bAisaea 53:7-8

Acts 8

Ega'ina alogai Saulo egae eapa, Stefano emae auga eisa eopolaga felo mo eoma.

Saulo Pako'a Papiau'i Eafi Apalani'i

Ega kinagai Ierusaleme taoninai afi apala akaiki'a iifi e'a pako'a papiau'i faaga'iai emia. Ke pako'a papiau'i ma'oai kekani okaoka kelao, Iudea ke Samaria ago'iai keagu. Kai apostolo au'i Ierusaleme taoninai mo keagu.
Kai ega'ina aemia koa kai, alo'i ko'agai Deo keau afagaina au'i isa'i kelao Stefano emae auga imaauga keafiia kelao kefufunia. Ke isa Stefano gua keaniia faugai keapepe alogaina. Kai Saulo auga, e'ina iifi e'a pako'a papiau'i ma'oai eauoka'i. Isa elao e'a aga'o aga'ogai ekoko, pako'a au'i ke papie'i fou ela'alai'i elaoaini'i epatipulani'i.

Filip Samaria Agogai Einogo

Ega puo pako'a papiau'i kekani okaoka afu aga'o aga'o kelao au'i, iifa faunina Iesu fouga keinogonia. Ega'ina alogai Filip elao Samaria agogai taoni aga'ogai ekoko egae papiau maa'iai Iesu Mesaia auga fouga einogonia. Ke la'afou papiau'i Filip aina kelogonia, ke mirakulo isapu'i gou'i ekapai'i keisa'i aisama, aina'i kepaau felo kapa'ina eifania auga a'o kelogonia. Gome Filip ega pinauga ekapula alogaina, papiau alo'iai tiapolo apala'i maisagaga'i mo epapealai'i. Ke apoke ipauma papiau'i, ke melo papiau'i ma'o fou epafelo'i. Ke ega'ina taoninai papiau alo'i egama alogaina.

Saimon Ugauga Auga

Ega'ina kina'iai au aga'o aka Saimon Samaria taoninai eagu. Isa ugauga ekapaisa Samaria papiau'i epakauai alogaini'i. Ke isa eaina'au ifo eau afagaina, au akaiki'a ipauma epamia. 10 Egae lopia ke ulalu papiau'i ma'oai isa kapa'ina ekapaisa auga maa'iai keisa ke aina kainai kepea. Isa aina kainai kepea au'i keifa keinaka, “I'ina auga isapu akaiki'a auga deo ega isapu aoma auga koa i'opoga eafiia,” keoma. 11 Isa kina ma'o ugaugai pifoge isapu'iai ega koa ekapai'i papiau epakauai alogaini'i puo muninai kepea. 12 Kai Filip einogo iifa faunina Deo ega agofa'a fouga ke Iesu Kristo aka eifania aisama, au papie fou Filip eifania auga kepako'ania ke baptismo keafiia. 13 Ke Saimon ifo isafa epako'ania baptismo eafiia. Ke Filip mirakulo isapu'i gou'i akaiki'a'i ekapai'i eisa'i aisama ekauai alogaina. Ega puo kina ma'oai Filip ala elao aisama muninai epea.

14 Samaria papiau'i Deo ega iifa a'o kelogonia, ke kepako'ania auga apostolo, Ierusaleme taoninai keagu au'i fouga kelogo. Ega aisama, Peto, Ioane auni'i keulai'i isa ee'i Samaria kelao. 15 Ke auni'i Samaria taoninai kekoko aisama, ega'ina papiau'i fau'iai fekemegamega, ega koa Deo ega Spiritu fekeafia keoma. 16 Gome Deo ega Spiritu isa aga'o laa'iai aeake. Kai isa Lopia Iesu Kristo akagai baptismo mo keafiia. 17 Ega puo Peto Ioane auni'i ima'i isa kania'iai keogeaua kemegamega aisama, isa Deo ega Spiritu keafiia.

18 Saimon, apostolo ima'i papiau kania'iai keogeaua, Deo ega Spiritu eake peni'i auga eisa. Ega aisama apostolo moni epenii'i. 19 Egae kai epaini'i einaka, “Lau anina laani imau papiau kania'iai alaogeaua aisama, ma'oai Deo ega Spiritu fekeafia laoma. Ega puo ega'ina logo isapuga isafa amopeniau,” eoma.

20 Kai Peto einaka, “Oi emu moni moafia fou amogea. Gome oi loopolaga emu moniai Deo ega ipeni Spirituga alo'afa agekaina looma. 21 Oi alomu auga Deo maagai apala ipauma! Ega puo Deo ega pinauga iina'i auga oi emu pinauga laa'i, ke apumu isafa laa'i. 22 Oi i'ina lao'i mai'i apala'i ipauma'i foumakalaini'i kai, Lopia fomegamega penia. Laopolaga Deo oi guamuai apala ega koa loopolaga lokapaisa auga afe'agegeaina isafa. 23 Gome oi laisao auga apala alomu epogu, ke laomai apala'i oi kegopeisa,” eoma.

