aSam 118:22
bSam 2:1-2

Acts 4

Peto Ioane Auni'i Iifa Kepakaisa

Peto Ioane auni'i papiau maa'iai kenini'ani laolao kai sakedote au'i, Deo ega e'a e'ima lopiaga, ke Saduseo au'i fou isa ee'i kemai. Isa alo'i elifu, gome apostolo papiau maa'iai Iesu emae ke emaunimue auga fouga keifafoua. Ke Iesu emaunimue koa i'opoga, mae au'i isafa akemaunimue auga papiau kepamaleleni'i. Isa kemai Peto, Ioane auni'i keafii'i, iifa fekepakaisa keoma. Kai tipula e'agai kefau apu'i, fegani kai iifa fekepakaisa keoma, gome egapi efua. Isa kepatipulani'i mo ganinagai, papiau apostolo e'i iifa a'o kelogonia au'i ma'o Iesu kepako'ania. Ke Iesu kepako'ania papiau'i epo'iai, au mo kepaauni'i auga, au'i ma'oai mo 5000 koa i'opoga.

Egani aisama, Iudea ago ke'ima lopia'i, Iudea au'i akaiki'a'i, ke Moses ega iifa pamalelega au'i fofouga, Ierusaleme taoninai kekaigugu. Ega'ina la'afouga alogai Anas sakedote lopia fa'a, ega ikupu papiau'i ma'o, ke sakedote au'i oiso, Kaiafas, Ioane, ke Aleksanda isafa kemai egae keagu. Egae kai Peto Ioane auni'i kemaiseini'i la'afouai kepaapalai'i aisama kepa'ani peni'i keinaka, “Oi isapu kapagai o kaisau akagai i'ina kapa'i okapa'i?” keoma.

Ega aisama Peto Deo ega Spiritu alo epogu ke eifa einaka, “E'u lopia Iudea ago o'ima aumi, ke au akaiki'ami Israel papiau'i o'ima'i aumi! Pau kapa felo melo auga faagagai akapaisa, ke ala koa melo auga apafelo auga pa'anina opa'ani. 10 Oi lai opa'ani penimai koa aisama, oi ma'oai ke Israel papiau'i ma'oai i'ina iifaga fologo. Iesu Kristo Nasareta auga oi kolotiai oau'u'ua emae kai Deo isa maeai epamaunimue. Isa aka isapugai i'ina auga felo emia efua pau agomiai eapae oisa. 11 Iesu fouga, Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma:

“‘Oi e'a ipaapa aumi kepo uu'uga oumakalaina auga,
pau ega'ina kepo e'a ega'inagai kiuga uu'uga kapula ipauma emia.’ a 
Ega koa i'opoga, Iesu auga oi kepo oumakalaina auga koa i'opoga kai, Deo isa Au Akaiki'a epamia.
12 “Ke kai aga'o akagai papiau kania'i ageisagamau afaekaina. Gome Deo agofa'a alogai kania'a isagamauga isapuga kai aga'o aepenia. Kai Iesu mo aka isapugai kania'a ageagamauga agekaina,” eoma.

13 La'afouai papiau ma'oai, Peto Ioane auni'i akemani'i kenini'ani kapula alogaina keisa. Ke isa e'i nini'ani a'o kelogonia auga au aage'i, malele ikifaga au'i laa'i. Ega aisama kekauai alogaina, paukai kelogo isa Iesu fou kelao kemaimai auga keopolaga. 14 Ke au felo emia auga Peto Ioane fou keapa keisa'i puo, iifa aga'o fekepamue auga aekainia. 15 Kai Peto Ioane auni'i iifa ipakaina afugai kepapealai'i aisama, ifo'i mo epo'iai kenini'ani. 16 Ke e'i nini'aniai keinaka, “I'ina au'i faaga'iai kapa'ina agakapa? Gome Ierusaleme taoninai keagu papiau'i ma'oai maa'i ipaumagai isa mirakulo kekapaisa keisa. Ke i'a agapuniai afaekaina. 17 Kai i'ina kapa papiau epo'iai fefoufa'a, papiau mama'i ma'o fekelogo auga anina alaani. Ega puo amapamani'ini'i kegaapakipo, pau agelao muni auga Iesu keoma auga aka fakeifania pugu,” keoma.

