aAisaea 6:9-10

Acts 28

Malta Keleipuagai

Papiau ma'oai foeai a'agaukae afegai, egae keagu au'i apa'ani peni'i aisama, ega'ina keleipuaga aka Malta keoma. Ke keleipua papiau'i eemaisai kegafegafe alogaina. Imu e'au, afu ekeke'a puo, lo kepaaga ma'oai keifa kokoimai. Egae kai Paulo aufo i'ofa emaiseina lo epaaga. Ega aisama kaapa aga'o, papiau eaga'i kemae auga, lo isapugai epiaulai, Paulo imagai ekafi'u'uinia. Keleipua ega'ina papiau'i Paulo imagai kaapa ekafiu'ui e'afauka keisa aisama, ifo'i epo'iai kenini'ani keinaka, “Iifa gome ega'ina auga auau auga ma'e. Isa a'uai femae kai aemae pau emai inae ega laomai afa Deo pau epeniia,” keoma. Kai Paulo kaapa imagai e'afolaisa loai ekauau. Ke papiau keopolaga, Paulo faaga fofouga akepiufuaina, o age'ualai agemae agefiakoa keoma. Kai kaina kekai epo emaefa alogai afegai, faagagai kapa apala aga'o aemia puo, keopopagai keifa isa deo aga'o keoma.

Lai aagu eegai ega'ina keleipuaga papiau'i e'ima'i lopia fa'a aka Publius, ega afu akaiki'a aga'o eka. Egae isa ega e'a ma'o puo, eifa kokoimai, kina oiso fou aagu, ke egafegafe e'ima feloimai alomai epagama. Ega'ina kina'iai Publius ama, auga eama ke emeimei puo, faaga ekiekie. Ke e'a alogai petiai mo eka. Paulo, Publius ama eisafa auga fouga elogo aisama, ekoko elao eisa faugai emegamega ke ima kaniagai eogeaua, epafelo. Papiau iina koa emia fouga kelogo aisama, keleipuai papiau ma'oai keisafa au'i kemaiseini'i fau'iai emegamega ke felo'i kemia. 10 Ega puo papiau lai au akaiki'amai kepamiaimai, e'i laomai i'oi'i i'oi'iai gafegafe akaiki'a kepakinaimai. Egae kai Malta amapua'afuga aoma alogai, amu'amu aukauka'i kai, isa lai kapa'ina ani'i aani au'i isafa kemaiseini'i lontiai keukai'i.

Lontiai Alao Roma

11 Malta keleipuaga alapua'afuga koa kai, gafa oiso egae aagu. Ega'ina afegai lonti aga'o inipo aupu Malta keleipuagai ekoko eagu auga alogai aaguka. Ega'ina lontina Aleksandria taonina lontina, ke isa e'i deo pifoge'i maguae'i auni'i kafela, ‘Kasta ke Polkus’ keoma auga aka'i lonti maagai kepapua. 12 Malta apua'afuga alao, Sisili keleipuagai, Sirakus ufapogai aofau. Egae kina oiso aagu. 13 Ega'ina afegai Sirakus apua'afuga, lontiai alao Itali agogai Rekium ufapogai aofau. Egani aisama, Rekium apua'afuga alogai ameku South kaina elao epuaimai puo kina aga'omo afegai Puteoli ufapogai aofau egae a'agaukae. 14 Egae pako'a papiau'i isa'i akaifaini'i. Isa keifa kokoimai kegoinimai, iifi aga'o fou faagu keoma puo egae fou aagu. Faagamaisai iina koa emia alao Roma agogai akoko. 15 Ke Roma taonina alao alogai, Roma taoninai pako'a papiau'i isa'i foumai kelogo. Ega puo papiau'i isa'i kemai Apius taonina afa'afa afugai ke'imaimai, ke isa'i kemai taoni aga'o aka ‘Feufeu Afu'i Oiso’ keoma afugai ke'imaimai. Ke Paulo ega'ina papiau'i eisa'i aisama, alogai kapula emai, Deo tenkiu epeniia. 16 Egae kai Roma taonina alogai akoko aisama, Paulo e'ima lopiaga, isa elogoaina ifogamo e'a aga'ogai eagu kai, ifani auga aga'o epainia isa fe'ima eoma.