24 Saimon i'ina a'o elogonia aisama Peto epainia einaka, “Fauai Lopia momegamega penia oi loifani'i kapa'i au'i aga'o faagauai faemia,” eoma.

25 Ega'ina afegai Peto Ioane auni'i Lopia Iesu Kristo fouga ko'a ipauma auga, papiau maa'iai keifafou kapulania. Egae kai kemue Ierusaleme taonina kelao. Ke kelao alogai Samaria taonina eegai pagua'i papiau'i ma'o maa'iai isafa iifa faunina Iesu fouga keinogonia.

Deo Ega Agelo Filip Eulaisa Etiopia Auga Eega Elao

26 Kina aga'ogai Deo ega agelo Filip epainia einaka, “Mo'ue, Ierusaleme taonina keaga South elao ago maininai epagai Kasa taonina elao auga moafia molao,” eoma. 27 Ega puo Filip e'ue keaga ega'ina eafiia elao. Elao aisama keagai Etiopia auga eisa. Ke ega'ina auga au akaiki'a, Etiopia kuinina
27 Pilitani malagai ‘queen’
aka Kandas ega amu'amu e'ima'i auga. Isa elao Ierusaleme taoninai Deo eau afagaina efua pau pulietai eaguka emue ega e'a elao.
28 Elao alogai Aisaea profeta ega puka ekuapinia elaoaina. 29 Filip ega'ina auga eisa aisama, Deo ega Spiritu isa epainia einaka, “Molao pulieta molaisaoga,” eoma.

30 Ega puo Filip epiau elao pulieta elaisaoga aisama, au ega'ina Aisaea profeta ega puka ekuapinia aina elogonia. Ega aisama epa'ani penia einaka, “Kapa'ina lokuapina auga oko lologo ma?” eoma.

31 Ke isa einaka, “Aufalao aga'o maauai oko afaepakaisa koa aisama, ala koa i'opoga alalogo?” eoma. Ega puo isa Filip eifa koko ga'agaukae gamai fou kegaagu eoma.

32 Au ega'ina Deo ega iifa pukagai i'ina iifaga ekuapinia:

“Papiau isa sipi koa i'opoga keafiia kelaoaina keaupugua.
Ke sipi gauga faaga puina kepaepe a'oa'o aga'o aekapa koa i'opoga,
isa isafa iifa ipakainai iifa aga'o aeifania.
33 Iifa ipakainai papiau isa kepameagaina, pifoge keifania, iifa ipakaina ko'agai akepea.
Agofa'ai papiau isa kepamaea efua, kai aga'o aeagu puo,
kai aga'o isa okogai akemai au'i fou'i ageifania afaekaina.” b 
34 Ke au ega'ina Filip epa'ani penia einaka, “I'ina iifaga kaisau fouga eifania? Profeta ega'ina ifo, o papiau i'oina aga'o fouga eifania?” eoma. 35 Ega aisama Filip, profeta Aisaea ega iifa gomegai e'ina, iifa faunina Iesu fouga eifania.

36 Ke keagai kelao alogai fei afuga aga'o keisa. Ega aisama Etiopia auga eifa einaka, “Fei inamo'e moisa. Baptismo alopeniau agekaina koa aisama mopeniau,” eoma.
36-37 Papiau isa'i 36-37 fuagai i'ina iifaga kepapua: “Filip isa epainia einaka, “Oi guamu alo ipaumagai lopako'ania koa aisama, baptismo aloafia agekaina.” Ke isa einaka, “E, lau Iesu Kristo lapako'ania isa Deo Gauga,”
38 Egae kai Etiopia auga ega papiau epaini'i, pulieta keagai kepaapakipo. Ke Filip Etiopia auga auni'i keake kelao feisai baptismo epeniia. 39 Isa auni'i feisai ke'agaukae aisama, Deo ega Spiritu Filip eafiia epagea puo Etiopia auga Filip aeisa pugu. Kai isa Filip aeisa mo ganinagai, alo egama alogaina puo aeopopo ekailai afuga elao. 40 Kai Filip auga Deo ega Spiritu isa Asotus
40 Pilitani malagai ‘Ashdod’
taoninai epaapafokia. Egae kai Sisarea taonina elao alogai taoni ma'oai alo'iai ekoko iifa faunina Iesu fouga einogo aefua elao mo Sisarea taonina.

Copyright information for `MEK