18 Isa kenini'ani efua aisama Peto Ioane auni'i keifani'i kekoko kemai pugu. Ke kemai ago'iai keapa aisama, kepaini kapulani'i Iesu akagai fakepamalele, ke fouga fakeifafoua pugu keoma. 19 Kai Peto Ioane auni'i iifa kepamue keinaka, “Oi ainami amaafia o Deo aina amaafia? Oi ifomi Deo maagai kapa'ina felo auga amoopolaga. 20 Gome lai kapa'ina maamaisai aisa, ke a'o alogonia auga agaifania afalaapakipo,” keoma.

21 Ega puo kepamani'i kakau'i koa i'opoga kai, pau auga kepamani'i kapulani'i, ke kepaini kapulani'i mo pugu kai kepapealai'i. Ke papiau fau'iai isa auni'i afa ala fekepeni oma'i auga keagaga aga'o akekapulaisa, gome papiau ma'oai kapa'ina emia keisa au'i Deo au akaiki'a kepamia. 22 Gome au ega'ina mirakuloai felo emia auga, inipoga 40 epagai.

Pako'a Papiau'i Kemegamega

23 Peto Ioane auni'i kepealai aisama, ifo'i e'i papiau ee'i kelao. Egae kai sakedote lopia'i, ke au akaiki'a'i fou kapa'ina isa auni'i maa'iai keifania auga, e'i papiau maa'iai keifafoua. 24 Ega puo pako'a papiau'i i'ina iifaga a'o kelogonia aisama, ma'oai alo'i aga'omogai aina'i akaiki'agai Deo kemegamega penia keinaka, “Oi Lopia Akaiki'a Aumu! Ufa, aagoa, a'u fou lopagama'i, ke alo'iai amu ma'oai lopagama afe'aini'i aumu. 25 Ke oi emu Spirituai emu pinauga auga, lai ufumai apamai Davide lopalogo akegai eifa einaka,

“‘Kapa puo Deo akelogonia papiau'i ke'e'efa alogaina,
ke kapa aga'o afakepagama kapa'i au'i keopola aageni'i mo?
26 Ke aagoa kini'i afu'i keafiia keapa,
ke ago ke'ima'i au'i ma'oai kekaigugu
Lopia ke ega Mesaia fou kegapipaini keoma.’ b 
27 “Iifa ega'ina ko'a ipauma. Gome Herod, Pontio Pilato auni'i Iudea papiau'i laa'i au'i, ke Iudea papiau'i fou i'ina taoninai kekaigugu oi emu pinauga auga Iesu alo elolofa, ke lokinaga Mesaia lopamia auga akekua kepa'aua. 28 Isa ega kekapa oma, gome ufainagai oi emu isapuai ke logoai kapa'ina lokapaisa efua fegama looma auga pau egama efua. 29 Ke Lopia, pau isa lai eemaisai kepamani'i ke keafi apalanimai au'i moisa'i. Agoinio Oi emu pinauga aumai kapula mopenimai ke falamani'i Oi emu iifa amaifa kapulania. 30 Ke imamu mokalaisa emu isapu mopenimai. Ega koa Oi emu pinauga auga maamuai alo elolofa auga Iesu akagai emu isapu gouga mirakuloai amakapa ke isafa papiau'i amapafelo'i aoma,” keoma.

31 Ke kemegamega efua aisama kekaigugu afuga epigugu, ke Deo ega Spiritu eake alo'i epapogua, ke aimani'i'i mo Deo ega iifa keifafou kapulania.

Pako'a Papiau'i E'i Amu Kepipeni

32 Pako'a papiau'i ma'oai opo'i alo'i aga'omo emia. Ke ifo'i epo'iai e'i amu kepipeni. Ke kai aga'o ega amu akekua aepa'aua aeifa isa apuga aeoma. 33 Ke apostolo isapu akaiki'agai, Lopia Iesu maeai emaunimue auga fouga keifafoua. Ke Deo ega gafegafe akaiki'a isa ma'oai epenii'i. 34 Ke epo'iai kai aga'o kapa aga'o eegai aeafi'afu. Gome kina isa'i ago ke e'a inagome'i au'i e'i ago, e'a fou ke'afa'afalaini'i, ke moni'i keafii'i kemaiseini'i. 35 Ke ega'ina moni'i apostolo ife'i fo'inai keogei'i. Egae kai isa kefakeisa papiau aga'o aga'o moni pika anina keani auga kepenii'i.

36 Au aga'o aka Iosepa, Lefi ikupuga auga apostolo keifaga Banabas keoma auga Saiprus keleipuagai emai. Banabas i'a mala'aisai auga magogo kapula ipenina auga gauga. 37 I'ina auga ifo ega ago e'afa'afalaina. Ke ega'ina monina eafiia emai apostolo ife'i fo'inai eogeisa.

Copyright information for `MEK