga fou epaini'i einaka, “I'ina papiau'i lonti akepua'afuga koa aisama, Deo oi kaniami afaeagamauga,” eoma. 32 Ega puo ifani au'i apa'u kefou'i gaaga e'ualai ekipo.

33 Gani eegai, Paulo isa ma'oai egoi peni'i kegaaniani eoma puo epaini'i einaka, “Kina 14 elao kai ega'ina kina'iai pinauga ma'o okapai'i, ke oopopo alogaina puo fo'ama aga'omo ganinagai kai aloania. 34 Pau lau lagoi penimi fo'ama amoania, fepakapulanimi foagu kainai. Oi epomiai kai aga'o faagamiai kelele aga'o afaemia,” eoma. 35 Paulo i'ina eifania afegai palafa eafiia ma'oai ago'iai Deo tenkiu epeniia. Egae kai palafa ei'ipea eaniia. 36 Ega koa ekapaisa, ma'oai e'i opopo kepua'afuga, alo'i kepakapulania, ke ifo'i fo'ama keafiia keaniia. 37 Lontiai aagu aumai, aumai ma'oai mo 276. 38 Isa fo'ama keaniia keanipugu aisama lonti kegapa'ilikaea keoma puo, e'i fo'ama lontiai keka au'i a'uai kepiulai'i.

39 Egani aisama, lonti kepapea au'i, ago kapagai aagu auga akelogo. Kai figu foega ufapo koa i'opoga lonti kepapa'agau'i afuga aga'o keisa. Ke keopolaga afekaina koa aisama, egae lonti fekepa'agaua keoma. 40 Ega puo isa'i anka ufe'i kefou'i a'uai kepua'afuni'i, isa'i tali ufe'i kepagumaini'i, isa'i lonti palai'i kepa'agau'i. Ke lonti epiau foe nie alao. 41 Ke alao aisama, a'u alogai figu egoa o'oinia auga, laagai lonti elao eaguau. Ega aisama lonti maaga eaguau aelao aemai, uguga auga a'u emoge emai eauoka.

42 Ega aisama ifani au'i tipula au'i afekegau afekepiau auga opopo kepa'aua puo kegaaupugu'i keoma. 43 Kai ifani au'i 100 e'ima'i lopiaga, Paulo kania gaagamauga eoma puo, ifani au'i kapa'ina kekapa keoma auga epaapakipo'i akekapaisa. Egae kai eifa kapula peni'i, kaisau gau kelogo au'i, fekegopolai fekeufai fekegau, foe fekelao eoma. 44 Ke gau akelogo au'i, lonti amu'i ke lailai fekeafi'i fekeomuau fekegau foe fekelao eoma. Iina koa akapaisa, kai aga'o aemae kai ma'oai agau alao foeai a'agaukae.

Copyright information for `MEK