Acts 9

Saulo Alo Eponi

Kai Saulo Ierusaleme taoninai eagu auga, Lopia ega papiau epamani'ini'i, ke gaaupugu'i paisa eoma puo elao sakedote lopia fa'a eegai. Ke egoinia malele aga'o fepapua feafia felao, Damaskus taoninai Iudea papiau'i e'i la'afou afugai, au akaiki'a'i fepeni'i eoma. Ega koa isa fekepalagaina au papie fou Iesu ega iifa kainai kepea au'i ageisa'i aisama, fegope'i femaiseini'i Ierusaleme taoninai eoma. Sakedote lopia fa'a ega'ina malelega epapua efua aisama, Saulo malele eafiia Damaskus taonina elao. Ke Saulo elao alogai emai Damaskus taonina eegai aisama, fiakoa mo eaea akaiki'a ufai egefaopu eake eailofe. Ega aisama maaga e'umina e'ualai a'isaai, ke aufalao aga'o iina eifa oma aina elogonia, “Saulo! Saulo! Kapa puo lau loafi apalaniau?” eoma.

Ke Saulo einaka, “Lopia, oi kaisau?” eoma.

Ke Lopia einaka, “Lau Iesu, loafi apalaniau au.
Pau mo'ue Damaskus taonina alogai mokoko. Egae oi kapa'ina fokapa auga maamuai akeifania,” eoma.

Ke Saulo fou kelao au'i isafa, egae keapa a'oa'o kelogonia kai, kai aga'o akeisa puo kekauai alogaina iifa aga'o akeifania. Egae kai Saulo a'isaai e'ue ke maaga epakiakaea aisama kapa aga'o aeisa. Kai fou kelao au'i isa imagai keafi kepapea Damaskus taonina alogai kekoko. Ke egae Saulo kina oiso alogai maaga ekimi'i eagu, ke kapa aga'o aeania ke aeinu.

10 Ega'ina kina'iai Iesu epako'ania auga aga'o aka Ananias Damaskus taoninai eagu. Lopia laulauai isa eifaga einaka, “Ananias!” eoma. Ke Ananias einaka, “Lopia, lau inamo'e,” eoma.

11 Ke Lopia isa epainia einaka, “Mo'ue keaga aka Opaina keoma auga keagaga moafia molao egae Judas ega e'ai Tarsus auga aka Saulo fopa'aniaina. Gome isa pau eague emegamega. 12 Ke ega megamegai maaga elaulau au aka Ananias eisa elao ima faagagai eogeaua ega koa maaga efelo afu eisa pugu eoma.”

13 Ega aisama Ananias einaka, “Lopia, papiau ma'o ee'iai i'ina auga Ierusaleme taoninai oi emu papiau ala epalifu oma'i auga fouga lalogo. 14 Ke sakedote lopia'i isa isapu kepeniia, papiau inae oi akamu keifania au'i ma'oai fegope'i keoma,” eoma.

15 Kai Lopia isa epainia einaka, “Molao. Gome isa lau fauai lakinaga e'u pinauga agekapa. Isa afu i'oi'i i'oi'i agelao akelogoniau papiau'i, ke e'i kin ke Israel papiau'i isafa maa'iai lau akau ageifafoua. 16 Gome isa lau akau kainai ala fekiekie oma auga alapakina,” eoma.

17 Ega puo Ananias elao Saulo eagu e'agai ekoko. Ke ima Saulo faagagai eogeaua kai einaka, “Akiu Saulo, oi iina lomai alogai Lopia Iesu oi keagai eapakina penio auga eulaisau lamai. Ega koa oi afu foisa pugu ke Deo ega Spiritu alomu fepogu eoma.” 18 Ega aisama fiakoa mo Saulo maagai ma'a oga koa i'opo'i ke'ualai ke afu eisa pugu. Ke e'ue Ananias isa baptismo epeniia. 19 Ke isa fo'ama eaniia aisama, ega kapula eafimue pugu.

Saulo Damaskus Taoninai Einogo

Saulo kina pika koa i'opoga Damaskus taoninai pako'a papiau'i fou keagu.
20 Ega'ina alogai fiakoa mo Iudea papiau'i e'i la'afou afuga elao, Mesaia fouga einogonia, ke eifa Mesaia auga Deo Gauga eoma. 21 Ega aisama papiau ma'oai isa aina kelogonia au'i kekauai alogaina, ke keinaka, “I'ina auga Ierusaleme taoninai Iesu aka keifania papiau'i epalifu'i. Ke isa ega'ina fekapa eoma puogai, iina emai ega koa i'ina papiau'i fegope'i, sakedote lopia'i ee'i felaoaini'i eoma. Kai ala koa pau eapae Iesu fouga eifafoua?” keoma. 22 Kai Saulo ega inogo kapulaga euki elaoaina, ke Iesu Mesaia auga ko'a ipauma mo papiau maa'iai eifafoua. Ega koa ekapaisa Iudea papiau'i Damaskus taoninai keagu au'i alo'i epama'o alogaina, kapa'ina fekekapa auga akelogo.

