Colossians 1

Lau Paulo. Lau auga Deo ifo ega logoai ekinaniau Iesu Kristo ega apostolo epamiaisau. Lau i'ina malelega lapapua, ke i'a aki'a Kristiano auga Timoti aunimai akamaisai laulaisa oi aamai akimai Kristiano papiaumi, Kolose taoninai alomi ko'agai Iesu Kristo fou omia kainai Deo ega papiau omia, ke Deo maagai alo lolofa aumi omia aumi eemi efai.

Lau lamegamega ega koa i'a Ama'a Deo ega gafegafe akaiki'a, ke ega gagao fou fepenimi foagu felo laoma.

Paulo Kolose Papiau'i Fau'iai Emegamega Ke Deo Tenkiu Epeniia

Lai oi faumiai amegamega aisama, aufa kina i'a a'a Lopia Iesu Kristo Ama Deo tenkiu apenia aefuafua. Gome lai oi alomi ko'agai Iesu Kristo opako'ania, ke alomi ko'agai Deo ega papiau ma'oai ani'i oani auga isafa fouga alogo. Oi ega okapa oma, gome oi muni ufai Deo kapa'ina oi apumi eoma auga afia'amaga opa'aua. Ega'ina afia'amaga auga ufainagai iifa faunina Iesu Kristo fouga oi eemi efai a'o ologonia aisama, ega'ina fouga ologo. Oi iifa faunina Iesu Kristo fouga a'o ologonia mo kinagai, ke Deo ega gafegafe akaiki'a Deo ega iifa ko'a alogai ekae auga oko ologo aisama, oi emi laomai felo emia. Ke pau ega'ina iifaga oi epomiai euki anina eoge elaoaina. Ke oi epomiai emia koa i'opoga, agofa'a fofouga alogai isafa, papiau e'i laomai felo emia kainai, ega'ina iifaga isafa euki anina eoge elaoaina.

Ke oi ega'ina laoga maina Epafras lai fou Deo ega pinauga akapa auga eegai omaleleaina. Isa i'a fau'aisai alo ko'agai Iesu Kristo ega pinauga ekapa, ke lai alomai ko'agai isa anina aani auga. Isa emai oi Deo ega Spiritu ega isapuai alomi ko'agai papiau ani'i oani auga isafa fouga maamaisai eifania.

Ega kainai lai isafa oi foumi alogo mo kinagai oi faumiai amegamega aefua. Ke emai megamega alogai Deo agoina ega koa ega Spirituai Isa kapa'ina anina eani auga logo ma'oai, ke ikifaga ma'oai fou oi alomi fepapogua aoma. 10 Ke lai amegamega ega koa oi Lopia agu kapagai foagu eoma auga mo agugai foagu, ke Lopia alo agopagama mo lao'i mai'i fokapa'i Lopia alo fopagama aoma. Ke lai amegamega ega koa oi pinauga felo okapa auga anina feoge, ke Deo fologo auga logo feuki akaiki'a femia aoma. 11 Ke lai amegamega, ega koa Deo ega isapu akaiki'a ipaumagai oi kapula ma'oai fepenimi, ega koa kapa'ina eemiai fekemia fokiekie alogaina mo ganinagai, ega'ina kiekie gamuga mo foopo foafiapia mo, ke Deo muni kapa felo aga'o agepenimi auga fo'ima. 12 Ke lai amegamega ega koa i'a Ama'a ega eaea agofa'a ega papiau agepeni'i eoma auga afuga oi isafa agoafia agekaina auga laoga maina faagamiai ekapaisa Auga, eegai alogamai Isa tenkiu fopenia aoma.

13 Oi Isa tenkiu fopenia aoma, gome Isa i'a Satani umina auga papagai aagu au'a epapealai'a, ke emaiseni'a Gauga anina eani alogaina auga ega agofa'ai epakokoi'a. 14 Ke i'a Deo Gauga ega'ina apako'ania kainai, Deo isa faagagai i'a a'a laomai apala'i afa'i eogei'i. Ega'ina auga Isa i'a a'a laomai apala'i e'agegeaini'i.