Paulo Roma Taoninai Einogo

17 Paulo Roma taoninai eagu kina oiso elao afegai, Iudea papiau'i ke'ima'i lopia'i ee'iai iifa eulaisa isa eagu e'agai fekekaigugu eoma. Ke kekaigugu aisama epaini'i einaka, “Aau akiu, lau Iudea papiau'i faaga'iai, ke ufu'a apa'a e'i kagakaga kainai kapa apala aga'o alakapaisa. Kai Ierusaleme taoninai Iudea papiau'i keafiiau Roma papiau'i ima'iai kepaauisau kepatipulaniau. 18 Isa lau famae koa kapa apala aga'o akekapulaisa puo, kegapapealaisau keoma. 19 Kai Iudea papiau'i lau fapealai auga anina akeani keumaka. Ega puo keaga laa'i, lau Sisa agogai iifa fapakaisa laoma. Lau Sisa agogai, i'a a'a papiau fou iifa fapakaisa auga anina alaani kai, keaga laa'i puo lakapaisa. 20 Ega'ina puogai fou faisa'a fanini'ani laoma, laifa kaiguguimi. Lau Mesaia Israel papiau'i kania'i ageagamauga ke'ima auga lapako'ania puogai, tieiniai kegopeisau iina koa tipula au kepamiaisau.

21 Isa Paulo kepainia keinaka, “Iudea agogai Iudea papiau'i, oi foumu malelega aga'o eemaisai akeulaisa. Ke aa'a aki'a, Iudea agogai kemai au'i, kai aga'o foumu apala maamaisai akeifania. 22 Kai lai afu ma'oai papiau'i, oi Iesu opako'ania papiaumi keifa apala penimi auga alogo. Ega puo iifa gome oi emu opola Iesu kepako'ania papiau'i ee'iai auga ala koa auga moifania amalogo aoma,” keoma.

23 Ke kenini'ani afegai, kina keogeisa Paulo fou fekenini'ani pugu keoma. Ega'ina kinagai Iudea papiau'i ma'o mo kemai isa eagu afugai. Ega aisama Paulo Deo ega agofa'a fouga maa'iai eifafou kapulania. Ke Moses ega iifai ke profeta kapa'ina kepapua auga faaga'iai Iesu Mesaia fouga ko'a ipauma auga fekepako'ania eoma puo, eifa felo alogaina. 24 Papiau isa'i, Paulo kapa'ina eifania auga kepako'ania kai, isa'i auga akepako'ania. 25 Ke papiau ifo'i mo epo'iai Paulo kapa'ina eifania auga ee'iai nini'ani i'oi'i i'oi'i keifani'i. Ega aisama Paulo ega nini'ani fuagai iina eifa oma: “Deo ega Spiritu i'a ufu'a apa'a maa'iai profeta Aisaea akegai eifania auga pau ko'a mo emia. Aisaea oi foumi ufainagai Iudea papiau'i maa'iai iina eifa oma:

26 “Deo eifa,
‘I'ina papiau'i eei folao fopaini'i foinaka:
“Oi ainami agopaaua ke agopaaua a'o amologo agooma kai afaekaina.
Ke maamiai agoisa ke agoisa kai, kapa'ina emia auga afolologo.
27 Gome oi aumi guami e'inoka alogaina, oi ainami ofau apua, maami okaisapua.
Ega koa afolokapa koa aisama maamiai afoisa,
ainamiai aina afologo ke opomiai afologo, Deo afoaipenia,
ke Lau felomi afapamiaimi,’
eoma. a 

Paulo iina eifa oma aisama, papiau isa'i isa ega nini'ani anina akeani au'i aga'o aga'o kekani kepua'afuga.

28 Ega aisama Paulo eifa pugu einaka, “Ega koa i'opoga, oi Deo ega iifa oumakalaina puo, lapalogonimi Deo kania'a isagamauga auga fouga, Iudea papiau'i laa'i au'i ee'i eulaisa elao. Isa i'ina fouga a'o akelogo,” eoma.
28-29 Papiau isa'i 28-29 fuagai i'ina iifaga kepapua: “Paulo iina eifa oma afegai, Iudea papiau'i isa kepua'afuga aisama ifo'i epo'iai keakekua alogaina.”


30 Paulo Roma taoninai e'a aga'o afa eogeisa, inipo auni'i fofouga egae eagu. Ke isa kegaisa keoma au'i ma'oai eifa koko'i. 31 Paulo papiau maa'iai Deo ega agofa'a fouga einogoaina, ke Lopia Iesu Kristo fouga epamaleleni'i. Ega koa ekapaisa alogai, papiau aemani'iaini'i, ke kai aga'o isa aekaisapua epinauga aage mo.

Copyright information for `MEK