23 Ke kina ma'o kelao afegai, Iudea papiau'i iifa kepaapa Saulo kegaaupugua keoma. 24 Ke isa kinai ke gapiai Damaskus taonina pa'afina akegai keapa ke'imaisa aefuafua, fekeaupugua keoma. Kai Saulo isa fekeaupugua iifaga kepaapa auga fouga elogo. 25 Ega aisama Saulo muninai kepea au'i, gapiai Saulo keafiia, koko'eai keukaisa, pou inegai kepaake. Ke isa Damaskus taoninai epealai, Ierusaleme taonina pea epea.

Saulo Ierusaleme taoninai ekoko

26 Ke Saulo emai Ierusaleme taoninai ekoko aisama, egae pako'a papiau'i fou kegamia eoma. Kai ega'ina papiau'i ma'oai, isa alo ko'agai Iesu epako'ania auga akepako'ania puo, kemani'iaina. 27 Kai Banabas Saulo eafiia apostolo ee'i elaoaina. Ke Saulo Damaskus taonina keagagai maagai Lopia ala koa eisa, ke Lopia isa maagai enini'ani auga fouga apostolo maa'iai eifania. Ke isa Damaskus taoninai aimani'ina mo Iesu akagai ala einogo kapula oma auga isafa fouga maa'iai eifania. 28 Ega puo pako'a papiau'i Saulo akemani'iaina, fou Ierusaleme taoninai keagu. Ke Saulo Ierusaleme taoninai elao emai aisama, kai aga'o isa aekaisapua, ke aimani'ina mo Lopia Iesu akagai einogo kapula alogaina. 29 Kina aga'ogai Saulo, Iudea papiau'i Grik malagai kenini'ani au'i fou nini'aniai keakekua. Ega puo isa keoge Saulo kegaaupugua keoma. 30 Kai pako'a papiau'i
30 Grik malagai ‘brothers’
i'ina fouga kelogo aisama, Saulo keafiia Sisarea taonina kelaoaina, ke egae keulaisa Tarsus taonina elao.

31 Ega'ina afegai Iudea, Kalilea, ke Samaria ago'i fofouga pako'a papiau'i ma'oai gagaoai keagu. Ke Deo ega Spiritu isa epalagaini'i e'i pako'a epakapulania, ke Deo kemani'iaina keau afagaina, ke ega ikupu akaiki'a emia.

Peto Lida Ke Joppa Taoni'iai Epinauga

32 Ega'ina kina'iai Peto afu ma'oai epeai'i alogai, elao Deo ega papiau Lida taoninai keagu au'i isafa ee'iai. 33 Egae au aga'o aka Aeneas faaga fofouga emae auga inipo imagea kuagai gua petiai ekaaka mo auga eisa. 34 Ke Peto isa epainia einaka, “Aeneas, Iesu Kristo epafeloiso mo'ue emu peti mokapa felo,” eoma. Ke isa fiakoa mo felo emia e'uegekae. 35 Lida taonina ke Saron agogai keagu au'i ma'oai Aeneas efelo keisa, ke isa Lopia keaipenia.

36 Ke Joppa taoninai pako'a papiega aga'o aka Tabita eagu. (Isa Grik malagai keifaga Dorkas
36 Pilitani malagai apapua pagainia auga ‘gazelle’ (‘deer’ koa i'opoga)
keoma.) Ega'ina papiega kina ma'oai papiau ee'iai pinauga felo mo ekapai'i, ke ulalu papiau'i isafa epapalagaini'i.
37 Kai ega'ina kinagai eisafa emae. Ke papiau isa imaauga kepauepia efua aisama, keafiia e'a au'oni aga'ogai kepakala. 38 Ke Joppa taonina ke Lida taonina fou epo'i agoma laa'i kainai, pako'a papiau'i, Peto Lida taoninai eagu auga fouga kelogo. Ke isa au gua keulai'i kelao Peto kegoinia keinaka, “Mogafegafe mopaafiafi fou emai taoni alao,” keoma.

39 Ega aisama Peto e'ue isa fou Joppa taonina kelao. Ke kelao e'ai kekoko aisama, Peto kepapea ke'agauaina e'a au'oniai Tabita eka afugai kekoko. Ke afuafu ma'oai Peto keapa lofe keapepe, ke Tabita eagu miagai afe'i tiapu'i i'oi'i i'oi'i ma'oai ekaini'i au'i keafii'i kepakina.

40 Egae kai Peto e'a alogai papiau ma'oai epapealai'i kai, eanife'u emegamega. Ke Tabita emae auga imaauga eaipenia eifa einaka, “Tabita mo'ue,” eoma. Ke Tabita maaga epakiakaea Peto eisa aisama e'uegekae eagu. 41 Ke Peto isa epalagaina imagai eafi epa'uegenia eapa. Egae kai Deo ega papiau ke afuafu fou eifani'i kemai epamaunimue auga epakina'i. 42 Peto i'ina ekapaisa auga fouga Joppa taoninai efoufa'a. Ke papiau ma'o Lopia Iesu kepako'ania. 43 Ke Peto kina ma'o Joppa taoninai, au aga'o aka Saimon, a'o faaga'i eafii'i tiapu ekapakapa auga ega e'ai fou keagu.

Copyright information for `MEK