Iesu Aka Kapa Ma'oai Eka'egaini'i

15 Deo Gauga ega'ina auga Deo koa i'opoga. I'ina agofa'a alogai kai aga'o Deo aeisaisa, ke Deo agaisa afaekaina. Kai i'a Isa Gauga agaisa aisama, Deo ala koa auga isa faagagai agaisa. Ke Isa Gauga auga pagama kapa'i ma'oai eka'egai afe'aini'i. 16 Gome Deo kapa ma'oai ufai, ke aagoai aisa'i, ke alaisa'i au'i fou epagama'i au'i Iesu faagagai epagama'i. Ega'ina kapa'i ma'oai epo'iai lopia kaniagai au'i. Ke isapu keafia lopia papa'iai kepinauga au'i. Ke papiau ke agelo fou ifo'i ala feke'ima oma'i kagakaga'i ke'ima'i au'i. Ega'ina isapu'i ma'oai isafa isa faagagai kegama. Ega kainai aagoai kapa ma'oai aisa'i ke alaisa'i au'i fou ma'oai Deo Gauga epagama'i, ke isa faugai ega'ina kapa'i ma'oai kegama. 17 Isa kapa ma'oai akegama koa kai eagu. Ke isa kapa ma'oai eafi kaigugu'i aga'omo kemia. 18 Ke iifi e'a auga isa imaauga, ke isa auga iifi e'a ega'ina kaniagai. Ke kapa ma'oai auga isa faagagai ke'ina, ke eufai maeai emaunimue, ega koa isa kapa ma'oai feka'egaini'i ufaimaaga femia eoma. 19 Gome Deo kapa ma'oai eegai kekae, ke kapa aga'o eegai aeafi'afu auga, Isa Gauga faagagai fepafokia eoma. Ega'ina auga Isa alo epagama alogaina. 20 Ke Deo Gauga faugai kapa ma'oai ufai o aagoai ma ganinagai, ma'oai femueaini'i femaiseini'i Isa ifo eegai eoma. Ega kainai Isa Gauga elogoaina kolotiai emae ifa efaka, ke ifagai Deo, papiau ke kapa ma'oai fou epo'iai gagao ekokoaina.

21 Ke oi Deo alologonia aisama, aakai ipauma oagu, ke emi laomai apala ipauma kainai, minomiai Deo ega ou omia. 22 Kai pau auga Isa Gauga imaaugai emae faagagai, Deo oi fou ogagao. Ega koa oi Isa agogai alomi felolofa, ke alomiai apala aga'o faeka, ke kai aga'o oi puo faepenimi eoma. 23 Ke iifa gome oi emi pako'a Isa Gauga eegai ooge auga pako'agai agoagu mo agelao koa aisama, emi pako'a ega'ina ageuki ageapa inoka, ke emi afia'ama iifa faunina Iesu fouga a'o ologonia auga eegai ooge auga afolopua'afuga koa aisama, ega'ina kapa'i faagamiai akemia. Oi iifa faunina i'ina a'o ologonia, ke iifa faunina ega'ina auga mo papiau ma'oai ufa papagai keagu au'i maa'iai keifafoua. Ke lau Paulo auga iifa faunina ega'ina auga mo pinauga au lamia.

Paulo Kolose Iifi E'a Papiau'i Fau'iai Epinauga

24 Ke lau Deo Gauga puogai lakiekie kai, pau oi faumiai lakiekie auga alogama lapa'aua. Ke lau kiekie ega'ina laafi'i kai, lau isa imaauga, iifi e'a faugai lakiekie auga, isa ifo kiekie epa'aua kai kiekie ega'ina aefua koa auga, lau ifou faagauai ega'ina kiekie'i lapa'au'i. 25 Ke Deo lau iifi e'a pinaugaga fakapa eoma kainai, ega'ina pinauga epeniiau, ke lau iifi e'a pinaugaga au lamia, ega koa Isa ega iifa fofouga oi fapalogonimi eoma. 26 Deo ega iifa ega'ina auga ufainagai, ke ufu apa keagu mia'iai ega ogefake kapa epamia, ega'ina papiau'i ma'oai ee'iai eogefake kai, pau auga papiau Isa ega papiau kemia au'i maa'iai epafokia. 27 Ke Iudea papiau'i laa'i au'i epo'iai, papiau kapa'i Deo ega papiau kemia au'i maa'iai ogefake kapa'i akaiki'a'i ipauma'i, kapa aga'o eegai aeafiafi'afu auga, i'ina papiau'i fepalogoni'i eoma. Ega'ina auga Iesu Kristo oi alomiai eague auga, ke oi Deo maaga eaea ke ega isapu fou agoisa'i auga afia'amaga opa'aua auga.

28 Ke lai Iesu Kristo fouga papiau ma'oai maa'iai ainogonia. Ke ega'ina akapa alogai papiau aina'i apalogo kapa'ina fekekapa, ke fakekapa auga fouga maa'iai aifania. Ke ikifa fofougai papiau ma'oai apamaleleni'i, ega koa isa ma'oai Iesu Kristo fekepako'ania felao alo'i opaina femia Deo agogai fapaapalai'i aoma. 29 Ke ega'ina pinaugaga puogai launiaimoimo laafipugu alogaina. Ke ega koa lakapa alogai, isa ega kapula akaiki'a ipauma lau epeniiau alouai ekae auga lapapinauga ega'ina pinauga lakapa.

Copyright information for `MEK