Acts 5

Ananias Ke Safira Auni'i Fou'i

Kai au aga'o aka Ananias akafa Safira auni'i e'i ago aga'o ke'afa'afalaina monina keafiia. Ke isa moni afa eafiapia auga akafa isafa elogo. Kai moni isa mo elaoaina apostolo ife'i fo'inai eogeisa.

Ega aisama Peto einaka, “Ananias, kapa puo Satani alomu epogu Deo ega Spiritu lofogeisa? Oi emu ago lo'afa'afalaina, ke moni isa loafiapia kai iisa auga moni fofouga koa i'opoga lomaiseina. Ago alo'afalaisa koa kai, oi ifomu apumu laa'i ma? Ke pau lo'afalaisa aisama, ega'ina monina faagagai kapa'ina fokapa auga oi ifomu emu isapuai mo fokapa. Kai kapa puo oi alomuai ega'ina kapa loopolaga. Oi papiau alofoge'i kai Deo lofogeisa,” eoma.

Ananias i'ina iifaga a'o elogonia aisama, fiakoa mo e'ualai emae. Ke papiau ma'oai Ananias faagagai kapa'ina emia a'o kelogonia au'i kemani'i alogaina. Egae kai au agu'a'i isa'i ke'ue kelao Ananias imaauga kemokaisa keafiia la kelaoaina kefufunia.

Kina maaga oiso koa i'opoga afegai, Ananias akafa, Safira isafa ekoko emai. Isa akafa faagagai kapa'ina emia auga oko aelogo. Ke Peto isa epa'ani penia einaka, “Oi moifa, Ananias aunimi ago o'afa'afalaina auga monina fofouga inamo'e ma?” eoma.

Safira einaka, “E, fofouga egamo'e.”

Ega aisama Peto isa epainia einaka, “Ala koa i'opoga oi akafamu aunimi opako'ania, Lopia ega Spiritu o'opo ooma? Ega'ina afa agoafia auga fologo kai alologo. Moisa! Oi akafamu kefufuga au'i kemai pau pa'afi akegai keapae. Oi isafa akeafio akelaoainio,” eoma.

10 Ega aisama fiakoa mo Safira Peto ife fo'inai e'ualai emae. Ke au agu'a'i ega'ina isa akafa kefufuga au'i kekoko kemai, Safira emae keisa. Ega puo isa isafa imaauga keafiia la kelaoaina akafa eegai kefufunia. 11 Papiau ma'oai ke Iesu kepako'ania papiau'i isafa Ananias Safira auni'i kepifoge kainai kemae auga fouga kelogo aisama, kemani'i alogaina.

Apostolo Papiau Ma'o Kepafelo'i

12 Apostolo papiau epo'iai mirakulo ke isapu gou'i ma'o kekapai'i. Ke pako'a papiau'i ma'oai alo'i opo'i aga'omo kepamia kemai Deo ega e'ai peapea afuga aka Solomon ega A'ama keoma afugai kekaigugu. 13 Pako'a laa'i papiau'i ma'oai, pako'a papiau'i ee'iai iifa felo'i keifani'i. Kai kemani'i puo kai aga'o pako'a papiau'i e'i la'afou alogai aekoko. 14 Ega'ina emia mo ganinagai au ke papie ma'o Lopia Iesu kepako'ania. Ke pako'a papiau'i au'i ma'o emia aefuafua. 15 Papiau apostolo mirakulo ma'o kekapai'i auga keisa. Ega puo isafa au'i keagai ileai ke petiai fou kepakala'i, Peto epea aisama feafi opogaini'i felo'i fekemia keoma. Ke kapa'i ageafi opogaini'i afaekaina au'i epo'iai isa'i Peto ogogai mo felo'i fekemia keoma. 16 Ke taoni ma'o Ierusaleme taonina eegai taoni'i papiau'i isafa kekaigugu kela'afou, ke isafa au'i ke tiapolo apala'i alo'iai keagu kepalifu'i au'i, apostolo ee'i kemaiseini'i ma'oai kepafelo'i.

Apostolo Keafi Apalani'i

17 Kai sakedote lopia fa'a ke ega Saduseo ikupuga au'i ma'oai fou kepinauga au'i apostolo ee'iai kepikupa alogaina. 18 Ke apostolo keafii'i la'afou tipulaga e'a alogai kepaagu'i. 19 Kai gapiai Deo ega agelo aga'o elao, tipula pa'afi'i epaagalai'i epapealai'i kai, eifa einaka: 20 “Amolao Deo ega e'a alogai amoapa, Deo mauni mamaga, Iesu kepako'ania papiau'i agepeni'i auga iifa'i ma'oai papiau maa'iai amoifafoua,” eoma.

21 Ke isa i'ina iifaga a'o kelogonia aisama, egani amagai ipauma i'ina iifaga kainai kelao Deo ega e'a alogai kekoko, kapa'ina agelo eifania auga papiau kepamaleleni'i.

Kai sakedote lopia fa'a ega papiau fou kemai kansolo papiau'i ke Iudea papiau'i e'i au akaiki'a'i ma'oai fou keifani'i kekaigugu. Egae kai papiau isa'i keulai'i tipula e'a kelao apostolo kegamaiseini'i keoma.
22 Kai ega'ina au'i kelao tipula afugai apostolo egae laa'i keisa aisama, kemue isa maa'iai keifafoua keinaka: 23 “Iifa gome, lai tipula pa'afina ekupu, kai aga'o fekoko faekaina auga aisa. Ke ima'ima au'i pa'afi akegai keapa au'i isafa afu ke'ima felo. Kai pa'afi apaagalaisa aisama, kai aga'o tipula e'a alogai alaisa,” keoma. 24 Deo ega e'a i'ima lopiaga ke sakedote lopia'i fou i'ina iifaga a'o kelogonia aisama, opo'i egea apostolo faaga'iai kapa'ina egama auga akelogo, ke muni kapa'ina agegama auga isafa akelogo.

