Acts 6

Pipalagai Au'i Imagea Kuagai Gua Kekinani'i

Ega'ina kina'iai Iesu kepako'ania papiau'i au'i ma'o emia elaoaina. Ega aisama Iudea papiau'i Grik malagai kenini'ani au'i, ke Hibru mala ipaumagai kenini'ani au'i, epo'iai akekua emia. Hibru mala papiau'i kina ma'oai fo'ama kefakeisa aisama, Grik mala afuafu'i akeopolani'i akepeni'i puo, Grik mala papiau'i keifa mugumugu. Ega aisama apostolo 12 au'i isa muni'iai kepea au'i ma'oai keifani'i kemai kai kepaini'i keinaka, “Lai emai pinauga auga, Deo ega iifa aifafoua. Ke fo'ama ifake mo puogai, i'ina pinauga agaoge me'e koa aisama, Deo maagai felo laa'i. Ega puo aau akiu, au au'i imagea kuagai gua, oi ologo felo'i, Deo ega Spiritu alo'i ke ikifa alo'i epogu au'i fokinani'i, isa fo'ama ifake pinauga agapeni'i. Kai lai ifomai auga alomai opomai fofouga megamega ke Deo ega iifa faifafoua eegai faoge aoma,” keoma.

La'afou fofouga apostolo e'i opola a'o kelogonia alo'i egama. Ke isa Stefano pako'a kapula auga, ke Deo ega Spiritu alo epogu auga kekinaga. Ke Filip, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas, ke Nikolas, Antiok agogai emai, Iudea auga laa'i kai Iudea e'i kagakaga kainai epea auga fou kekinani'i. I'ina au'i apostolo ago'iai kepaapalai'i, ke apostolo ima'i isa kania'i laagai keogeaua kemegamega.

Ke Deo ega iifa afu ma'oai epeaisa, ke Ierusaleme taoninai Iesu kepako'ania papiau'i au'i ma'o emia aefua. Ke sakedote ma'o isafa Deo ega iifa a'o kelogonia kepako'ania ke kainai kepea.

Stefano Keafiia

Au au'i imagea kuagai gua epo'iai Stefano auga Deo ega gafegafe akaiki'a ke ega isapu alo epogu. Isa papiau ma'o epo'iai mirakulo, isapu gouga akaiki'a'i ekapai'i. Kai kina aga'ogai papiau isa'i, Iudea papiau'i kela'afou Deo keau afagaina afuga kemai. Ega'ina au'i, ‘Peaage’ ikupuga keoma au'i, Sairene, ke Aleksandria taoni'iai kemai. Isa ke Silisia, Asia ago'iai kemai papiau'i fou keapafou kai Stefano fou keakekua. 10 Kai Deo ega Spiritu Stefano ikifa epeniia. Isa ega'ina ikifagai enini'ani puo nini'aniai fou keakekua kai aekaini'i.

11 Ega aisama Stefano iifa ipakaina pifogegai fekepaagu fofoua keoma. Ke papiau isa'i ogefakeai ke'afai'i iina fekeifa oma keoma, “Stefano, Moses Deo auni'i ee'iai eifa apala aina alogonia,” fekeoma keoma.

12 Ega koa kekapaisa, isa papiau ke au akaiki'a'i au'i, Moses ega iifa pamalelega au'i gua'i kepafaugaina gua'i kepakupua. Ke isa kemai Stefano keafiia kelaoaina kansolo au'i ago'iai kepaapa. 13 Ke pifoge au'i kemaiseini'i nini'ani pifoge'i keifani'i keinaka, “I'ina auga Deo ega e'a i'ina, ke Moses ega iifa fou ee'iai eifa apala aefuafua. 14 Gome lai isa Iesu Nasareta auga, i'ina afuga agepalifua, ke Moses eegai kagakaga kemai au'i isafa ageoge pagaini'i eoma aina alogonia,” keoma.

15 Ke egae kansolo keagu au'i ma'oai Stefano kua maaga keisa aisama, agelo iisa eaea koa i'opoga keisa.

Copyright information for `MEK