Acts 3

Peto Au Ife Emelo Auga Epafelo

Kina aga'ogai gapigapi, Iudea papiau'i e'i megamega kina maaga 3 o'clock aisama, Peto, Ioane auni'i Deo ega e'a alogai kegamegamega keoma kelao. Ega'ina kina'iai papiau isa'i kina ma'oai au aga'o mauniai ife emelo auga kepuaisa kelao Deo ega e'a pa'afina kepafaala ‘Pa'afi Felo Ipauma’
2 Pilitani malagai ‘Beautiful Gate’
keoma auga akegai kepaagua. Isa ega'ina afugai eaguagu, papiau megamega keoma kemai au'i ee'iai moni egoinia.
Ke isa Peto, Ioane auni'i pa'afi akegai kegakoko keoma alogai eisa'i aisama, egoini'i moni kegapenia eoma. Ke Peto Ioane auni'i keapakipo au maaga alo ipauma keisa kai Peto eifa einaka, “Lai moisamai!” eoma. Ega puo au ega'ina eakae isa maa'i eisa ke epamia kapa aga'o akepenia eoma.

Kai Peto eifa einaka, “Lai eemaisai silifa o gold laa'i kai kapa'ina eemaisai ekae auga agapenio. Nasareta auga Iesu Kristo aka isapugai, mofelo mo'ue mopea,” eoma.

Peto ega'ina eifania afegai, melo auga ima kainai eafi epa'uegenia. Ega aisama fiakoa mo, ife auni'i fofouga keagauka ke'opai. Ke isa egopo'uege eapa epea aisoge. Ke isa Peto Ioane auni'i fou Deo ega e'a alogai kekoko aisama, epea egopokae Deo eau afagaina epealaina. Papiau egae keapa au'i ma'oai melo auga epea Deo eau afagaina auga keisa. 10 Ega aisama kelogo kefiaisakoa mo ega'ina auga pa'afi kepafaala ‘Felo Ipauma’ keoma auga akegai eagu moni egoigoina auga. Ke isa faagagai kapa'ina emia auga keisa puo, kekauai alogaina keopofua.

Peto Einogo

11 Ega'ina auga Peto Ioane auni'i faaga'iai eafiau fou Deo ega e'ai peapea afuga aka Solomon ega A'ama keoma auga afugai keapa. Ke egae keapa papiau'i isa keisa aisama, kekauai alogaina kepiau ee'i kelao. 12 Peto papiau isa ee'i kemai eisa'i aisama epaini'i einaka, “Israel aumi, oi i'ina auga efelo oisa auga folokauai foloopofua. Ke lai maamai alo ipauma foloisa. Oi oopolaga lai ifomai emai isapuai akapaisa ooma, o Deo maagai au felomai kainai i'ina auga apafelo epea ooma ma? Laa'i ipauma! 13 Kai Abraham, Aisak, Iakobo, ke ufu'a apa'a e'i Deo ega pinauga auga Iesu Kristo epamaunimue, isapu epeniia Lopia epamia. Kai oi ega'ina Lopiaga papiau apala'i ima'iai opaaua, kegaaupugua ooma. Ke Pilato alafai gaoma isa gapapealaisa eoma mo ganinagai, oi Pilato agogai isa opuniaiaina. 14 Ega koa okapaisa, oi Iesu Deo ega Pinauga Auga Deo maagai alo elolofa auga, ke alo opai auga opuniaiaina. Ke Pilato ogoinia auau auga gapapealaisa oi eemi gafai ooma. 15 Ke mauni gome Lopiaga oaupugua. Kai Deo isa maeai epamaunimue. Lai Iesu ega'ina emaunimue auga ifomai maamaisai aisa aumai, fouga pau ko'a mo aifafoua. 16 Ke lai Iesu ega'ina apako'ania kainai, aka isapugai melo auga ife eagauka e'opai. Ko'a ipauma lai Iesu apako'ania ke aka isapugai au i'ina felo ipauma emia, pau oi agomiai eapae oisa.

17 “Ke aau akiu, pau lau lalogo, oi Iesu kaisau auga alologo felo kainai ega koa okapaisa. Ke emi lopia isafa oi koa i'opomi akelogo felo kainai kekapaisa. 18 Kai ega'ina okapaisa auga, ufainagai Deo ega profeta ma'oai epalogoni'i ake'iai eifafou kakaua eifa, Isa Gauga Mesaia agekiekie agemae eoma. Pau ega'ina iifaga emai eko'a. 19 Ega puo oi emi laomai apala'i amoumakalaini'i Lopia amoaipenia. Ega koa Lopia eegai Deo ega Spiritu oi fepakapulanimi auga kina agemai aisama, Deo oi emi laomai apala'i ma'oai laa'i fepamia'i laoma. 20 Ke ufainagai oi faumiai Mesaia ekinaga auga, Iesu Kristo feulaisa oi eemi fefai laoma. 21 Iesu ega'ina auga ufai feagu mo felao, muni Deo kapa ma'oai mama'i agepagama'i kinagai kai agemai. Ega'ina iifaga auga ufainagai profeta Deo maagai alo'i elolofa au'i epako'ania epalogoni'i ake'iai eifafoua. 22 Gome ufainagai Moses Iudea papiau'i maa'iai iina eifa oma einaka: ‘I'a a'a Lopia Deo, oi aami akimi fou epomiai profeta aga'o lau koa i'opou ageulaisa. Ke profeta ega'ina kapa ma'oai maamiai ageifani'i au'i aina fologo. 23 Ke kaisau isa aina afaeafia auga, Deo ega papiau epo'iai isa agepalifu afe'aina,’
23 Deuteronomy 18:15,18,19
eoma.

24 “Ke pau kapa'ina emia auga, profeta Samuel e'ina eifania, ke profeta ma'o alogaina isa muninai kemai au'i isafa keifania. 25 Oi ega'ina profeta'i gau'i. Ke Deo ufainagai Abraham epainia einaka, “Oi okomuai muni akemai au'i fau'iai, Lau agofa'a fofouga papiau'i kapa felo'i alapeni'i,”
25 Gen 22:18
eoma. Ega'ina auga, Deo pako'a kapula nini'anina isa ee'iai ekapaisa. Ke i'a ufu'a apa'a ee'iai isafa ega koa i'opoga ekapaisa. Ke oi isafa ega'ina iifaga oafiia apumi opamia.
26 Deo oi fepalagainimi emi laomai apala'i foumakalaini'i auga anina eani alogaina. Ega puo ega pinauga auga Iesu maeai epamaunimue eemiai eulai kakaua. Ega koa kapa felo'i eemiai gakapa'i eoma. Ega kainai oi emi laomai apala'i amoumakalaini'i Deo mo amoaipenia,” eoma.

Copyright information for `MEK