25 Ega'ina keopopolaga kai au aga'o emai eifa einaka, “Amoisa, oi opatipulani'i au'i Deo ega e'ai keapae papiau kepamaleleni'i,” eoma. 26 Ega aisama Deo ega e'a i'ima lopiaga ega papiau isa'i fou kelao apostolo keafii'i pugu. Kai kepapea felo'i kelaoaini'i iifa ipakaina afugai kepakoko'i. Gome papiau isa kepoai afekefoupugu'i auga mani'ina kepa'aua.

27 Ke isa kemaiseini'i aisama, iifa ipakaina au'i ma'oai ago'iai kepaapalai'i kai sakedote lopia fa'a isa epaini'i einaka: 28 “Lai oi alapaini kapulanimi Iesu akagai folopamalele pugu alaoma ma? Amoisa! Oi Ierusaleme taoninai Iesu fouga oifafoua papiau ma'oai kelogo. Ega koa okapa, alomi ko'agai Iesu ifa efaka auga puo lai opapuoimai,” eoma.

29 Ega aisama Peto ke apostolo isa fou keinaka, “Lai Deo aina agaafi kakaua kai papiau aumauni aina'i agaafia. 30 Ainami amopaaua! Oi Iesu kolotiai oau'u'ua
30 Grik malagai auga auai opa'afa.
emae kai, i'a ufu'a apa'a e'i Deo isa maeai epamaunimue.
31 Israel papiau'i e'i laomai apala'i fekeumakalaini'i auga Deo anina eani alogaina. Egae kai Deo isa e'i laomai apala age'agegeaini'i eoma. Ega puo Deo Iesu ufai e'agauaina kaina kainai epaagua, Lopia isapuga epeniia, ke kania'a isagamauga Lopiaga epamia. 32 Lai i'ina iifaga a'o alogonia, ke kapa'ina emia maamaisai aisa puo ko'a mo aifafoua. Ke kaisau Deo aina eafiia auga ega Spiritu epeniia. Ke Spiritu ega'ina isafa, i'ina iifaga ko'a auga epalogoni'a,” keoma.

33 Iifa ipakaina papiau'i i'ina iifaga a'o kelogonia aisama, gua'i ekupu alogaina. Ega puo kepako'ania apostolo kegaaupugui'i keoma. 34 Kai Faliseo auga aga'o aka Kamaliel, Moses ega iifa pamalelega auga, Iudea papiau'i ma'oai aina kepako'ania, au akaiki'a kepamia auga, isa epo'iai e'ue, iifa ipakaina au'i epaini'i, apostolo kegapapealai'i eoma. 35 Apostolo kepapealai'i afegai aisama, isa iifa ipakaina papiau'i epaini'i einaka, “Israel papiaumi, i'ina au'i faaga'iai kapa'ina amokapa ooma auga foopola felo kai fokapa. 36 Gome inipo pika koa kelao efua kai, kapa'ina kemia au'i oi ologo felo. Au aga'o aka Teudas emai papiau epo'iai ifo au akaiki'a epamia. Ke papiau 400 koa i'opoga isa muninai kepea kai papiau isa keaupugua. Ega aisama aina keafia muninai kepea au'i kekani okaoka, ke pau ega'ina ikupuga laa'i emia. 37 Ega'ina afegai census kinagai Kalilea auga aka Judas epifoge papiau isa muninai kepea. Kai papiau isa isafa keaupugua ke aina keafia muninai kepea au'i kekani okaoka, ega ikupu efua pau laa'i emia. 38 Ega puo pau kapa'ina emia auga eegai ainami lapalogo. Au i'ina amopua'afuni'i! Gome isa kapa'ina kekapa auga papiau aumauni e'i logoai, o ee'iai emai koa aisama laa'i agemia. 39 Kai isa Deo ega logoai e'i pinauga kekapa koa aisama, kapa'ina kekapa auga agopaapakipo'i afaekaina. Gome oi isa agopaapakipo'i koa aisama, oi Deo fou agopipaini.

40 Iifa ipakaina papiau'i ma'oai Kamaliel kapa'ina eifania auga felo keoma puo aina keafiia. Ke apostolo keifani'i kekoko kemai, ke au isa'i kepaini'i apostolo kegapuki'i ke kepaini kapulani'i keifa, Iesu aka fakeifania pugu keoma. Egae kai kepapealai'i kelao.

41 Apostolo iifa ipakaina afuga kepua'afuga aisama, Iesu isa fau'iai faaga kepakiekie koa i'opoga, isa isafa Iesu faugai faaga'i ekiekie auga keopolaga, Deo maagai felo mo keoma. Ega puo kegapuki'i auga akemeagai kai alo'i egama alogaina. 42 Ke aufa kina apostolo Deo ega e'a alogai, ke papiau e'i e'ai kekoko iifa faunina Iesu Mesaia auga fouga papiau maa'iai keifafoua ke kepamalele aefuafua.

Copyright information for `MEK